บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25309, Fax 0-3427-2194
อีเมลthirathumtha_d@su.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญฟิมล์บริโภคได้และการเคลือบผิว
สตาร์ชและการดัดแปร
ุสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช
อาหารปลอดกลูเตน
Edible Films and Coatings
Starch and Its Modification
Physico-Chemical Properties of Starch
Gluten-free food
View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2531 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2536 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2549 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2567
  Pantoa, T., Pongpaew, P., Thirathumthavorn, D., Prabsangob, and Udomrati. S. 2024. Heat-drying and size reduction-treated tapioca flour stabilized oil-in-water emulsion-loaded eugenol: Physical properties, stability, and in vitro gastrointestinal digestion. Future Foods. 9: 100358.
  DOI: 10.1016/j.fufo.2024.100358
  Udomrati, S., Tungtrakul, P., Lowithun, N. and Thirathumthavorn, D. 2024. The effect of concentration on rheological properties of sago (Metroxylon sagu) starch. Food Research. 8(3): 97-105.
  DOI: 110.26656/fr.2017.8(3).215
  ปี 2566
  Surojanametakul, V., Satmalee, P., Thirathumthavorn, D. and Udomrati, S. 2023. Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starch. Journal of Food Measurement and Characterization. 17 (2): 1862–1876.
  DOI: 10.1007/s11694-022-01754-y
  Kongrueng, A., Thirathumthavorn, D., Udomrati, S., Chai-Uea, P. and Wattanapairoj, C. 2023. DSC studies of the effect of sodium carbonate, polyols, and emulsifiers on thermal properties of gluten-free noodle dough. Journal of Sustainability Science and Management. 18(9): 111-122.
  DOI: 10.46754/jssm.2023.09.008
  ศุทธอร วงศ์ประชารัตน์, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ และ ดวงใจ ธิรธรรมถาวร. การดัดแปรฟลาวมันสำปะหลังด้วยความร้อนแห้ง: ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการให้ความร้อน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 22-23 มิ.ย. เรื่อง “บัณฑิตวิจัย สร้างสารรค์ และนวัตกรรม: ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว”
  ณัฐวุฒิ สิทธานครินทร์และ ดวงใจ ธิรธรรมถาวร. ผลของการเติมผงเมล็ดแมงลักต่อคุณภาพของขนมปังแป้งหมักปลอดกลูเตนที่ทำจากแป้งผสม. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 22-23 มื.ย. เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์และนวัตกรรม ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว
  ปี 2565
  Thirathumthavorn, D., Sintongtanaput, A., Wongpracharat, S., Chai-Uea, P., & Udomrati, S. (2022). Physicochemical properties of instant fried gluten-free noodles incorporating defatted Riceberry bran and soy protein isolate. Brazilian Journal of Food Technology, 25, e2022045.
  DOI: 10.1590/1981-6723.04522
  Udomrati, S., Tungtrakul, P., Lowithun, N. and Thirathumthavorn, D. (2022). Rheological properties of pastes and gels of rice flour with varied amylose contents. Science, Engineering and Health Studies. 2630-0087
  Satianteerapap, S., Chai-uea, P., Taechapairoj, C., Bandaiphet, C. and Thirathumthavorn, D. 2022. Quality attributes of fresh-cut cabbages treated with acetic acid containing maltodextrin and chitosan. Science, Engineering and Health Studies. 16, 22030012.
  DOI
  Kongrueang, A., Thirathumthavorn, D., Chai-uea, P., Udomrati, S., Wattanaphairoj, C. (2022). Effects of Humectant and Lecithin on Shelf life and Texture Properties of Gluten-Free Rice Flour-Based Wonton. International Conference on Food Science and Nutrition 2022 (ICFSN2022). Malaysia: Universiti Malaysia Sabah.
  อธิชา คงเรือง, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ศันสนีย์ อุดมระติ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2565. ผลของกลีเซอรอลและซอรบ์ ิทอลต่อคุณภาพของแผ่นเกี๊ยวปลอดกลูเตนจากแป้งข้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้”. S25-S32
  ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ และ สุพรัตน์ สุธีเวช. 2565. สูตรและกรรมวิธีการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปราศจากกลูเตน. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903000894.
  ปี 2564
  Wongpracharat, S., Sintongtanaput, A., & Thirathumthavorn, D. (2021). Physicochemical properties of instant fried gluten-free noodles incorporating defatted Riceberry bran and soy protein isolate. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) 3-5 November.
  อธิชา คงเรือง, ฐิตาภา เหลี่ยวเจริญ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2564. ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส และ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ต่อคุณภาพของขนมปังและเกล็ดขนมปังปลอดกลูเตน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, วีรนุช หวันเสนา, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต, และ วรภา คงเป็นสุข. 2564. สูตรเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องผงสำเร็จรูป. อนุสิทธบัตรไทย เลขที่ 17886.
  ปี 2563
  Sutheeves, S., Chai-Uea, P. and Thirathumthavorn, D. 2020. Impact of hydrocolloids on the physico-chemical and sensory properties of gluten-free instant noodles from rice flour and mung bean starch. Italian Journal of Food Science 32(2): 438-449.
  DOI:10.14674/IJFS-1551
  Sunsanee Udomrati, Patcharee Tungtrakul, Ngamjit Lowithun and Doungjai Thirathumthavorn, 2020. Different milling methods: Physicochemical, pasting and textural properties of rice flours. Pak. J. Nutr., 19: 253-265.
  ฐิตาภา เหลี่ยวเจริญ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพเกล็ดขนมปังปลอดกลูเตนและการประยุกต์ในนักเก็ตไก่. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10. วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563. นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์. S99-S107.
  ขวัญแก้ว สวนคร้ามดี และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. การเปรียบเทียบผลของสตาร์ชมันสำปะหลังและสตาร์ชมันฝรั่งต่อคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลอดกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องผสมแป้งข้าวเจ้า. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 หน้า S117-S124
  อิศราภรณ์ สินทองธนพัฒน์, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. ผลของสตาร์ชดัดแปร โปรตีนถั่วเหลืองสกัดเข้มข้น และรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต่อสมบัติทางกระแสวิทยาของแป้งข้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง " การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, เพชรรัตน์ ประกายวัชระ และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 16863.
  ปี 2562
  สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2562. การใช้สารเคลือบผิวบริโภคได้ต่อคุณภาพของกะหล่ำปลีตัดแต่งพร้อมบริโภค.การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. หน้า S558 - S564.
  กนกวรรณ ทรัพย์ธนกิจ, สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2562. ผลของสารเคลือบผิวกัมอารบิกร่วมกับ แคลเซียมคลอไรด์ และกรดมาลิก ต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. หน้า 180-188.
  ปี 2561
  Prakaywatchara, P., Wattanapairoj, C. and Thirathumthavorn, D. 2018. Effects of emulsifier types and levels in combination with glycerol on the gelatinization and retrogradation properties of gluten-free rice-based wonton wraps. Starch/Starke., 70 (5-6): 1700227.
  DOI: 10.1002/star.201700227
  สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2561. ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์และกรดแอสคอร์บิกต่อคุณภาพของมะม่วงสดตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  อิศราภรณ์ สินทองธนพัฒน์, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2561. ผลของปริมาณโปรตีนและไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบทอด. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "ประเทศไทย 4.0 นวัฒกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  ปี 2560
  Prakaywatchara, P., Wattanaphairoj, C. and Thirathumthavorn, D. 2017. Emulsifiers affecting on the thermal properties of rice flour in gluten-free wonton formula. Oral presentation at JSBBA 2017 Annual Meeting. 17-20 March 2017, Kyoto Women’s University, Japan.
  Suparut Sutheeves, Piyachat Chai-uea and Doungjai Thirathumthavorn. 2017. Alkaline type and egg albumin affecting on the qualities of gluten free alkaline noodles. Oral presentation at JSBBA 2017 Annual Meeting. 17-20 March 2017, Kyoto Women’s University, Japan.
  Chatchai Wattanaphairoj and Doungjai Thirathumthavorn. 2017. Effect of Modified starches on Product Quality of Prawn Crackers Produced by the drying process. Oral presentation at JSBBA 2017 Annual Meeting. 17-20 March 2017, Kyoto Women’s University, Japan.
  เพชรัตน์ ประกายวัชระ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2560. ผลของกลีเซอรอลและอิมัลซิไฟเออร์ต่อสมบัติของแผ่นเกี๊ยวปลอดกลูเตนจากแป้งข้าว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10: บูรณาการศาสตร์และศิลป์", 23-25 มกราคม 2560, ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม.
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology