บุคลากร
คณาจารย์: 13 คน ( ปฏิบัติงาน: 13 คน | ศึกษาต่อ: 0 คน )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล
อาจารย์ ดร.ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าดำ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology