การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Kongrueng, A., Thirathumthavorn, D., Udomrati, S., Chai-Uea, P. and Wattanapairoj, C. 2023. DSC studies of the effect of sodium carbonate, polyols, and emulsifiers on thermal properties of gluten-free noodle dough. Journal of Sustainability Science and Management. 18(9): 111-122.
Link:DOI: 10.46754/jssm.2023.09.008
บทคัดย่อ:Alkaline salt confers unique characteristics to noodles. Polyols and emulsifiers can be used to improve noodle quality and prolong their shelf life. However, there is no information regarding the effect of alkali in combination with polyols and emulsifier on the properties of noodle dough. This research aimed to study the effects of emulsifiers [lecithin and distilled monoglycerides (DMG)] and polyols (glycerol and sorbitol) with or without sodium carbonate on the thermal properties of gluten-free noodle dough during gelatinisation and retrogradation analysed by DSC. Results showed that the addition of alkali increased gelatinisation temperature of noodle dough (pH ~10). The effect of incorporating either emulsifier or polyols on gelatinization temperature was significant in a neutral system compared to an alkaline system. The control presented the lowest onset temperature to melt retrograded sample, indicating a less crystalline arrangement. Noodle dough in neutral pH had both type I and II ALCs, while alkaline noodle dough presented only type I ALCs. All retrograded samples presented only type I ALC. Polyol significantly decreased ALC formation. In conclusion, alkali had a significant effect on gelatinisation properties and proved effective in preventing the formation of crystals in starch containing DMG after cold storage.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์
ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ
น.ส.อธิชา คงเรือง
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของสมศ.
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology