บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา เพ็ญโรจน์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25313, Fax 0-3427-2194
อีเมลppenroj@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติทางกระแสวิทยาของกัมและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
Sensory evaluation, Product development, Rheological properties of gum and application in food
Beverage
View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2530 : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2535 : ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2548 : ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2566
  Parinda Penroj, Suched Samuhasaneetoo; Effect of spray drying on water sorption of various DE maltodextrin. AIP Conference Proceedings 18 August 2023; 2669 (1): 020008.
  DOI: 0.1063/5.0121936
  Soraya Oonjitti, Arunsri Leejeerajumnean, Parinda Penroj, Suched Samuhasaneetoo; Key aroma compounds in Tom Yum Flavour. AIP Conference Proceedings 18 August 2023; 2669 (1): 020009.
  DOI: 10.1063/5.0121934
  B. Nakkerd, P. Penroj and S. Samuhasaneetoo, "Preliminary study effect of hydrogen peroxide on properties of mung bean protein isolates for producing plant-based emulsion sausage," 2023 8th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Ayutthaya, Thailand, 2023, pp. 1-4
  DOI: 10.1109/iSTEM-Ed59413.2023.10305781
  Rodchom, K., Penroj, P., Samuhasaneetoo, S. (2023). Effects of Wheat Flour, Wheat Starch, and Modified Starch on Cassava Starch Substitution and Crispness of Crackers Experiencing High Relative Humidity.8th International STEM Education Conference, iSTEM-Ed 2023 - Proceedings
  DOI: 10.1109/iSTEM-Ed59413.2023.10305604
  ปี 2565
  ชนิดาภา เจริญทรัพย์, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และสุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2565.ผลของออกซิเจน อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการเสื่อมสลายแคโรทีนอยด์ ในซอสพริก. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, จ.นครปฐม, 23-24 มิถุนายน 2565. หน้า S146 - S153
  ปี 2563
  ผกาลักษณ์ พุทธา, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2563. อิทธิพลของสีทีมีผลต่อความคาดหวังด้านความหวาน ความเปรียวและความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้นแบบ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม, 3 ธันวาคม 2563 หน้า 3065-3074.
  ปี 2562
  บุษยมาศ นาคเกิด, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และสุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2562.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุ. การประขุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่15, มหาวิทยาลัยสเรศวร, จ.พิษณุโลก, 13 พฤศจิกายน 2562 หน้า 187-195
  ชนิดาภา เจริญทรัพย์, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และสุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2562.การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 13 พฤศจิกายน 2562 หน้า 267 - 275
  ปี 2561
  ปภัสรา พันหิรัญ, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2561. อิทธิพลของสารให้ความหวานต่อการลดรสขมของชาใบบัว.การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 1-2 พ.ย. 2561 หน้า 146 - 152.
  วรรณพร โพธิ์ทอง, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2561. ผลิตภัณฑ์ซอสหมูปิ้งลดโซเดียม.การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 1-2 พ.ย. 2561 หน้า 300 - 308
  ปี 2558
  ธัญลักษณ์ ธนิกกุล, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต, ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2558. สภาวะการสกัดต่อสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบบัวหลวง. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 23(2): 34-42. Full Text
  Padungrerk, K., Samuhasaneeto, S., and Penroj, P. 2015. Exploring Functional Drinks Purchasing Decisions Using Free Listing Technique. Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015: Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp. 201 – 207.
  ร่มเกล้า เชาวน์ขำนาญ. 2015. การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยรสหวานของสารให้ความหวานบางชนิด. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัสและวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558. 37-45
  ผลของไฮโดรคอลลอยด์และอิมัลซิฟายเออร์ต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลแป้งในสภาวะด่างแช่เย็น
  ชุติมน มารักธรรม, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2558. อิทธิพลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติของเจลสตาร์ชข้าวเจ้าในสภาวะด่างแช่เยือกแข็ง. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11 (Research and Innovation). หน้า 33.
  ปี 2557
  ร่มเกล้า เชาวน์ชำนาญ, ณภพ อมรปรีชาชัย, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. การสำรวจความต้องการของผุ้บริโภคต่อเครื่องดื่มตรีผลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติทางประสาทสัมผัสครั้งที่ 2 ประจำปี 2557. 74.
  ปี 2556
  ทิพรัตน์ ทัศนานุกุลกิจ และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2556. การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่จำหน่ายในประเทศไทย. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน”. ครั้งที่ 27. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. หน้า 1708 – 1717.
  นฤมล แปลนาค, เกศนภา ร่วมรักษ์, กิตติเชษฐ์ ไพรวัลย์, ชิดพรหม เสียงเสนาะ, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2556. อิทธิพลของสตาร์ชออคเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด์ต่อคุณภาพของครีมเทียมสูตรเจ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน”. ครั้งที่ 27. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. หน้า 1718 – 1731.
  ชุติมน มารักธรรม, วรัมพร อัมพรดนัย, วัชรี สุมานิตย์ และ ปริญดา เพ็ญโรจน์.2556. อิทธิพลของชนิดด่างต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลคอนยัคกลูโคแมนแนนผสมแป้งข้าว. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2.ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร:สังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของโลก. หน้า 30.
  ปี 2555
  Khuwijitjaru, P., Sayputikasikorn, N., Samuhaseneetoo, S., Penroj, P., Siriwongwilaichat, P, Adachi, S. 2012. Subcritical water extraction of flavoring and phenolic compounds from cinnamon bark (Cinnamomum zeylanicum). Journal of Oleo Science, 61(6): 349-355. Full Text
  ปี 2554
  นุชา สายพุฒิกสิกร, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต, ปริญดา เพ็ญโรจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (2554) การสกัดองค์ประกอบบางชนิดจากอบเชยโดยใช้น้ำกึ่งวิกฤต. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นคปฐม 19-21 มกราคม 2554 (Oral presentation)
  ปี 2551
  Kanokwan Na Phatthalung, Parinda Penroj and Suched Samuhasaneetoo. 2008. Shelf life extension of thai noodles. Asian Journal of Food and Agro-Industry 1(3) 167-173. Free Full Text
  ปี 2550
  อิทธิศักดิ์ สินสวัสดิ์ ธนรักษ์ เตียวตระกูล อานนท์ มารยาท สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2550. การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคน้ำส้ม 25 %. งานประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 28-30 มีนาคม 2550 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  อัจจิมา ทองวิเศษศักดิ์, ปริญดา เพ็ญโรจน์, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ชูเกียรติ สอดศรี. 2550. การศึกษาความกรอบของผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค. งานประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 28-30 มีนาคม 2550 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ปี 2549
  เกรียงไกร คงกล่ำ นริสา สุกดิบ และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกระแสวิทยาของแป้งข้าว. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 312
  ธนรักษ์ เตียวตระกูล อานนท์ มารยาท สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มบรรจุขวด. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 314
  วรัญญา ศุภมิตร ภาวินี ภูศรี และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาของกัมผงจากผลสำรอง. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 316
  วรัญญา ศุภมิตร ภาวิณึ ภูศรี และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. สมบัติทางกระแสวิทยาของกัมจากผลสำรอง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  Chitbunchong, P., A. Tongvisetsak and P. Penroj . 2006. Determination of rancidity threshold by ASTM and R-index method. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October, 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
  Penroj, P., S.E. Hill, J.R. Mitchell and W. Garnjanagunchorn. 2006. Effect of kappa carrageenan on konjac glucomannan gelation. pp. 211-226 In "Gums and Stabilisers for the Food Industry 13", Williams, P. A. and Phillips, G. O. (Eds.). RSC publishing. Cambridge. UK.
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology