การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:Chitbunchong, P., A. Tongvisetsak and P. Penroj . 2006. Determination of rancidity threshold by ASTM and R-index method. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October, 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology