การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:
ร่มเกล้า เชาวน์ขำนาญ. 2015. การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยรสหวานของสารให้ความหวานบางชนิด. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัสและวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558. 37-45
Romklao Chaochamnan. 2015. Study sweetness profile of some sweeteners. The 3 rd annual meeting of thailand sensory science and consumer research network 2015. 37-45
บทคัดย่อ:งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปลดปล่อยรสหวานของสารให้ความหวานผสม ชนิดเทียบกับสารละลายซูโครส คือ สตีวิโอไซด์ (S) ทอร์มาติน (T) และอีริทริทอล (E) โดยเตรียมให้มีความหวานเท่ากับสารละลายซูโครส 10%(w/v) และผสมสารละลายของสารให้ความหวานทั้ง 3 ชนิดในสัดส่วนต่างๆและใช้ time intensity descriptive analysis ในการประเมินผล พบว่าสารให้ความหวานผสมดังกล่าวมีรูปแบบการปลดปล่อยรสหวานที่เปลี่ยนไปจากสารละลายของสารให้ความหวานชนิดเดียว โดยการผสม S:T:E ในสัดส่วน10:80:10 ทำให้มีค่า Imax เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p0.05) เมื่อเทียบกับสารละลายซูโครส ส่วนการผสมในสัดส่วน 21.67:21.67:56.67 และ 10:10:80 ให้รูปแบบการปลดปล่อยรสหวานที่ใกล้เคียงกับสารละลายซูโครสมากที่สุดแต่ยังมีค่า Tend สูงกว่าสารละลายซูโครสอย่างมีนัยสำคัญ (p0.05)
This research aims to study the sweetness profile of mixed sweeteners (stevioside (S), thaumatin (T) and erythritol (E)) comparing with sucrose. Each sweetener was prepared at the concentration which gave sweetness similar to 10% sucrose (w/v). The 3 sweetenerswere mixed at various ratio and were evaluatedthe sweetness profile by using time intensity descriptive analysis. The results showed that mixed 3 sweeteners had different sweetness profile from individual sweetener. Mixed sweetener of S:T:E at ratio 10:80:10 significantly increased Imax (p0.05).Mixed sweeteners at ratio 21.67:21.67:56.67 and 10:10:80showed the sweetness profile which were closed to sucrose but still had significantly higher Tend than sucrose.
ผู้จัดทำ:56403216 : นางสาวร่มเกล้า เชาวน์ชำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
รายงานฉบับสมบูรณ์:full paper การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยรสหวานของสารให้ความหวานบางชนิด(docx)
full paper การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยรสหวานของสารให้ความหวานบางชนิด(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology