การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ชุติมน มารักธรรม, วรัมพร อัมพรดนัย, วัชรี สุมานิตย์ และ ปริญดา เพ็ญโรจน์.2556. อิทธิพลของชนิดด่างต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลคอนยัคกลูโคแมนแนนผสมแป้งข้าว. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2.ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร:สังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของโลก. หน้า 30.
Chutimon Maraktham, Varumporn Ampordanai, Wacharee Sumanit and Parinda Penrog. 2556. Effect of alkaline on textural properties of konjac glucomannan and rice flour gel mixture. The 2 nd KMITL Agro-Industry Conference.30.
บทคัดย่อ:ศึกษาอิทธิพลของชนิดด่างต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าว เจลคอนยัคกลูโคแมนแนน และเจลของคอนยัคกลูโคแมนแนนผสมแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 80 : 20 และ 70 : 30 สารละลายด่างที่ศึกษา คือ Na2CO3 และ NaOH ที่ pH 12 นำเจลมาวัดลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง Texture analyser โดยการกดด้วยหัววัด P/50 พบว่าค่าความแข็งของเจลแป้งข้าวเจ้าในสารละลาย Na2CO3 ไม่แตกต่างจากเจลคอนยัคกลูโคแมนแนนอย่างมีนัยสำคัญ (p≥0.05) แต่เจลคอนยัคกลูโคแมนแนนผสมแป้งข้าวเจ้ามีค่าความแข็งต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) เมื่อใช้สารละลายด่าง NaOH พบว่าเจลแป้งข้าวเจ้ามีค่า Hardness ต่ำกว่าเจลของคอนยัคกลูโคแมนแนนอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ค่า Hardness ของคอนยัคกลูโคแมนแนนที่ผสมแป้งข้าวที่อัตราส่วน 80:20 ไม่ต่างจากเจลที่เตรียมจากคอนยัคกลูโคแมนแนน 100 % อย่างมีนัยสำคัญ (p≥0.05) การเลือกใช้ชนิดด่างสามารถปรับลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลคอนยัคกลูโคแมนแนนผสมแป้งข้าวได้ตามที่ต้องการ
Influence of the alkaline type on texture of rice flour gel, konjac glucomannan gel, and konjac glucomannan mixed with rice flour in the ratio of 80:20 and 70:30 is studied. Solution of alkaline, Na2CO3 and NaOH, were studied by preparing at pH 12. Textural properties of the gel were measured using Texture analyser by compression with P/50. The result showed that hardness of rice flour gel, using Na2CO3 solution, was not significantly different (p≥0.05) from konjac glucomannan. Hardness of konjac glucomannan mixed with rice flour gel significantly lowered than control (p<0.05). When NaOH solution was used, hardness of rice flour gel was significantly lower than konjac glucomannan (p<0.05). Hardness of the mixture of konjac glucomannan and rice flour gel (80:20) was not siginificantly different from 100 % konjac glucomannan gel (p≥0.05). Selection alkaline type can adjust gel texture of konjac glucomannan mixed with rice flour as needed.
ผู้จัดทำ:55403201 : นางสาวชุติมน มารักธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
09520474 : นางสาววรัมพร อัมพรดนัย
09520478 : นางสาววัชรี สุมานิตย์
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(docx)
รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology