บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-0818661068
อีเมลdeersong1@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development

View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2532 : ปริญญาตรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2536 : ปริญญาโท Post Harvest Technology Asian Institute of Technology
 • ปี 2544 : ปริญญาเอก Food Technology Massey University, New Zealand
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2566
  Nanthawat Pattawee, Prasong Siriwongwilaichat. 2023. Optimization of pectin, solid content and emulsifier for coconut milk set yoghurt analogue using response surface methodology.The 25th Food Innovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-being 15-17 June 2023, BITECH, Bangkok, THAILAND
  Prasong Siriwongwilaichat, Panatda Doktoei and Tanascha Srisuk.2023.Optimization of Buckwheat Flour, Rice Flour and Tapioca Flour Using Mixture Design for Gluten-free Biscuit Formulation. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2023 (SICTAS 2023) in conjunction with the 3 rd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2023 (ICEIT 2023) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Abstract (ST0411-0001) p. 108
  ปี 2565
  Kingphadung, K., Kurdkaew, P., Siriwongwilaichat, P., Kwonpongsagoon, S., (2022). Comparison of performance and economic efficiency for greenhouse solar versus hot air drying: a case of crispy mango production. Processes 10(2), 311.
  DOI: 10.3390/pr10020311
  อังศิมา ศิริวัฒนาศิลป์ และประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. (2565). ผลของสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์วุ้นกะทิลดน้ำตาล. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ เเละนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้", 23-24 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร. S33-S42.
  พนัชพงษ์พรรณ ทะเกิงกุล และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2565. ผลของการลดและทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงปรุงรสหมู. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 หน้า s175-s182.
  สินี หนองเต่าดำ จิรนันท์ ศรีพิจารณ์ ภัสสร บุญพา และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, 2565. ผลของการเติมไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณสมบัติของสาหร่ายพวงองุ่นแผ่น (The Effect of Hydrocolloids Addition on the Properties of Sea grapes (Caulerpa lentillifera) Sheet). การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย. 23 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565. หน้าที่ S474-S481.
  ปี 2564
  Siriwongwilaichat, P and Kongpanichtrakul, C. (2021). Quality improvement of gluten-free doughnut by using hydrocolloids, Science, Engineering and Health Studies, 15, 21030005.
  Full text
  อังศิมา ศิริวัฒนาศิลป์ เเละประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. (2564). ผลของการทดแทนน้ำตาลซูโครสด้วยน้ำตาลไซโคสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วุ้นกะทิ. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนเเปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Sinee Nongtaodum, Ditthita Kachanet, Mananchaya Wongwit and Prasong Siriwongwilaichat. 2021. The effect of sugar replacement by sugar alcohols on lemon snap cookie properties. The 23rd Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy 17-18 June 2021. Bangkok, Thailand.
  ปี 2563
  การทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยหัวปลีในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
  ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ จิราภรณ์ เกิดเจริญพร. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตไอศกรีมสมะม่วงสอดไส้ลูกหม่อนแบบแท่งเคลือบช็อกโกแลตขาว. เลขที่อนุสิทธิบัตร 16349อ่านรายละเอียด
  ปี 2562
  Hongpan N. and Siriwongwilaichat P. 2019. Effects of pH and Calcium Treatments on Firmness Retention and Physicochemical Properties of Frozen Mangoes.The 21st Food Innovation Asia Conference 2019 (FIAC 2019) Future Food Innovation for Better Health and Wellness 13-15 June 2019. 175-185.
  สินี หนองเต่าดำ นิษฐา แย้มประเสริฐ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจากผลมะละกอดิบและสุก. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. หน้า 116-121.
  Wiyakaew, P. and Siriwongwilaichat, P. 2019. The Effect of Pre-frying Treatments and Frying Methods on Textural and Sensory Properties of Crispy Fried Dehusked Mung Bean. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) 11: 141-152.
  Full text
  Koedcharoenporn, J. and Siriwongwilaichat, P. 2019. Improvement of texture and gel stability of restructured frozen mango pulp by using xanthan gum and locust bean gum. Science, Engineering and Health Studies. 13(2): 59-72.
  Full text
  Sinee Nongtaodum, Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilaichat. (2019). The effect of hydrocolloids on the quality of gluten-free rice scones. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 11 (21) : 193-203.
  Full text
  ชัยพิพัฒน์ เขมวราภรณ์ วริษฐา จงพิทักษ์วงศ์ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. ผลของการใช้สารเคมีและวิธีการแช่เยือกแข็งต่อการแยกน้ำ สี และ ความแน่นเนื้อของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์แช่เยือกแข็ง. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม.
  สินี หนองเต่าดำ นิษฐา แย้มประเสริฐ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจากมะละกอดิบและสุก. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”.. 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม.
  สินี หนองเต่าดำ ศิริวรรณ ชัยพิมพ์ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. อิทธิพลของอัตราส่วนกลูโคสไซรัปต่อน้ำตาลซูโครส และความเข้มข้นของเจลาตินต่อคุณลักษณะทางการภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของกัมมี่เยลลีขิง. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม.
  ปี 2561
  Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilaichat and Sinee Nongtaodum. 2018. The Effect of Hydrocolloids on the Quality of Gluten-free Rice Scones. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018), “Creative Food for Future and Sustainability”, 14–16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand. (Abstract)
  Wiyakaew, P. and Siriwongwilaichat, P. 2018. The Effect of Pre-frying Treatments and Frying Methods on Textural and Sensory Properties of Crispy Fried Dehusked Mung Bean. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018):Creative Food for Future and Sustainability, 14-16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster with full paper submission).
  อนุสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธีการผลิตโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน. (ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และนางสาว ชนิกร คงพาณิชย์ตระกูล) 2561. เลขที่อนุสิทธิบัตร: 14518 อ่านรายละเอียด
  ปี 2560
  Koedcharoenporn, C. and Siriwongwilaichat, P. 2017. Effect of locust bean gum on textural properties and syneresis of xanthan gum-carrageenan based mango gel. Poster presentation at SCEJ 82nd Annual Meeting(2017). 6-8 March 2017, Shibaura Institute of Technology,Toyosu Campus
  ชนิกร คงพาณิชย์ตระกูล และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2560.ผลของอัตราส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบัควีต และแป้งข้าวโพดต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดนัทปลอดกลูเตน. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10. ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม.
  Siriwongwilaichat, P. and Kongpanichtrakul, C. 2017.The Effect of Hydrocolloids on Characteristics of Gluten-free Yeast Doughnut. JSBBA 2017 annual meeting at Kyoto Woman University (Japan).
  Koedcharoenporn, C. and Siriwongwilaichat, P. 2017. Effect of locust bean gum concentration and particle size of mango on textural, syneresis and sensory properties of frozen restructured mango. Poster presentation at Food Innovation Asia 2017. 15-17 June 2017, BITEC, Bangkok, Thailand
  ปี 2559
  Busarakorn Mahayothee, Intira Koomyart, Pramote Khuwijitjaru, Prasong Siriwongwilaichat, Marcus Nagle, Joachim Müller. (2016). Phenolic compounds, antioxidant activity, and medium chain fatty acids profiles of coconut water and meat at different maturity stages. International Journal of Food Properties  19(9): 2041-2051.doi:10.1080/10942912.2015.1099042
  ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบโดยปราศจากการบ่มเย็น. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11425. อ่านรายละเอียด
  Doungjai T., Lalida C., Prasong S., Piyachat C. and Thipdonnaya T. 2016. Retrogradation Properties of Waxy Rice Flour Containing Converted Tapioca Starch. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
  Siriwongwilaichat, P.,Thipphanatsirisakun, T.,Thirathumthavorn, D. Chaiuer, P. 2016.The effect of primary emulsion phase ratio on stability of multiple emulsion reduced fat mayonnaise. SCEJ 81st Annual Meeting, MArch 14-16, 2016, Kansai university, Japan
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology