แนะนำภาควิชา

          ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีนโยบายในการจัดตั้ง "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ขึ้นพร้อมทั้งพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่ควรเปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศที่เน้นการพึ่งตนเองในด้านเทคโนโลยี และความมีศักยภาพสำหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต ในปี พ.ศ. 2532 จึงได้ดำเนินการร่างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533 และเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2535 พร้อมกับอีก 2 สาขา ต่อมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดการเรียนการสอนของภาควิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ

            ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในระดับต่างๆ ตามลำดับดังนี้

  •  พ.ศ. 2535 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  •  พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
  •  พ.ศ. 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในปี พ.ศ. 2549 แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การจัดการหลักสูตรของประเทศ จึงได้ยุติการรับนักศึกษาในเวลาต่อมา
             ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย คณาจารย์มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่พอเพียง และจัดให้มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ภายในภาควิชานอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับอำนวยความสะดวกในการเรียนแก่นักศึกษา เช่น การตรวจสอบตารางสอน การตรวจสอบคะแนนสอบ การดาวโหลดเอกสารการเรียน การส่งงาน ฯลฯ

เครื่องมือ

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ภาคเอกชน โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นอย่างครบครัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

เครื่องมือด้านการแปรรูปอาหาร

- เครื่องอบแห้ง (Tray dryer, Spray Dryer, Freeze Dryer, Solar dryer, Microwave Dryer, Drum Dryer)

- เครื่องแปรรูปอาหาร Extruder

- เครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน (Thermal processing)

- เครื่องฆ่าเชื้อแบบความดันสูง (High Pressure Processing)

- เครื่องบรรจุแบบปรับบรรยากาศ

- Homogenizer

- เครื่องถ่ายเทความร้อนแบบท่อ

- เครื่องแยกกากผลไม้

- เครื่องทอดแบบสุญญากาศ, เครื่องทอดแบบสเปรย์

- เครื่องสกัด subcritical water

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีอาหาร

- เครื่องโครมาโตกราฟฟี ได้แก่ GC-O, GC-FID, HPLC-DAD, HPLC-RI, HPLC-FL, HPLC-ELSD

- เครื่องสเปกโทรโฟโตเมตรี ได้แก่ UV-vis, NIR

- เครื่อง DSC

- เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน

- เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน

- เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ

เครื่องมือวิเคราะห์ในการควบคุมคุณภาพอาหาร


- เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle size analyzer)

- เครื่องวัดสี, เครื่องวัดค่า Aw, Texture analyzer, RVA

- ห้องตรวจสอบทางจุลินทรีย์

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology