แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
บุคลากร :
อาจารย์
ปฏิบัติงาน 13 คน
ศึกษาต่อ - คน
รวม 13 คน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 10 คน
ศึกษาต่อ - คน
รวม 10 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail : kanokwan.kin18@gmail.com; kingphadung_k@silpakorn.edu

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การจัดการการผลิต, การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม, การจัดการผลิตภาพ, การวัดผลการดำเนินงาน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล

อาจารย์

E-mail : kkhwanjai@gmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- การสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบทางการเกษตร
- การสกัดสารโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail : thirathumtha_d@su.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ฟิมล์บริโภคได้และการเคลือบผิว
สตาร์ชและการดัดแปร
ุสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช
อาหารปลอดกลูเตน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail : touchpon@su.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีการอบแห้ง
วิศวกรรมอาหาร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail : busarakornm@yahoo.com, mahayothee_b@su.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
www.solardryerdede.com

เทคโนโลยีการทำแห้ง การทำแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการทำแห้งแบบออสโมติก
ผักและผลไม้
เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว
การตรวจสอบด้วยวิธีไม่ทำลายตัวอย่าง เทคนิค NIRS, HSI
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail : deersong1@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

รองศาสตราจารย์

E-mail : khuwijitjaru_p@su.ac.th, pramote.khuwijitjaru@gmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Laboratory Webpage


หัวข้องานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
- การใช้น้ำกึ่งวิกฤตในการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตร
- การสกัดสารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตร
- การผลิตน้ำตาลน้ำตาลหายาก (rare sugar)
- การใช้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail : ppenroj@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติทางกระแสวิทยาของกัมและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail : pornsri_aum@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
อาจารย์ ดร.ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ

อาจารย์

E-mail : parika_rung@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
- การวิเคราะห์คุณภาพอาหารแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy
- เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว


ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าดำ

อาจารย์

E-mail : sinee_n@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ผลิตภัณฑ์ประมง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail : suched@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหาร
การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว

รองศาสตราจารย์

E-mail : sonwai_s@su.ac.th, ssonwai@gmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
-การผลิตช็อคโกแลตและช็อคโกแลตเคลือบทนอุณหภูมิสูงสำหรับการใช้งานในประเทศและเพื่อการส่งออก
-การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันจากเมล็ดพืชชนิดต่างๆ (มะม่วง, กระบก, เงาะ เป็นต้น) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต
-การศึกษาการตกผลึกแยกลำดับส่วน (fractionation) น้ำมันจากเมล็ดพืช เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต มาการ์รีนและสเปรด
-การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันจากเมล็ดพืชด้วยการใช้เอนไซม์ (enzymatic intresterification) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต มาการ์รีน ช็อทเทนนิ่ง และสเปรด
-การผลิตไขมันแข็งจากน้ำมันพืชในรูปของ oleogel (หรือ organogel) โดยใช้ plant waxes, oryzanol และ ethylcellulose เพื่อใช้ทดแทนไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์ในช็อคโกแลต มาการ์รีน ช็อทเทนนิ่ง และสเปรด
***มีทุนให้นักศึกษา ป.โท ที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนไปทำวิจัยในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี ด้วยเกียรตินิยม จากทุกมหาวิทยาลัยของรัฐ***มีทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกจาก สกว. ให้ ทั้งทุน คปก. และทุน พวอ.***สนใจส่งอีเมล์/โทรมาสอบถามได้ที่ 085-9129510***
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นางสาวกนกพร ผลมานะ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

E-mail : kanokporn9778@gmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

E-mail : kanranee@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

E-mail : chatchai.w@su.ac.th, guny03@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นายณัฏฐชัย เขมกุลประภัสสร์

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

E-mail :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นางสาวณิชานันทน์ เอกชัยรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : bovy_amour@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นายธนรัตน์ พ่วงพร้อม

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง

E-mail : ma.deawpp@gmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

E-mail : p_joejoe@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นายยุทธการณ์ มุ้ยมี

ตำแหน่ง : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

E-mail : muimee@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นางสาวสายทอง แซ่ตัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
นางสาวอรวรรณ ภูมีอะโข

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

E-mail : orawan.pumeeako@gmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร