อาจารย์พิเศษ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ Food Stylist ชื่อดังของประเทศไทย มาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาที่เรียน รายวิชา การตลาดอาหารเบื้องต้น ในหัวข้อ “การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารด้วย Food Stylist” เพื่อเปิดมุมมองให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในการผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพในธุรกิจอาหาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ณ ห้องบรรยาย ท 330 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม