โปรแกรมทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส  Version 2013 (3.660) ID: 937047
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทดสอบตัวอย่าง
แฟ้มแบบทดสอบ
ผู้ดูและระบบ
Chinese Menu
ทดสอบตัวอย่าง
รหัสแบบทดสอบ