ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
        นางสาววรรณพร โพธิ์ทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ได้รับรางวัล "ผลงานระดับดีเยี่ยม" ในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "ผลของสภาวะพลาสโมไลซิสต่อการเอนแคปซูเลชั่นสารให้กลิ่นโดยใช้เซลล์ยีสต์"  ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด
Congratulations
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคนที่จบการศึกษา และจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยในปีนี้มีผู้ที่จบการศึกษาประกอบด้วยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน 74 คน มหาบัณฑิตจำนวน 10 คน และดุษฎีบัณฑิตจำนวน 2 คน โดยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 2 คน และเกิยรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 15 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายละเอียด
อบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตช็อกโกแลต
      รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค สอนไว เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตช็อกโกแลต” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโกโก้และช็อคโกแลต ในระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ลงพื้นที่บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน จังหวัดพิจิตร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแปรรูปกล้วย และสินค้าเกษตรอื่นๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านบึงเฒ่า ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน Fi Asia 2022
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ได้รับเชิญจากบริษัท Innolab เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Sensory evaluation technique" และ "แนวคิดในการพัฒนา plant-based meat เพื่อให้โดนใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย" ในงาน Fi Asia 2022 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ค้นหา อ่าน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารได้จาก "คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร" (Silpakorn University Repository : SURE)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program
     มหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ Sanuki Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อไปเรียนและทำกิจกรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (เม.ย.- ส.ค.) นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.kagawa-u.ac.jp
รายละเอียด
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2565 โดยอาจารย์ ดร.ขวัญใจ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัตถุดิบทางการเกษตร การสกัดสารโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง เป็นต้น

อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2565
       ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย 2564
     ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท
รายละเอียด
อาจารย์เดินทางไปทำวิจัยในประเทศแคนาดา
      รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว เดินทางไปทำวิจัยเรื่อง “ผลของไขรำข้าวต่อการตกผลึกของเนยโกโก้และพฤติกรรมการเกิดฝ้าขาวในช็อคโกแลต” ร่วมกับ Prof. Dérick Rousseau ณ มหาวิทยาลัย Toronto Metropolitan University เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 23 ก.ค. 2565
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2564
    ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จำนวนทุนละ 40,000 จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 13 ทุน
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
      รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการผลิตน้ำตาลหายาก (rare sugar) ร่วมกับ Prof. Dr. Shuji Adachi ณ มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากทุน JSPS Invitational Fellowships for Research
รายละเอียด
ผลงานอาจารย์ติดอันดับ Top Downloaded Article
      ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ที่บทความวิจัยเรื่อง Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Oil Chemists Society เป็น 1 ใน 10 บทความที่ได้รับการดาวโหลดมากที่สุดของวารสาร (Top Downloaded Article)
รายละเอียด
Congratulations
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคนที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยในปีนี้มีบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจำนวน 4 คน และเกียรตินิยอันดับสองจำนวน 10 คน
รายละเอียด
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 โดยอาจารย์ ดร.ภาริกา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน Agricultural Science มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหารแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy และเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย 2563
     ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวนทุนละ 5,000 บาท จำนวน 15 ทุน กด LIKE ให้กำลังใจนักศึกษา
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย Poster Competition Award
     นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Graduate Student Poster Competition Award) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) 17-18 June, 2021
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2563
   ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวนทุนละ 40,000 จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล Popular Vote -- FoSTAT Food Innovation Concept Contest
     ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาาร  V ARE SU ได้รับรางวัล Popular Vote ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest โดยทีม V ARE SU ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 6 คน ดังต่อไปนี้
- นางสาวโชติกา หลำริ้วรัตนา
- นางสาวนภัสสร คำสด
- นางสาวมอญ
- นางสาวสโรชา บุญโสม
- นางสาวสิริยากร พันธ์สุข
- นางสาวสุชัญญา ชันโลน
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี
    ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด "อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์" ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ในวันที่ 15 กันยายน 2563
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล Food Innovation Contest 2020
      ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร "SU Creation" ที่ได้รับ 2 รางวัล จากการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2020 รอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 จากผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหลากสีสอดไส้ลาบทูน่าผสมคาเวียร์มะนาวและไข่เค็มแช่แข็ง พร้อมรับประทาน ได้แก่
1. รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม (3 ปีซ้อน 2018-2020)
2. รางวัล Popular Vote

รายละเอียด
อาจารย์ได้รับรางวัล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง เข้ารับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
รายละเอียด
นักศึกษาต่างชาติมาทำวิจัย
     Mr. Benedikt Werner Hulsemann นักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. ถึง 1 มี.ค. 2563
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาหารือด้านงานวิจัย
   Prof. Dr. Shuji Adachi จากมหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science และ Prof. Yoshiyuki Watanabe จากมหาวิทยาลัย Osaka Prefecture University เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการวิจัย และหารือในโครงการวิจัยร่วม ระหว่างวันที่ 23- 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
    โอกาสสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอาหารที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท ณ Kagawa University และทำงานในบริษัทอาหารของประเทศญี่ปุ่น โครงการ Career Development Program on Food Safety ประกาศให้ทุนการศึกษาในช่วง 3 ปี คือ 2020, 2021 และ 2022 นี้ สนใจติดต่อสอบถามที่ อาจารย์ปราโมทย์ โดยตรง

รายละเอียด
ขอรับทุนการศึกษาจากสถานการณ์ COVID - 19 (คนละ 5,000 บาท)
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น
2. ครอบครัวได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่ต้องจัดส่งให้ภาควิชาฯ
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ภาควิชาฯ โดยผ่านความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าครอบครัวได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานจากผู้ปกครองที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

จัดส่งเอกสารที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ขอรับทุนการศึกษาจากสถานการณ์ COVID - 19 (คนละ 1,000 บาท)
คุณสมบัติ
 นักศึกษาป.ตรี ทุกคนที่มีสถานะปกติ 

เอกสารที่ต้องจัดส่งให้ภาควิชาฯ (ติดต่อพี่โบ) 
 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา (ต้องเป็นธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น)  
จัดส่งเอกสารที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นักศึกษาต่างชาติมาทำวิจัย
    Mr. Takuya Wada (Peter) นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ “ห้องปฏิบัติการวิจัยช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันและไขมัน” ของภาควิชาฯ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
รางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคว้า 15 รางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในการมอบรางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
    น.ส. ชนิดาภา เจริญทรัพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral Presentation" ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาทำวิจัย
    Associate Professor Dr. Kyuya Nakagawa จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นและนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2562
รายละเอียด
มอบทุนการศึกษา 2562
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาที่มีผลการเรียนดี ดังรายนามต่อไปนี้
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย
      นายสมัชชา กรุงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "Best Paper Award" ในงานประชุมวิชาการ The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE-Bangkok), Thailand เมื่อวันที่ 11- 13 พ.ย. 2562
รายละเอียด
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 โดยอาจารย์ ดร.พัณณิดา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจุลชีววิทยา โดยมีความชำนาญทางด้าน อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์ ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ เทคโนโลยีของยีสต์ และ จุลชีววิทยาทางการเกษตร
อาจารย์ชาวต่างชาติบรรยายพิเศษ
   Professor Lars Wiking จาก Department of Food Science, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ค บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Crystallization of Milk Fats-from Cow to Products ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
นักศึกษาไปทำวิจัยต่างประเทศ
    นางสาวพิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับทุนจาก Jinan University ไปทำวิจัย ณ Department of Food Science and Engineering, Jinan University, Guangzhou, Guangdong, China ในช่วงวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562
รายละเอียด
อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาอบรม
    นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Faculty of Agriculture, Kagawa University จำนวน 16 คน เดินทางมาอบรมด้านการอบแห้งผลไม้และศึกษาดูงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี Professor Osamu Kawamura และ Associate Prof. Peter Lutes เป็นผู้นำนักศึกษามาในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562
รายละเอียด
นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมในญี่ปุ่น
      นางสาวชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรม "International Exchange and Educational Program for Food Safety 2019" ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University เมืองคะกะวะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
รายละเอียด
อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าอบรม
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ร่วมกับ Food Security Center, University of Hohenheim และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม FSC Short Course 2019- Thailand หัวข้อ Drying of Medicinal Plants โดย Professor Dr. Joachim Müller  วันจันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย, บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อที่ supawadee.oil15@gmail.com โทรศัพท์ 092-259-9767 (สุภาวดี)

รายละเอียด
ปลาร้าผงลดโซเดียมชนิดละลายทันที
     ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต กับผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ปลาร้าผงลดโซเดียมชนิดละลายทันที" ให้กับผู้ประกอบการ รับชมวีดีโอได้ทางเพจ Research Cafe
รายละเอียด
นักศึกษาไปเสนองานในต่างประเทศ
    นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ และนายสมัชชา กรุงแก้ว เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในงาน 7th European Drying Conference (EuroDrying'2019) เมือง Torino ประเทศ Italy ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
   ภาควิชาจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในช่วงปิดเทอม โดยในปีนี้นักศึกษาเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 -9 ก.ค. 2562
รายละเอียด
นักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมภาควิชา
       ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Entech Summer Course 2019 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยนักศึกษาของภาควิชานำชมห้องปฏิบัติการ นำเสนอผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
รายละเอียด
    นายสมัชชา กรุงแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปทำวิจัยที่ Institute of Agricultural Engineering (Tropics and Subtropics group) มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี เพื่อทำวิจัย ระหว่าง 8 กรกฎาคม ถึง 9 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
ทีมนักศึกษาศิลปากรได้รับรางวัล
      ทีม Black hole กับผลิตภัณฑ์ Hi - Pro Chic Sticks  ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" และ รางวัล "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขันประกวนผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2019 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562  
รายละเอียด
นักศึกษาไปทำงานวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส. นิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปทำวิจัยที่ Institute of Agricultural Engineering (Tropics and Subtropics group) มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ สตุทการ์ท ประเทศเยอรมนี เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งขมิ้นชัน ระหว่าง 11 มิ.ย. ถึง 14 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
อาจารย์นำเสนองานวิจัยและหารือความร่วมมือในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
    ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญจาก Department of Food Science and Engineering และ College of Science and Engineering, Jinan University เมือง Guangzhou ประเทศจีน ให้ไปนำเสนองานวิจัย ในระหว่างวันที่ 28 พค – 2 มิย 2562 พร้อมทั้งร่วมหารือด้านความร่วมมือในการทำงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
รายละเอียด
นักศึกษาไปทำวิจัยในต่างประเทศ
   น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด และ น.ศ. ภัทราภรณ์ อินทร์บำรุง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนจาก South China University of Technology ให้เดินทางไปทำวิจัย ณ School of Food Science and Engineering, South China University of Technology เมือง Guangzhou ประเทศจีน
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาทำวิจัย
     Professor Dr. Kohei Nakano จาก Gifu University และ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 19 -24 เมษายน 2562 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นผู้ชวยวิจัย
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาทำวิจัย
     Associate Professor Dr. Kyuya Nakagawa จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นและนักวิจัยจากบริษัทพานาโซนิคประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาของภาควิชาเป็นผู้ช่วยวิจัย
รายละเอียด
อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมภาควิชา
    Associate Professor Peter Lutes จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเพื่อหารือด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันกับอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562
รายละเอียด
มอบทุนการศึกษา 2561
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาที่มีผลการเรียนดี ดังรายนามต่อไปนี้
รายละเอียด
ทีมนักศึกษาศิลปากรผ่านเข้ารอบ Food Innovation Contest 2019
  ทีม Black hold กับผลิตภัณฑ์ Hi - Pro Chic Sticks ขนมขบเคี้ยว  กรอบ เบา เหมือนเมอร์แรงค์ มีแนวคิดเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยการลดปริมาณน้ำตาลที่เป็นวัถุดิบหลักและเสริมโปรตีนจากอกไก่และไข่ขาว และเพิ่มรสชาติจากน้ำจิ้มข้าวมันไก่
รายละเอียด
    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการแปรรูปกล้วยน้ำว้า และสับปะรดสวนผึ้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมตามมาตรฐาน จี เอ็ม พี และนิทรรศการ “About A Bee กล้วยอบสวนผึ้ง Learning Space”  
รายละเอียด
บัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
    น.ส. พรพรรณ ศรีมาท นักศึกษาผู้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งเพื่อศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอาหาร และสามารถจบการศึกษาได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง
ชมรายการ
รายละเอียด
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียด
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล “ภาควิชาที่มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดีเด่น” (พิจารณาจากเงินวิจัยของอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับจากหน่วยงานภาคเอกชน) จากการมอบรางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
    นอกจากนี้อาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ยังได้รับรางวัลรายบุคคลต่างๆ ดังนี้
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.จันทร์จิรา ตั้งสันทัศน์กุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Science, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ค ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2561 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ
   ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม One Belt One Road Initiative University Alliance for Food Science and Education  ในระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ที่เมืองกวางโจ ประเทศจีน เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือกันทำวิจัยและแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
รายละเอียด
อาจารย์จัดอบรมในประเทศอินโดนีเซีย
     ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และนางสาวรติพร เอกตาแสง ได้รับเชิญให้ไปจัดฝึกอบรมเรื่อง "Processing of Osmotic Dehydrated Pineapple/Banana Sheet and Banana Chip" ณ Seniman Pangan (Javara Academy) Bekasi City, West Java, Indonesia ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัล
      นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม “Best Poster Presentation” จากผลงานวิจัยเรื่อง Prevention of Browning Formation in Fresh-Cut Cabbage ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safetyในวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
   นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety 2018 ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ 20 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ธค. 2560 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาตรีไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.ธัญชนก สนประเสริฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา วันที่ 1-31 สค. 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau ผศ.ดร.โสภาค สอนไว และ ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
รายละเอียด
อาจารย์จัดอบรมในต่างประเทศ
    ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจากบริษัท Covestro (Thailand) Co.Ltd. และ บริษัท Impack Pratama เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมในการทำแห้งเมล็ดกาแฟ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Entech Summer Course 2018 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561
รายละเอียด
อาจารย์ไปสอนในต่างประเทศ
   ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Department of Tropics and Subtropics,  Institute of Agricultural Engineering, The University of Hohenheim, Stuttgart, Germany เพื่อไปสอน ในรายวิชา Postharvest Technology of Food and Bio-Based Products ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 11 มิถนายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหาร
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหาร จังหวัดเชียงรายได้แก่ โรงงานชวี่ เฉวียน ฟูดส์ และโรงงานผลิตชาเขียว Maruzen ที่ไร่สิงห์ปาร์ค และ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. 2561
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล Food Innovation Contest 2018
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีม SU SU Youngster ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
    น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญไปบรรยายในต่างประเทศ
    ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The effect of hard lauric-fats and plant waxes on the crystallization of confectionery fats” ที่งานประชุมวิชาการ 2nd International Symposium on Low-Temperature Processing of Foods จัดขึ้นในวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2561 ณ Chuzhou University เมือง Chuzhou ประเทศจีน
รายละเอียด
อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมาทำวิจัย
       ภาควิชาได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ Professor Dr. Kohei Nakano จาก  Gifu University  และ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาทำวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
คณบดีคนใหม่
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2561 นี้เป็นต้นไป และมีวาระการทำงานเป็นเวลา 4 ปี
บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
      Professor Kohei Nakano ศาสตราจารย์ประจำ Laboratory of Postharvest Engineering และ รองคณบดี The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงคณาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
รายละเอียด
อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมาทำวิจัย
    ภาควิชาได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก Institute for Sustainable Agro-ecosystem Service (ISAS), Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo และ Professor Dr. Kohei Nakano จาก The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2561
รายละเอียด
บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
    Prof. Dr.-Ing. Werner Muehlbauer ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระบวนการทำแห้ง จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี ได้เดินทางมาประเทศไทยและให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและอาจารย์ในหัวข้อ "Energy saving by using a solar dryer" เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
รายละเอียด
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารโดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี จัดกิจกรรมพานักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทัศนศึกษาดูงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2018 (The 43rd International Food and Beverage Exhibition) ณ Makuhari Messe เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการไปดูตลาดขายส่ง Ota-shijo เมืองโตเกียวระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2561
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.จันจิรา จินโนรส นักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Science, Nutrition and Health Promotion, Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดยมี Professor Juan L. Silva, Ph.D. เป็นผู้ให้คำปรึกษา
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
  น.ส.คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2560 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว
รายละเอียด
คณาจารย์และภาควิชาได้รับรางวัลงานวิจัย
  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยประจำปี 2559 ของคณะฯ ดังนี้ ผศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผศ. ดร.โสภาค สอนไว ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" และ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ยังได้รับ "รางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น" พร้อมกันนี้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยังได้รับ "รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาด้านงานวิจัย"
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวด Startup Thailand League 2017
  นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Startup Thailand League 2017 ได้เข้ารับรางวัลเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปประเทศออสเตรีย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2560 เพื่อไปทำวิจัย ณ University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
    นางสาวนันทิกานท์ ไลยยางกูร นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาฯ ได้รับ "รางวัลชมเชย" งานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง ผลของน้ำตาลเอสเตอร์ต่อการตกผลึกเนยโกโก้ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
    นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาฯ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง"แบบโปสเตอร์  ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง Effect of drying temperature and drying methods on color of dried tumeric slices ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าอบรม FSC short course in Thailand 2017
  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมนาเรื่อง Innovative Aseptic Technology for Food and Biomaterials โดย Dr. Ana Lucia Vásquez-Caicedo จาก Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดการสมัคร
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโทเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
   นางสาวเพียงใจ เลิศศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับทุนเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety 2017 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง  22 กันยายน 2560
รายละเอียด
อาจารย์เข้ารับเกียรติบัตร
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เข้ารับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จากการได้รับรางวัล Best Poster Award จากงานประชุมวิชาการ  2nd Nordic Baltic Drying Conference 2017 ณ เมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 จากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการประเทศญี่ปุ่น
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกรวม 5 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Asian Conference on Oleo Science (ACOS 2017) พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค สอนไว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ณ Tokyo University of Science เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2560
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Asian Conference on Oleo Science (ACOS 2017) ณ Tokyo University of Science เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2560
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Talk
  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารชั้นปีที่ 1 และ 2 และชั้นปีอื่นๆ รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพรุ่นบุกเบิกของไทย เมือวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Talk
 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าฟังบรรยายพิเศษโดยคุณธนัญญา เครือบัวและคุณนิธิ สัจจทิพวรรณ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพอาหารพร้อมปรุง บริการส่งถึงหน้าบ้าน Cookit Delivery วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Food Business Development for Start-Up Camp
   นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารจำนวน 42 คน เข้าร่วมกิจกรรม Food Business Development for Start-Up Camp ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560  ซึ่งจัดโดยโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มศก. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชา 612438  การจัดการธุรกิจอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
    นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอก เดินทางไปเป็น guest scientist ณ Institute of Process Engineering in Life Sciences Section I: Food Process Engineering, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ประเทศเยอรมนี เพื่อทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดยมี Dr. Ulrike van der Schaaf เป็นผู้ให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 10 ธันวาคม 2560
รายละเอียด
ผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ได้รับการการคัดเลือกเป็นผลงานโดดเด่น
     งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสูตรแป้งผสมสำเร็จสำหรับผลิตแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าว ของ น.ส. สกุลชนก พลศักดา นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมี ผศ. ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Top 10 Outstanding หรือ 10 ผลงานวิจัยโดดเด่นของนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ.จากงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายละเอียด
ผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก ได้รับการการคัดเลือกเป็นผลงานโดดเด่น
    งานวิจัยเรื่อง การผลิตออร์กาโนเจลจากน้ำมันรำข้าวด้วยไขรำข้าวและแกมม่าออรีซานอล ของ น.ส. คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Top 10 Outstanding หรือ 10 ผลงานวิจัยโดดเด่นของนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ.จากงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายละเอียด
บูธงาน SMART SME EXPO 2017
   โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยภาควิชาเทคโนโลยีอาหารออกบูธในงาน SMART SME EXPO 2017  ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
   นางสาวอธิชา เนตรบุตร นักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับรางวัล "บทความวิจัยดี" จากการนำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน ในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยงานวิจัยดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด
คณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และคณะ ได้รับรางวัล Best Poster Award จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง Effect of drying methods on antioxidant capacity and phenolic compounds in nut grass tuber ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Nordic Baltic Drying Conference 2017 ณ เมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560  
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญบรรยายในต่างประเทศ
   ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Institute of Agricultural Engineering มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี ให้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Applications of Solar drying in Thailand" ในวันที่ 4 เมษายน 2560 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ใน The seminar series “Tropical Agriculture” ของสถาบัน


รายละเอียด
Special Lectures
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาวต่างชาติ 2 ท่านคือ Assoc. Prof. Dr.Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และ Dr.Marcus Nagle จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาตรีได้รับทุนไปประเทศญี่ปุ่น
    นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คนได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่นในโครงการ Sanuki Program โดยนักศึกษาจะศึกษาในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 23 มีนาคม ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560  
รายละเอียด
Professor Lrong Lim
    Professor Dr. Lrong Lim (ที่สองจากซ้าย) Director ของ Kagawa University International Student Center มหาวิทยาลัยคากะวะ (Kagawa University) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เมื่่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
รายละเอียด
นักศึกษานำเสนองานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
     น.ส. จิราภรณ์ เกิดเจริญพร นักศึกษาระดับปริญญาโทนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of locust bean gum on textural properties and syneresis of xanthan gum-carrageenan based mango gel  ในงานประชุม SCEJ 82nd Annual Meeting ที่ Shibaura Institute  of Technology, Tokyo, Japan วันที่ 6-8 มีนาคม 2560
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจัดกิจกรรมนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) จำกัด บริษัทอราบิก้าคอฟฟี่บีน จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด อำเภอสันทราย และจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 - 12 มกราคม 2560
รายละเอียด
อาจารย์เดินทางไปสอนที่ประเทศเยอรมนี
    ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics, the University of Hohenheim, Stuttgart, Germany เป็น guest lecturer
รายละเอียด
ศาสตราจารย์ Derick Rousseau
   Professor Derick Rousseau จาก Department of Chemistry and Biology, Ryerson University, Toronto, CANADA ได้รับเชิญมาเป็น Visiting Professor ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2560
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยที่เยอรมนี
   นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาฯ ได้รับทุน "Visiting PhD Sandwich Scholarship" ไปทำวิจัยระยะสั้น จาก Food Security Center (FSC), the University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาตรีได้รับรางวัล
      นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัลที่ 3 สาขา Food for NCDs เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากผลงาน "ลูกชิ้นปลาสอดไส้แกงเขียวหวาน " จากการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 5 (AI-Innovation Contest 2016)
รายละเอียด
    นักศึกษาปริญญาโทและ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 5th Asian NIR Symposium (The ANS2016 and The 32nd NIR Forum) ที่เมือง Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับรางวัล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี (ขวา) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 และได้บรรยายในเรื่องการทำวิจัยเชิงพื้นที่ให้แก่บุคคลากรของคณะฯ
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม
    น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับรางวัล The Most Influential Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) เรื่อง Depolymerization kinetics of passion fruit pectin in subcritical water ในงาน  JSBBA Kansai 3rd Student Forum เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2559 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
เข้าให้ความรู้ หัวข้อ "Work shop สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น. ห้อง ท.330  
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่น
   นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปทำวิจัย ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นเวลา 7 เดือน
รายละเอียด
นักศึกษาเยอรมันเดินทางมาทำวิจัย
   Mr. Finn Petersen นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมัน เดินทางมาทำวิจัย ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2259 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Prof.Dr. Joachim Mueller โดยมี ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รายละเอียด
นักศึกษานำเสนองานในต่างประเทศ
    นักศึกษาปริญญาโทและ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th International Drying Symposium (IDS2016) เมือง Gifu ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
  นางสาวธมนวรรณ โสตะฉัตร์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety ณ มหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 255
รายละเอียด
นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
   นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science ของ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฏาคม 2559  
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด Oral presentation competition
  นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ จากการประกวด Oral presentation competition จากงาน Food Innovation Asia Conference 2016
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
   นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ในงาน Food Innovation Contest 2016
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยแคนาดา
     น.ส. คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2559 ด้วยทุนสนับสนุนจาก Ryerson University ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเซเนกัล
    ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการฝึกอบรมด้านการอบแห้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
รายละเอียด
นักศึกษาไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรในเซเนกัล
  นางสาวหทัยชนก พวงจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการจัดการฝึกอบรมด้านการอบแห้ง  ณ  ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
รายละเอียด
อาจารย์เดินทางไปเป็น Visiting Associate Professor
   ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุนจาก Graduate School of Agriculture มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเดินทางไปเป็น Visiting Associate Professor ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ได้เป็นวิทยากรรับเชิญ
   ผศ.ดร. โสภาค สอนไว เป็นวิทยากรรับเชิญหัวข้อ "นวัตกรรมไขมันและน้ำมันเพื่อสุขภาพ" ในการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 14 "ไขประเด็นร้อน: หวาน มัน เค็ม กับ NCDs" จัดโดยภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
อาจารย์ได้ออกรายการ สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS
   ผศ.ดร. โสภาค สอนไว อาจารย์ประจำภาควิชาฯ และผู้ประสานงานชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "Innovative House" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ออกรายการ "ชั่วโมงทำกิน" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
รายละเอียด
แนะนำการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
        ขอเชิญรับฟังแนะนำการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ศิลปากร โดย ผศ. ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ หัวหน้าภาควิชาฯ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ต.ค. 2558   คลิกฟังได้ที่นี่
ภาควิชาออกบูธงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้”
    โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมออกบูธแนะนำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และสินค้าที่ผลิตได้จากระบบดังกล่าวในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5 – 27 มีนาคม 2559

ชมข่าวจาก NBT
นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
    นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีม Inspiration  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล
     ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Open Can ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ วันที่ 8 ม.ค. 2559
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปเยอรมนี
     ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Welcome Center และ Department of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี ให้ไปสอนในหัวข้อ Handling and Processing of Tropical Fruits ในรายวิชา Postharvest Technology สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ภายใต้ทุน Re-invitation Fellowship for International Research Alumni
อาจารย์ได้รับเลือกให้เข้าร่วมอบรมและนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ประเทศอังกฤษ
    ผศ.ดร. โสภาค สอนไว ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนักวิจัยไทย 7 คน ที่มีผลงานวิจัยในระดับนวัตกรรม (ช็อคโกแลตทนอุณหภูมิสูงจากน้ำมันเมล็ดมะม่วง) ให้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Leaders in Innovation Fellowships Programme ประจำปี 2559 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยทุนสนับสนุนของ โครงการ Newton Fund
รายละเอียด
ศิษย์เก่าของภาควิชาเรียนปริญญาเอกในเยอรมนี
     ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Department of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี เพื่อไปร่วมให้คำปรึกษาในการดำเนินงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr. Joachim Mueller
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยแคนาดา
     น.ส.ปวิชญา โภชฌงค์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2558 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยแคนาดา
    น.ส. พิมพ์วลัญช์ อ่อนละอียด นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ให้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2558
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์
         ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร จาก ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ครั้งที่ 23/2558 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล "ภาควิชาที่มีพัฒนาการด้านการวิจัย ประจำปี 2557"
รายละเอียด
งานเราทำ จริยธรรมพ่อสอน
    สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "งานเราทำ จริยธรรมพ่อสอน" ตอนที่ 144 ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs-OTOP และชุมชนต่างๆในประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของคนไทย 1 ใน 100 คน ประจำปี 2558 ที่อุทิศตนทำงานเพื่อแผ่นดิน ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งครับ คลิกชมวิดีโอ

รางวัลผลงานวิจัยดี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี ประจำปี 2558 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงานวิจัยเรื่อง "การปรับปรุงคุณสมบัติของกากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤติ"
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับทุนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
   นางสาวบุษกร สาเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับทุนเดินทางไปมหาวิทยาลัยคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 31 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงาน "ดีเด่น"
    นางสาวกานต์รวี กลีบแก้ว นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับเลือกเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย "ดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับรางวัลจากต่างประเทศ
    ผศ.ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับรางวัล 2014 JSFE Award for Outstanding Young Researcher ของสมาคม Japan Society for Food Engineering ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโท และอาจารย์ เดินทางไปนำเสนอผลงานที่ประเทศอิตาลี
   นายสุทธิพงศ์ โพธิ์สุขสิริกุล และนางสาวรวิชา ชัยพจนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICHNFS 2014 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลบทความ"ดีเด่น"
    นางสาวธัญลักษณ์ ธนิกกุล นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับ รางวัลบทความ"ดีเด่น" จากงานประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11
รายละเอียด
นักศึกษาจากเยอรมนีเดินทางมาทำวิจัย
   Miss Sahira Carolina Vásquez Báez นักศึกษาปริญญาโทจาก Universität Hohenheim, Germany เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 28 กรกฏาคม 2558
รายละเอียด
บุคลากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมภาควิชา
  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร วันที่ 25 มิถุนายน 2558
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลโปสเตอร์ "ดีเด่น"
      นางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล, นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ, นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับ รางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น" จากงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลโปสเตอร์ "ชมเชย"
   นางสาวนิสารัตน์ แดงวิสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  (ซ้ายสุด) และนางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล (ที่ 2 จากซ้าย)นักศึกษาระดับปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับ รางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ชมเชย" จากงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13
รายละเอียด
2 นักศึกษาได้รับทุนเรียนปริญญาเอก คปก.
    นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล และนางสาวพิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รายละเอียด
นักศึกษาดูงาน Foodex ประเทศญี่ปุ่น
     นางสาวพิลาศลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ นางสาวปิยะพร เนียมมณี และนางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล นักศึกษาปริญญาโท เดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการด้านอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ Foodex 2015 เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
สิทธิบัตรเครื่องทอดลดน้ำมัน
      กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จดทะเบียนสิทธิบัตร "เครื่องทอดและกรรมวิธีภายหลังกระบวนการทอดสำหรับลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด" ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้ประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557
นักศึกษาปริญญาโทเดินทางไปทำวิจัยประเทศญี่ปุ่น
   นางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล นักศึกษาปริญญาโท เดินทางไปทำวิจัยประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกจากเม็กซิโก
   Mr. Ignacio Lopez Cerino นักศึกษาปริญญาเอกจาก Chapingo University ประเทศเม็กซิโก ได้รับเชิญจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และภาควิชาฟิสิกส์  เพื่อทำงานวิจัย
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปทำวิจัยประเทศญี่ปุ่น
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุน FY 2014  JSPS Invitation Fellowship Program for Research in Japan (Short-Term) จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกได้รับเชิญออกรายการคุณพระช่วย
   ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และนายคงวุฒิ นิรันตสุข ได้รับเชิญออกรายการคุณพระช่วย เรื่อง "มาเตรียมความพร้อมทางด้านอาหารและโภชนาการ ก่อนเปิดประชาคมอาเซียน"
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับทุนไปทำวิจัยประเทศมาเลเซีย
   น.ส.สุกัญญา เสเกกุล นักศึกษาระดับโท ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Technology, Faculty of Food Science and Technology, University Putra Malaysia (UPM) เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น
   ผศ.ดร.โสภาค สอนไว (ขวาสุดในภาพ) ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในงานประชุมวิชาการ 1st Asian Conference on Oleo Science (ACOS2014) ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
นักศึกษาเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
   น.ส.ปวิชญา โภชฌงค์ นักศึกษาปริญญาเอก และ น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด นักศึกษาปริญญาโท ได้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 1st Asian Conference on Oleo Science (ACOS2014)ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโทไปทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี
   นางสาวสุกัญญา แซ่เตียว นักศึกษาปริญญาโท ได้รับทุนสนับสนุนให้เดินทางไปทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ เมืองสตุทการ์ท ประเทศเยอรมนี
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น
   น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับทุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST)เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น
   นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโทไปทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี
   นางสาวภาสินี ยุวรรณบุญ นักศึกษาปริญญาโท  ได้รับการสนับสนุนให้เดินทางไปประมวลผลและนำเสนอผลงานวิจัย ณ Universität Hohenheim, Institute of Agricultural Engineering, Tropics and Subtropics Group, Stuttgart, Germany
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวดผลิตภัณฑ์
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ทีม "CANDY CAN DO" สามารถคว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014) โดยได้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
รายละเอียด
นักศึกษาเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเกาหลี
นางสาวหทัยชนก พวงจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในงาน The 4th Asian NIR Symposium 2014 ซึ่งจัดโดย Asian NIR Consortium ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลี
รายละเอียด
บรรยายพิเศษ
Dr. Marcus Nagle นักวิจัยจากประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Writing a Scientific Research Article" ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
รายละเอียด
นักวิจัยจากเยอรมนี
Dr. Marcus Nagle นักวิจัยจาก Tropics and Subtropics Group, Institute of  Agricultural Engineering, University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโทไปทำวิจัยประเทศเยอรมนี
นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาโท เดินทางไปทำงานวิจัยภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการทำแห้งผลไม้ ที่ Institute for Agricultural Engineering (Tropics and Subtropics group) มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี
รายละเอียด
ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตรจากผลงานวิจัย

    
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 9 เรื่องในปี 2556

อาจารย์ได้รับทุนเดินทางไปต่างประเทศ
ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุน JASSO Follow-up Research Fellowship จาก Japan Student Services Organization (JASSO) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินทางไปทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหาร ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
ผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัลที่ 1

          ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของชนิดสารซอร์บิแทนต่อการตกผลึกของน้ำมันมะพร้าว" ของ น.ส. สุกัญญา เสเกกุล นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้ง ที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยงานวิจัยดังกล่าว มีผู้ร่วมวิจัยคือ น.ส. สกาวเดือน เบาะเปลียน และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว

เทคโนโลยีอาหารในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

          คณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว เข้าร่วมจัดกิจกรรม "อะเมซิ่งกล้วยตาก" บนเวทีกลาง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

นักศึกษาเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศมาเลเซีย

          น.ส.ปวิชญา โภชฌงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ School of Chemical Sciences & Food Technology, Faculty of Science and Technology, National University of Malaysia เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 สค. 2556 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Assoc. Prof. Wan Aida Wan Mustapha จาก National University of Malaysia (UKM) และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย น.ส.ปวิชญา จะทำงานวิจัยด้าน ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของน้ำมันมะพร้าวผสมปาล์มสตียริน ซึ่งจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 2 เดือน
นักศึกษา ป.โท ไปทำวิจัยที่ประเทศแคนาดา

          น.ส.ภควรรณ ชัยขจรวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้ออกเดินทางไปทำวิจัยที่ Food Research Lab, Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อวันที 22 กค. 2556 ด้วยทุนสนับสนุนของ Ryerson University ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Prof. Derick Rousseau จาก Ryerson University และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย น.ส.ภควรรณ จะทำงานวิจัยด้าน ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเคลื่อนที่ของน้ำมัน (oil migration rate) จากเมตริกส์ของโอกาโนเจล (oganogel) ไปยังผิวช็อคโกแลต ซึ่งจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 3 เดือน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในระดับ SME"
    จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    ณ ห้องแคทลียา ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    มีหัวข้อดังต่อไปนี้
        1. หัวข้อเรื่อง "วัตถุเจือปนอาหารทั่วไป" วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557
            อ่านรายละเอียด [คลิก] (ปิดการรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
               ดูรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วม [คลิก]

        2. หัวข้อเรื่อง "การใช้แป้งและแป้งดัดแปร"  วันที่ 6 สิงหาคม 2557
            อ่านรายละเอียด [คลิก] (ปิดการรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
                 ดูรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วม [คลิก]

        3. หัวข้อเรื่อง "กลิ่นรสในอาหารและการใช้ประโยชน์" วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557
            อ่านรายละเอียด [คลิก] (ปิดการรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
                 ดูรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วม [คลิก]
 
หมายเหตุ
    - ไม่เสียค่าลงทะเบียน  โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ตามหัวข้อเรื่องด้านบน

    - ปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 หรือมีผู้สมัครครบจำนวน 70 คน
    - จดหมายเชิญ [คลิก]
     - ห้องพัก ติดต่อโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ : คุณพิชญาณ์ หุ่นประการ 02-254-0444 ต่อ 1605 , มือถือ 081-6297087 เว็บไซต์โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, แผนที่
คณาจารย์จากภาควิชาเทคโนลีอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมนอกสถานที่
 
       ผศ.ดร. ปริญดา เพ็ญโรจน์  ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ผศ.ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ ได้รับเกียรติจาก บริษัท บีทาเก้น จำกัด เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมหลักสูตร การทดสอบด้วยประสาทสัมผัส ให้แก่บุคคลากรของบริษัท ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงงาน บีทาเก้น อ. สามพราน   จ. นครปฐม

ศาสตราจารย์ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชม


          Prof. Michael O’Mahony จาก Department of Food Science and Technology, University of California, Davis เยี่ยมชมและดำเนินการหารือเรื่องความร่วมมือในอนาคตของภาควิชาฯ 27 มิถุนายน 2556

โปรแกรมพัฒนาสูตรมาตรฐานอาหารไทย
         
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวคิดทำสูตรมาตรฐานอาหารไทย ป้องกันรสชาติเพี้ยน นำร่อง 3 เมนูยอดนิยม โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และโปรแกรมวิเคราะห์รสชาติ ซึ่งคิดค้นจากฝีมือคนไทยเป็นครั้งแรก

         ชมคลิปข่าวจาก mcot.net และ Voice TV
"ไซรัปกล้วยตาก" ผลงาน ม.ศิลปากร

          
คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส หนังสือพิมพ์ข่าวสด
          

นักวิจัยจาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี

         
Dr. Marcus Nagle (นักวิจัย) และนางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ (นักศึกษาปริญญาเอก, ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มศก.) จาก Institute of Agricultural Engineering มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ (The University of Hohenheim) สหพันธรัฐเยอรมนีเดินทางมาทำงานวิจัยในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพมะม่วงแบบไม่ทำลายสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ในประเทศไทย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรม.ศิลปากรย่นเวลาข้าวกล้องงอก

          คอลัมน์ ไอที-นวัตกรรม : วิทยาศาสตร์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


วารสาร Food Structure

          ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญเป็น Associate Editor ของวารสาร Food Structure ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เน้นตีพิมพ์งานวิจัยในเรื่องโครงสร้างของอาหารที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางโมเลกุล กระบวนการแปรรูป และคุณสมบัติด้านอื่นๆ เช่น อายุการเก็บรักษา และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส เป็นต้น (ดูรายละเอียด scope ของวารสารเพิ่มเติม และเสนอผลงานเพื่อการตีพิมพ์ได้ที่ http://www.journals.elsevier.com/food-structure)
FoSTAT - Nestle Quiz Bowl 2012
 
       นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT - Nestle Quiz Bowl 2012) วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ

     ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังการบรรยายพิเศษจาก Prof. Dérick Rousseau จาก Ryerson University ประเทศแคนาดา ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการภาควิชา

          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติให้จัด โครงการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการภาควิชา ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โปรแกรมระบบสารสนเทศ  ให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การใช้โปรแกรมต่าง ๆ  และเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ได้พัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

Special Lecture

          Dr. Marcus Nagle จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนีบรรยายพิเศษในหัวข้อ Non-destructive Sorting Technology ให้กับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 โดย  Dr. Nagle เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doctoral researcher) ของ Institute of Agricultural Engineering,
The University of Hohenheim เดินทางมาเพื่อทำวิจัยร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีอาหารพร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากเยอรมนี
นักศึกษาจากเยอรมนี

          นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจาก Institute of Agricultural Engineering มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ (The University of Hohenheim) สหพันธรัฐเยอรมนีเดินทางมาทำงานวิจัยในเรื่องการใช้มัลติเซนเซอร์ในการตรวจวัดคุณภาพมะม่วงแบบไม่ทำลายในระหว่างกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ในประเทศไทย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


          โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Professor Dr. Joachim Müller มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา สอาดสุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท สวิฟท์ จำกัด (ผู้ส่งออกผักผลไม้สดและแช่แข็ง จังหวัดนครปฐม) เพื่อศึกษาการใช้เทคนิควิเคราะห์คุณภาพแบบไม่ทำลาย (Non-destructive method) ผลิตผลได้แก่ เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (Near infrared spectroscopy), laser backscattering, Image processing และ Thermography ในการตรวจสอบและติดตามคุณภาพและตำหนิของผลมะม่วงในระหว่างกระบวนการสุก ซึ่งนักศึกษาจากเยอรมนีเดินทางมาทำวิจัยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555

(ในรูปจากซ้าย) นายเกียรติกำจร อินตานิ (นักศึกษาปริญญาโท) นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ (นักศึกษาปริญญาเอก) Miss Katrin Schulze (นักศึกษาปริญญาเอกชาวเยอรมัน) และ Miss Tomoko  Tadokoro (นักศึกษาปริญญาโทชาวญี่ปุ่น)

เยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การบริหารจัดการ การเรียนการสอน ระบบห้องปฏิบัติการและสำนักงานของภาควิชาฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.  เพื่อนำประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอาหารต่อไป
เยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
          Prof. Hamaker B.C. จาก Department of Food Science, Purdue University, Chairman of Whistler Center for Carbohydrate Research และ Prof. Sandra Hill จาก Division of Food Sciences, The University of Nottingham, ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ผศ.ดร. บัณฑิต อินณวงศ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.2554

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554 ขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานในพิธี สำหรับการตัดสินผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2554 มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นจำนวนทั้งสิ้น  12 ผลงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 5 ผลงาน  กลุ่มงานวิจัยด้านวิชาการ 4 ผลงาน และกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ 3 ผลงาน
          โดยโครงการ "การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปกล้วยตาก" ซึ่งมี ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  และ อาจารย์อรรณพ  ทัศนอุดม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้วิจัย เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับรางวัลในกลุ่มกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

          ทีมผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการผลิตไซรัปกล้วยตากในระดับอุตสาหกรรมโดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สิ้นเปลืองพลังงาน สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ ใช้ทดแทนการนำเข้าเมเปิ้ลไซรัปและส่งขายยังต่างประเทศ รวมทั้งทดลองนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้ประโยชน์จากกากกล้วยหลังใช้ผลิตไซรัปกล้วยตาก

ขอเชิญ นักศึกษาปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ ในโครงการ บัณฑิตที่มีคุณธรรมคือบัณฑิตที่มีวัฒนธรรมกตัญญู

        วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30-16.30 ณ ห้อง ท.333 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ่านกำหนดการได้ที่นี่ (pdf)

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดโครงการทำบุญภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ท. 333 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี คณาจารย์ บุคลากร
ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย

          ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และนายชัยเลิศ โลหะกิจเสถียร ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 6933 เรื่อง "กรรมวิธีการเพาะข้าวกล้องงอก" โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

          การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นถึงเป็นการเพาะข้าวกล้องงอกโดยใช้วิธีการผลิตแบบการแช่-เพาะให้สัมผัสอากาศ ร่วมกับการใช้คลื่นอุลตร้าซาวนด์ที่มีความสามารถในการกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาจึงช่วยเร่งอัตราการงอกของ เมล็ดได้ ทำให้ระยะเวลาในการเพาะงอกลดลง เป็นการเพิ่มกำลังและประสิทธิในการผลิตข้าวกล้องงอกใน ระดับอุตสาหกรรมได้

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชมโรงงานนมของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

       นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  ได้เยี่ยมชมโรงงานนมของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ภายใต้การควบคุมของ ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเห็นกระบวนการรับนมดิบ เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ รวมทั้งการจัดการสหกรณ์โคนม  ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอขอบพระคุณโรงงานนมของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ มา ณ โอกาสนี้
ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตรจากผลงานวิจัย

     ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และนางสาวนิติพร จำรัสจำเริญดี ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 6719 เรื่อง "กรรมวิธีการผลิตและองค์ประกอบของแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติ ที่ผสมของผสมสารดูดซับ" ซึ่งมีเนื้อหาสรุปด้งนี้
     กรรมวิธีการการผลิตแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติที่ผสมของผสมสารดูดซับที่มีการเตรียม วัตถุดิบเฉพาะ โดยใช้วิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ พร้อมทั้งผสมของผสมสารดูดซับลงไปในแผ่นกระดาษกรองน้ำมัน ทอดเพื่อให้มีคุณสมบัติในการกรองน้ำมันที่ผ่านการทอดแล้วให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยมีปริมาณของผสมสารดูด ซับ ร้อยละ 25 ถึง 35 ของปริมาณเยื่อเซลลูโลสหรือเซลลูโลสอะซิเตต ที่ได้จากการสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
นักศึกษาลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

        นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารร่วมกันจัดเตรียมถุงบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งนักศึกษาได้พัฒนาขึ้นเองได้แก่ กล้วยอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ คุ้กกี้กล้วยตาก และผงโรยข้าวฟุริคาเกะ และนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต. ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 ทั้งนี้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอขอบคุณ บริษัท วีเอส เฟรชโก้ จำกัดที่ได้มอบผักสดให้กับนักศึกษาเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวฟุริคาเกะ และขอขอบคุณ อบต. ศรีษะทอง ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของนักศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจัดโครงการการอบรมศิลปะการดำรงชีวิตสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 9–11 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ วัดดอนพุด ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัยให้เข้มแข็งมากขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการฝึกสมาธิ และการมีสติ
นักศึกษาทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

        นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กล้วยอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โดยใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์) ผงโรยข้าวฟูริคาเกะ ขนมสแน็กบาร์สับปะรดกวน และกุ้งทอดสมุนไพร
นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไดัรับเกียรติจาก Professor Dr. Werner Mühlbauer จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี บรรยายพิเศษ (Special Lecture) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ในหัวข้อ Post Harvest Technology of Rice and Cereal โดยมีตารางการบรรยายในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม, 3 กุมภาพันธ์ และ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง ท. 311 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ได้รับทุน JSPS

          ผศ.ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุน FY2011 JSPS Invitation Fellowship Program for Research in Japan (Short-Term) จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) เพื่อเดินทางไปทำวิจัยกับ Prof. Shuji Adachi ณ Graduate School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 ตุลาคม 2554

          ในระหว่างนี้
ผศ.ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

  - Faculty of Engineering, Kinki University (Hiroshima)
  - Graduate School of Life and Environmental Sciences, the University Tsukuba (Ibaraki)
  - National Food Research Institute (Tsukuba, Ibaraki)
  - Department of Food Science and Technology, Faculty of Marine Science,
    Tokyo University of Marine Science and Technology (Tokyo)

  - บริษัท Tsuno Food Industrial Co., Ltd. (Wakayama)
อาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 
         ผศ. ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร และ ผศ. ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ  พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทคือ นายปัญจ์ยศ มงคลชาติ และ น.ส. นพมณีรัตน์ ลีลาวิวัฒน์ ได้เสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Reduction of Bacillus spores contaminated in soy sauce plant by weak acids and sodium hypochlorite และเรื่อง Pyrazine production from newly isolated Bacillus sp. by submerged culture using different initial pH and C- source  ในงานสัมมนา FEMS 2011 ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2554 โดยอาจารย์ทั้งสองท่านได้รับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปี 2554
การอบรมสัมมนาเรื่อง GC2: Green, Clean and Creative และการสร้างแบรนด์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปในเรื่อง "GC2: Green, Clean and Creative และการสร้างแบรนด์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ภายใต้โครงการ GC2: :Green, Clean and Creative Food for Gastronomy Tourism ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง  “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และคุณอนุชิต ปัญญาวัชระ บริษัทยินดีออกแบบเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ วันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2554

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2555

            วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อ่านรายละเอียดได้ที่นี่...

อบรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปในเรื่อง "การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส" ภายใต้โครงการ GC2: :Green, Clean and Creative Food for Gastronomy Tourism ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง  “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้มมณีชัยเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมได้จัดรวม 4 ครั้งใน 4 จังหวัดคือนครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคุณสุเทพ อ.สวนผึ้ง ในการประสานงานเพื่อจัดอบรม
อบรม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีในการผลิตอาหาร

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปในเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีในการผลิตอาหาร" ภายใต้โครงการ GC2: :Green, Clean and Creative Food for Gastronomy Tourism ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง  “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียรเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมได้จัดรวม 4 ครั้งใน 4 จังหวัดคือนครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคุณสุเทพ อ.สวนผึ้ง ในการประสานงานเพื่อจัดอบรม

โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศ

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจัดโครงการโครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศ ในวันที่ 25 เมษายน 2553 ณ ท. 304 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โปรแกรมระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม , เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การใช้โปรแกรมต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ได้พัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์จาก The University of Reading, UK เยี่ยมชมห้องแล็บภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
      Dr. J D Owens (คนกลางในรูป) จาก  Department of Food and Nutritional Sciences, The University of Reading, UK เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554 ทั้งนี้   Dr. J D Owens  มีความร่วมมือในด้านการวิจัยกับ  ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  และมีความสนใจในการสร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน เช่น  ยินดีรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษด้าน Fermentation Technology ให้กับภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมนักศึกษา 
 
         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้จัดโครงการทำบุญภาควิชา ในวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ ท. 330 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี คณาจารย์ บุคลากร
 
         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้จัดโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2554 ณ วัดสุนันทวนาราม ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจริยธรรม จรรยาบรรณและระเบียบวินัยให้เข้มแข็งมากขึ้น และ

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศแคนาดา

         น.ส.ปวิชญา โภชฌงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้ออกเดินทางไปทำวิจัยที่ Food Research Lab, Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อวันที 19 มีค. 2554 ด้วยทุนสนับสนุนของ Ryerson University ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Prof. Derick Rousseau จาก Ryerson University และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย น.ส.ปวิชญา จะทำงานวิจัยด้านผลกระทบของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อกลไกการตกผลึกของเนยโกโก้และน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ซึ่งจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 3 เดือน

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารในงาน HFIT 2011

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน Health Food and Ingredient Thailand (HFIT 2011) ณ Impact Exhibition Center ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2511 โดยจัดแสดงผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ อาทิเช่น โปรแกรมการทดสอบทางประสาทสัมผัส (SU Sense) ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนแช่เยือกแข็ง ขนมไทยน้ำตาลต่ำ เครื่องดื่มผสมสมุนไพรสำหรับนักกีฬา กลิ่นรสต้มยำผง กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  ช็อคโกแลตจากน้ำมันเมล็ดมะม่วง น้ำแร่ทานน้ำใจภายใต้โครงการ GC2 เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการทดสอบชิมข้าวเหนียวมูนแช่เยือกแข็งกับมะม่วง และการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการทดสอบทางประสาทสัมผัสร่วมกับหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทุกกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก

       

บรรยายพิเศษเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารโดยนักออกแบบอาหารชื่อดัง

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 โดยนักออกแบบอาหารชื่อดังของเมืองไทย คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ บริษัทขาบสตูดิโอ จำกัด โดยมีคณาจารย์จากภาควิชา และเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส

        รศ.ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม และคณะบุคคลจากบริษัท GFCA (GLOBAL FOOD CHAIN ALLIANCE) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส และชมสาธิตการใช้โปรแกรมทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส (Su Sense) ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2554

ศิลปากรลงนามจัดตั้งเครือข่าย iTAP กับ สวทช.

          มหาวิทยาลัยศิลปากรและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดตั้งและดำเนินงานเครือข่ายของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP)" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดให้ตั้งสำนักงานเครือข่าย iTAP ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการรับข้อเสนอโครงการจากภาคอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ แล้ว โดยเน้นให้บริการผู้ประกอบการที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตก ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจากโครงการ iTAP สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ ITA ทั้ง 2 คน คือ คุณภาริกา (parika_rung@yahoo.com) และ คุณอินทิรา (jeab.sundae@hotmail.com) หรือที่โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 034-259126


อบรมการแปรรูปน้ำตาลมะพร้าว

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ร่วมกับ โครงการ iTAP (สวทช.) จัดสัมมนาอบรมการแปรรูปน้ำตาลมะพร้าว โดยมี ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยากร


อาจารย์เทคโนโลยีอาหารรับรางวัล

          ผศ.ดร. ปราโมทย์ คูวิิจิตรจารุ เดินทางไปรับรางวัล Editor Award ของวารสาร Journal of Oleo Science ในงาน "The 49th Annual Meeting of the Japan Oil Chemists Society" ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจาก Laboratory of Bioengineering, Division of Food Science and Biotechnology, Kyoto University และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร

          บทความที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานการเขียนร่วมกันระหว่าง ผศ.ดร. ปราโมทย์ คูวิิจิตรจารุ นางสาวทิพวรรณ ยืนยงค์
รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต (ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เกษตรศาสตร์) และ Prof. Dr. Shuji Adachi (มหาวิทยาลัยเกียวโต: ขวาในภาพ)

http://www.jocs-office.or.jp/awards-e/editor-e.html
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารระดับ SME”
   
ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 
 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ในงาน Thaifex  - World of Food Asia
        
         ขอเชิญเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานการพัฒนากล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Dried Banana) โดยใช้แนวคิด GC2 (Green, CleanCreative) โดยการพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ภายใต้ระบบ GMP (Good Manufacturing Practices) และเทคนิคการอบเฉพาะ ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้นำไปถ่ายทอดให้กับ SME ในงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ Thaifex  - World of Food Asia ในบูธของกรมส่งเสริมการส่งออก


          โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 4 กรกฏาคม 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ ในรายการวิจัยไทยคิด

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับเชิญในรายการวิจัยไทย ตอน ประโยชน์รอบด้านจาก "บัว"  ออกอากาศทาง ทีวีไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2553 ดร.ปริญดา ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องของเมล็ดบัวในหลายแงุ่มุม

          ชมวีดีโอ

ศิลปากรคว้า รองชนะเลิศอันดับ 3 FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2010


         นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หรือที่รู้จักกันในนาม FoSTAT-Nestle Quiz Bowl) ประจำปี 2010  ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference 2010) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 60 ทีม ได้รับเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาทพร้อมโล่รางวัล


         สมาชิกในทีมของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  ประกอบไปด้วย 1) น.ส. นพมณีรัตน์ ลีลาวิวัฒน์ 2) น.ส. นิศรา ฮะเจริญ 3) น.ส. ปวิชญา โภชฌงค์ 4) น.ส. ภควรรณ ชัยขจรวัฒน์

ศิลปากรคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Food Innovation Contest 2010

          ทีม "มะพร้าวหวาน" เป็นตัวแทนภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร เข้าแข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2010) ซึ่งจัดในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference 2010) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยทีมจาก ม.ศิลปากร ได้ส่งผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวผงและอัดก้อนเข้าประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 21 ทีม จาก 19 มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

  ทีม "มะพร้าวหวาน" ประกอบด้วยนักศึกษา 3 คน คือ น.ส. นิศรา ฮะเจริญ น.ส. วรัญญา ศรีสุทัศน์กุล และ
น.ส. วรรธนา เจือจาน โดยมี ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ม.ศิลปากรวิจัยสูตรช็อกโกแลตจากเมล็ดมะม่วง

         ผศ. ดร.โสภาค สอนไว ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า โครงการวิจัยเนยโกโก้เลียนแบบ หรือเนยโกโก้เทียมจากน้ำมันเมล็ดมะม่วงแก้ว จะเพิ่มโอกาสทางวัตถุดิบให้ผู้ประกอบการไทย เนื่องจากเนยโกโก้แท้นำเข้ามีราคาสูง อีกทั้งช็อกโกแลตจากเนยโกโก้แท้ยังละลายง่าย และเสี่ยงต่อการเกิด fat bloom ซึ่งมีลักษณะเป็นฝ้าขาวคล้ายราขึ้นบนผิวของผลิตภัณฑ์

กรุงเทพธุรกิจ
เทคโนโลยีอาหาร ศิลปากร ผลักดันการสร้าง “ระบบนวัตกรรมเฉพาะพื้นที่” ในอุตสาหกรรมผักและผลไม้


          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้เข้าร่วมโครงการ Mapping and Matching หรือโครงการแผนที่นวัตกรรมและการจับคู่นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและผู้ที่สร้างเทคโนโลยีมาจับ คู่ทางเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการวิจัย เรียกว่า นำความต้องการของสองฝ่ายมาจับคู่กันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

อ่านรายละเอียด
ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ในรายการวิจัยไทยคิด

          ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ออกรายการ "วิจัยไทยคิด" ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS)

ดูวีดีโอ
เทคโนโลยีอาหาร ศิลปากร ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในระดับดีจาก สกว.

         จากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินโครงการ "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย " ในปี 2552 (อ่านรายละเอียด) โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี 2550-2551 นั้นสาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประเมินด้วยในสาขา Food Science and Technology โดย สกว. ได้ประเมินให้สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณภาพผลงานวิจัยในระดับดี (ระดับ 4) จากระดับการประเิมิน 5 ระดับ คือ 5 = ดีเยี่ยม 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 =  ควรปรับปรุง และ 1 = ควรปรับปรุงโดยด่วน โดยในสาขา Food Science and Technology มีภาควิชาที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมเพียง 3 แห่ง และในระดับดีเพียง 4 แห่งจากภาควิชาในสาขาเดียวกันทั้งสิ้น 22 แห่งที่ส่งข้อมูลเพื่อรับการประเ้มิน
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมห้องแล็บภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
        
         Professor Shuji Adachi (ขวาสุดในรูป) จาก Laboratory of Bioengineering, Graduate School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และแนะนำหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ให้กับคณาจารย์ของภาควิชา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ Professor Shuji Adachi มีความร่วมมือในด้านการวิจัยกับ ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมาเป็นระยะเวลานาน และมีความสนใจในการสร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างทั้งสองหน่วยงานด้วย
คุณขาบแนะนำการแต่งตัว

          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเชิญคุณขาบ (สุทธิพงษ์ สุริยะ) Food Stylist ชื่อดัง เจ้าของ KarbStudio มาให้คำแนะนำการแต่งกายเพื่อการสัมภาษณ์งานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะจบการศึกษาในปีนี้
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในผู้บริหารชุดใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารนำนักศึกษาปฏิบัติธรรม

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปปฏิบัติธรรมในหลักสูตร "เพียงแค่รู้" ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ ณ สถานภาวนา พ. จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-17 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

ศิษย์เก่าแนะนำรุ่นน้อง

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเชิญศิษย์เก่าซึ่งทำงานอยู่ในภาคเอกชนและราชการหลากหลายสาขามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในภาควิชาฯ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเล่าประสบการณ์การสมัครงานและการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ เป็นที่ปรึกษา iTAP ผลักดัน "อัมพวาโมเดล"

          ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาผู้ประกอบการอาหารในตลาดอัมพวา โดยการสนับสนุนของ สวทช. เพื่อผลักดัน "อัมพวาโมเดล" เป็นต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน


อ่านรายละเอียด

Milk fat can help eliminate choc fat bloom, claims study

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ในเว็บไซต์ ConfectioneryNews.com

www.confectionerynews.com

ผศ.ดร. โสภาค สอนไว ในรายการ "วิจัยไทยคิด"

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค สอนไว ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ในรายการ "วิจัยไทยคิด" ตอน สาวเส้นก๋วยเตี๋ยว ออกอากาศทาง ทีวีไทย (Thai PBS) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2552 โดย ดร.โสภาคเป็นผู้คิดค้นน้ำมันสำหรับทาเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยผลิตจากน้ำมันใหม่เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเก่าที่นิยมใช้กัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศิลปากร ได้รับการประเมิน "ดีมาก" โดย สมศ.

           จากการเิปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าในการประเมินระดับกลุ่มสาขาวิชานั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก" ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีมหานคร, ม.อุบลราชธานี, จุฬาฯ, ม.สงขลานครินทร์ และ ม.ขอนแก่น

ข้อมูลเพิ่มเติม
นสพ. ไทยโพสต์

นักศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดนาป่าพง


          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 149 คน พร้อมบุคลากรในภาควิชาฯ เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะการดำรงชีวิตของนักเทคโนโลยีอาหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกนั่งสมาธิ, ใส่บาตรตอนเช้า และสนทนาธรรมกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจัดอบรมการประเมินทางประสาทสัมผัส

       
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับผู้บริโภคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้การทดสอบผู้บริโภคผ่านเครือข่าย Internet” เมื่อวันที่ 19 20 สิงหาคม 2552 โดยวิทยากรทั้งที่เป็นบุคคลากรของภาควิชา และวิทยากรรับเชิญจากองค์กรภาคนอก หัวข้อการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากภาคเอกชนโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 90 ท่าน

ผศ. ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร ในรายการ "วิจัยไทยคิด"

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร ได้รับเชิญเป็นแขกร่วมรายการ "วิจัยไทยคิด" ตอน นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ออกอากาศทาง ThaiPBS วันที่ 19 กรกฎาคม 2552 โดย ดร. อรุณศรี เป็นผู้คิดค้นการนำน้ำกะปิมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ชมคลิปวีดีโอจากเว็บ สกว.

ผศ. ดร. โสภาค สอนไว ในทีวีไทยสุดสัปดาห์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค สอนไว ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้สัมภาษณ์รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์
ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS (ออกอาอาศ วันที่ 2 สิงหาคม 2552) ถึงผลงานการพัฒนาน้ำมันสำหรับผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีความปลอดภัย ไม่ใช้น้ำมันเก่า

ชมคลิป Thai Pbsโครงการจับคู่นวัตกรรมฯ นำร่องส่งออก"กระเพรา-โหระพา"
"TMC-ศิลปากร"ปูฐานส่งออกสินค้าเกษตรไทย


รายงานพิเศษ นสพ.แนวหน้า
เมล็ดบัวไทยอุดมสารต้านอนุมูลอิสระ

        ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ชี้ว่า เมล็ดบัวเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในขนมไทยหลายชนิด ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่เมล็ดบัวที่มีขายอยู่ในท้องตลาดมักเป็นเมล็ดบัวแห้งจากจีนที่มีขนาดใหญ่กว่า จึงอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดบัวไทย

อ่านต่อ กรุงเทพธุรกิจ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วม งาน "Expo นครปฐม 2009"

        นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าชมบูธของ "โครงการทำแผนที่และจับคู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมผักและผลไม้" เนื่องในการเปิดงาน "Expo นครปฐม 2009" ณ โรงเรียนนายร้อยสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

อ่านรายละเอียด
เทคโนโลยีอาหาร ศิลปากร คว้า 2 รางวัลในงาน IRPUS52

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "การพัฒนาขนมข้าวโพดแผ่นทอดกรอบเพื่อลดการดูดความชื้นและปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส" ซึ่งได้รับรางวัล Professional Vote อันดับ 1 และ ผศ. ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของเกล็ดขนมปังสดโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสและสารอิมัลซิฟายเออร์" ซึ่งได้รับรางวัล Popular Vote อันดับ 2 ในงานนิทรรศการ IRPUS52 จัดโดย สกว. ณ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2552http://www.irpus.or.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต อินณวงศ์ ในรายการ "วิัจัยไทยคิด" สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต อินณวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับเชิญเป็นแขกร่วมรายการวิจัยไทยคิด ตอน มากกว่ากล้วยตาก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS วันที่ 8 มีนาคม 2552 ซึ่งตอนที่ออกอากาศนี้เป็นการนำผลงานวิจัยเรื่องกล้วยตากและผลิตภัณฑ์จากกล้วยตากไปนำเสนอในลักษณะเกมโชว์ของนักเรียนชมคลิปวีดีโอจากเว็บ สกว.
http://www.trf.or.th/trfgallery/showallmul.asp?ma_cat=5
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา


ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นใน "สาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ" เป็นเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้การสนับสนุนเงินรางวัลจากบริษัท Thai Foods International Co., Ltd.

นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล ทำงานวิจัยในหัวข้อ "ผลของสภาวะการอบแห้งต่อสารประกอบระเหยง่ายที่ให้กลิ่นรสและสารประกอบฟีนอลิคในลำไยอบแห้งพร้อมเปลือกและชาลำไย" โดยมี ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ในปี พ.ศ. 2548 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร ในปี พ.ศ. 2550

ทีมวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีอาหารร่วมผลักดันกล้วยตาก จังหวัดพิษณุโลก ไปสู่ตลาดโลก

จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นหัวหน้าโครงการในปี 2551 นั้นโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพกล้วยตากของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา จังหวัดพิษณุโลก โดยถ่ายทอดกระบวนการผลิตกล้วยตากให้ได้คุณภาพ และให้ความรู้ในการทำระบบ GMP เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผาได้ผลิตกล้วยตากที่ผลิตจากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้แบรนด์ “Banana Society”   รายละเอียดเพิ่มเติม...

กีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 17

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในงานกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมตอบปัญหา 3 คน คือ นางสาววิภาวี เหลืองศศิพงศ์ นางสาวสมฤดี ช่วยบำรุง และนางสาวดวงรัตน์ พรเทวบัญชา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ผู้บริหารใหม่ GTZ ประเทศไทย เข้าเยี่ยมโครงการ Mapping and Matching ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ผู้บริหารใหม่ 2 ท่านของทาง GTZ ประเทศไทย ได้แก่ มร. เดวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ (Mr. David Oberhuber) ผู้อำนวยการ GTZ ประจำประเทศไทย และ มร. ทอร์สเท่น ฟริทเชอร์ (Mr. Torsten Fritsche) ผู้อำนวยการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากร พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ “การทำแผนที่และจับคู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารด้านผักและผลไม้”  รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2551

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้จัดให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาตรีผ่านทางโครงการ IRPUS เพื่อให้ทำการวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาจริงให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยมีความร่วมมือแบบไตรภาคี ได้แก่ สกว. ผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น ในปี 2551 นี้ ข้อเสนอโครงการของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารผ่านการประเมิน และได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผลงานวิจัยช็อคโกแล็ตของ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ร่วมกับ Dérick Rousseau แห่ง Ryerson University ประเทศแคนาดา ซึ่งตีพิมพ์รายงานวิจัยในวารสารCrystal Growth & Design เป็นผลงานการศึกษาถึงกลไกการเกิดการเปลี่ยนแปลงของช็อคโกแล็ตที่เรียกว่า fat bloom โดยใช้เทคนิคการศึกษาด้วยกล้อง atomic force microscope โดยนิตยสาร Chemical & Engineering News ได้ลงข่าวเกี่ยวกับการค้นพบนี้ในฉบับ August 25, 2008 รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. บัณฑิต และ ผศ.ดร. โสภาค ร่วมแถลงข่าว "มหันตภัยร้ายแฝงเร้นในก๋วยเตี๋ยว"

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับรศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.วีระชัย แก่นทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมแถลงข่าว “งานวิจัยมหันตภัยร้ายแฝงเร้นในก๋วยเตี๋ยว” ซึ่งสนับสนุนโดย สกว.  รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการ Matching and Mapping จัดประชุมระดมความคิด

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 โครงการทำแผนที่และจับคู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมผักและผลไม้ (Mapping and Matching Innovation in Fruit and Vegetables Clusters)จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเรื่อง “แนวยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมผักและผลไม้ส่งออก” เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์มาตรการป้องกัน จัดการและแก้ไขปัญหาสารเคมีและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ส่งออก โดยจะจัดให้มีการวางแนวยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเขต 4 จังหวัด (กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร) ณ ห้องประชุม ท.333 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.เอกพันธ์ และทีมวิจัย ได้รับรางวัล Popular Vote IRPUS 51

โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรุตบิทส์ แยม และไส้เพสทรี จากกล้วยน้ำว้าอบแห้ง" ซึ่งมี ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Popular Vote รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มของ Pavilon อาหาร ในงานแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีนักศึกษาทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 : IRPUS 51” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 มีนาคม 2551 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรม

สวทช. ร่วมกับสำนักงาน​ความร่วมมือทางวิชา​การของ​เยอรมัน (GTZ) ​เร่ง​เดินหน้า​โครง​การ Mapping and Matching นวัตกรรม​ในสาขาย่อยของอุตสาหกรรม​เกษตร​เป้าหมาย ผ่าน​เครือข่าย iTAP ดึง 3 มหาวิทยาลัย​เข้าร่วม ม.ศิลปากร, ม.​เทค​โน​โลยีพระจอม​เกล้าธนบุรี (มจธ.), ม.สงขลานครินทร์(มอ.) ​และ​เครือข่ายพันธมิตร​เพื่อ​เสริมสร้าง​ความ​เข้ม​แข็ง​ให้กับอุตสาหกรรม​ เกษตรของ​ไทย ตั้ง​เป้า 2 ปี จัด​ทำ‘ดาต้า​เบส’พร้อม‘​แผน​การพัฒนาอุตสาหกรรม​เป้าหมาย’​แบบครบวงจรตั้ง​ แต่ต้นน้ำ​ถึงปลายน้ำ ​เพื่อ​เป็น​แนวทาง​การพัฒนาธุรกิจ​ในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผลคะแนน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2008

ในปี 2552 นี้ ทีมนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้อีกครั้ง และการแข่งขันในรอบสุดท้ายเป็นไปอย่างสูสี โดยในปีนี้เราได้อันดับที่ 5 ร่วมกับ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ม.วลัยลักษณ์  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี IRPUS รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องทำเส้นก๋วยเตี๋ยวอนามัย ผลงาน ม.ศิลปากรอยู่ได้นานไม่ใช้สารกันบูด >> นสพ. คม ชัด ลึก ...

ภาควิชาฯ เชิญ Food Stylist บรรยายให้กับนักศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ (คุณขาบ) Food Stylist ชื่อดังของประเทศไทย มาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาที่เรียน รายวิชา การตลาดอาหารเบื้องต้น ในหัวข้อ “การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารด้วย Food Stylist” เพื่อเปิดมุมมองให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในการผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพในธุรกิจอาหาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ณ ห้องบรรยาย ท 330 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม...
"กล้วยตาก" ธรรมดาสู่ "กล้วยแสง" >> วารสารผู้ส่งออก (PDF) ...
ศิลปากรส่งโยเกิร์ตถั่วเหลืองเพื่อวัยทอง >> กรุงเทพธุรกิจออนไลน์...

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมัน

นางสาวพิริยะอร วรรณปิยะรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ไปทำงานวิจัยด้านกลิ่นรสของมะม่วงที่บริษัท Symrise GmbH & Co. KG ที่เมือง Holzminden ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติม...

นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT –Nestle Quiz Bowl 2007

ทีมนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม. ศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย (ชนะเลิศลำดับที่4) ในการแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT –Nestle Quiz Bowl 2007 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand, FoSTAT) ในปีนี้มีทีมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหารจากสถาบัน อุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 61 ทีม โดยสมาชิกทีมจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม. ศิลปากร ที่เข้าแข่งขันได้แก่ นางสาวกุลธิดา ชลูดดง นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ นางสาวจุฑามาศ เหมือนเดช และนางสาวชัชรี เมธาชวลิต ขอยกย่องนักศึกษาทุกคนในการทำชื่อเสียงให้แก่ภาควิชาและมหาวิทยาลัยของเรา รายละเอียดเพิ่มเติม...

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร