แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจุัย
        นางสาววรรณพร โพธิ์ทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ได้รับรางวัล "ผลงานระดับดีเยี่ยม" ในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "ผลของสภาวะพลาสโมไลซิสต่อการเอนแคปซูเลชั่นสารให้กลิ่นโดยใช้เซลล์ยีสต์"  ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด
Congratulations
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคนที่จบการศึกษา และจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยในปีนี้มีผู้ที่จบการศึกษาประกอบด้วยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน 74 คน มหาบัณฑิตจำนวน 10 คน และดุษฎีบัณฑิตจำนวน 2 คน โดยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 2 คน และเกิยรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 15 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายละเอียด
อบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตช็อกโกแลต
      รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค สอนไว เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตช็อกโกแลต” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโกโก้และช็อคโกแลต ในระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ลงพื้นที่บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน จังหวัดพิจิตร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแปรรูปกล้วย และสินค้าเกษตรอื่นๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านบึงเฒ่า ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน Fi Asia 2022
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ได้รับเชิญจากบริษัท Innolab เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Sensory evaluation technique" และ "แนวคิดในการพัฒนา plant-based meat เพื่อให้โดนใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย" ในงาน Fi Asia 2022 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ค้นหา อ่าน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารได้จาก "คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร" (Silpakorn University Repository : SURE)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program
     มหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ Sanuki Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อไปเรียนและทำกิจกรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (เม.ย.- ส.ค.) นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.kagawa-u.ac.jp
รายละเอียด
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2565 โดยอาจารย์ ดร.ขวัญใจ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัตถุดิบทางการเกษตร การสกัดสารโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง เป็นต้น

อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2565
       ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย 2564
     ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท
รายละเอียด
อาจารย์เดินทางไปทำวิจัยในประเทศแคนาดา
      รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว เดินทางไปทำวิจัยเรื่อง “ผลของไขรำข้าวต่อการตกผลึกของเนยโกโก้และพฤติกรรมการเกิดฝ้าขาวในช็อคโกแลต” ร่วมกับ Prof. Dérick Rousseau ณ มหาวิทยาลัย Toronto Metropolitan University เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 23 ก.ค. 2565
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2564
    ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จำนวนทุนละ 40,000 จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 13 ทุน
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
      รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการผลิตน้ำตาลหายาก (rare sugar) ร่วมกับ Prof. Dr. Shuji Adachi ณ มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากทุน JSPS Invitational Fellowships for Research
รายละเอียด
ผลงานอาจารย์ติดอันดับ Top Downloaded Article
      ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ที่บทความวิจัยเรื่อง Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Oil Chemists Society เป็น 1 ใน 10 บทความที่ได้รับการดาวโหลดมากที่สุดของวารสาร (Top Downloaded Article)
รายละเอียด
Congratulations
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคนที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยในปีนี้มีบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจำนวน 4 คน และเกียรตินิยอันดับสองจำนวน 10 คน
รายละเอียด
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 โดยอาจารย์ ดร.ภาริกา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน Agricultural Science มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหารแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy และเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย 2563
     ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวนทุนละ 5,000 บาท จำนวน 15 ทุน กด LIKE ให้กำลังใจนักศึกษา
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย Poster Competition Award
     นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Graduate Student Poster Competition Award) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) 17-18 June, 2021
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2563
   ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวนทุนละ 40,000 จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :

ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร


“จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม”
สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    
ภาคต้น 2566 รอบ 1  รับสมัครระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566


ปริญญาโทภาคปรกติ
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ยกเว้นค่าประกันของเสียหายและค่าประกันอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)


ปริญญาโทภาคพิเศษ
สำหรับผู้ทำงานประจำในอุตสาหกรรมอาหาร
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ปริญญาเอก
มีทุนผู้ช่วยอาจารย์ เดือนละ 12,000 บาท พร้อมงดเว้นค่าเล่าเรียน ตลอด 3 ปี  (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
หลักสูตรรองรับการขอทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ.  (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่านค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2023) Isomerization of galactose to tagatose using arginine as a green catalyst. Food Chemistry 398, 133858
DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133858
Parika Rungpichayapichet, Nimmitra Chaiyarattanachote, Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Marcus Nagle, Joachim Müller, Busarakorn Mahayothee. (2022). Comparison of near-infrared spectroscopy and hyperspectral imaging for internal quality determination of ‘Nam Dok Mai’ mango during ripening. Journal of Food Measurement and Characterization
DOI:10.1007/s11694-022-01715-5
Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. Subcritical fluid process for producing mannooligosaccharide-rich carbohydrates from coconut meal and their in vitro fermentation. Food and Bioprocess Technology
DOI: 10.1007/s11947-022-02954-6
Surojanametakul, V., Satmalee, P., Thirathumthavorn, D. and Udomrati, S. 2022. Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starch. Journal of Food Measurement and Characterization.
DOI: 10.1007/s11694-022-01754-y
Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2023). Isomerization of ribose to ribulose using basic amino acids as a catalyst. Food Science and Technology Research
DOI: 10.3136/fstr.FSTR-D-22-00215
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร