แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
นักศึกษาปริญญาตรีไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.ธัญชนก สนประเสริฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา วันที่ 1-31 สค. 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau ผศ.ดร.โสภาค สอนไว และ ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
รายละเอียด
ค่ายปรับพื้นฐาน FoodTech Camp #5
     กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ โดยจัดการเรียนเสริมในวิชาเคมี และ ฟิสิกส์ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสาขาเทคโนโลยีอาหาร และสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้เร็วขึ้น
เปิดรับสมัคร    วันที่ 8-14 สิงหาคม 2561 (ผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น)
รายละเอียด
อาจารย์จัดอบรมในต่างประเทศ
    ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจากบริษัท Covestro (Thailand) Co.Ltd. และ บริษัท Impack Pratama เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมในการทำแห้งเมล็ดกาแฟ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Entech Summer Course 2018 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561
รายละเอียด
อาจารย์ไปสอนในต่างประเทศ
   ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Department of Tropics and Subtropics,  Institute of Agricultural Engineering, The University of Hohenheim, Stuttgart, Germany เพื่อไปสอน ในรายวิชา Postharvest Technology of Food and Bio-Based Products ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 11 มิถนายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหาร
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหาร จังหวัดเชียงรายได้แก่ โรงงานชวี่ เฉวียน ฟูดส์ และโรงงานผลิตชาเขียว Maruzen ที่ไร่สิงห์ปาร์ค และ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. 2561
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล Food Innovation Contest 2018
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีม SU SU Youngster ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
    น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญไปบรรยายในต่างประเทศ
    ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The effect of hard lauric-fats and plant waxes on the crystallization of confectionery fats” ที่งานประชุมวิชาการ 2nd International Symposium on Low-Temperature Processing of Foods จัดขึ้นในวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2561 ณ Chuzhou University เมือง Chuzhou ประเทศจีน
รายละเอียด
อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมาทำวิจัย
       ภาควิชาได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ Professor Dr. Kohei Nakano จาก  Gifu University  และ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาทำวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
คณบดีคนใหม่
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2561 นี้เป็นต้นไป และมีวาระการทำงานเป็นเวลา 4 ปี
บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
      Professor Kohei Nakano ศาสตราจารย์ประจำ Laboratory of Postharvest Engineering และ รองคณบดี The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงคณาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
รายละเอียด
อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมาทำวิจัย
    ภาควิชาได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก Institute for Sustainable Agro-ecosystem Service (ISAS), Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo และ Professor Dr. Kohei Nakano จาก The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2561
รายละเอียด
บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
    Prof. Dr.-Ing. Werner Muehlbauer ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระบวนการทำแห้ง จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี ได้เดินทางมาประเทศไทยและให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและอาจารย์ในหัวข้อ "Energy saving by using a solar dryer" เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
รายละเอียด
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารโดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี จัดกิจกรรมพานักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทัศนศึกษาดูงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2018 (The 43rd International Food and Beverage Exhibition) ณ Makuhari Messe เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการไปดูตลาดขายส่ง Ota-shijo เมืองโตเกียวระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2561
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.จันจิรา จินโนรส นักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Science, Nutrition and Health Promotion, Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดยมี Professor Juan L. Silva, Ph.D. เป็นผู้ให้คำปรึกษา
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์จาก Cocoa Pod ช็อคโกแลตแท้
     ร่วมมอบของขวัญสุดพิเศษ ให้กับคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์จาก Cocoa Pod ช็อคโกแลตแท้ที่ผลิตจากวัตถุดิบเกรดพรีเมียม ในรสชาติที่มีเอกลักษณ์แบบไทยๆ จากงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 4 รสให้เลือก คือ Original Dark, พริกขี้หนูสวน (chili pepper garden), ขิงแก่ (ginger sensation) และ ทุเนียนเมืองนนท์ (exotic queen)  >>>  สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ เท่านั้น  


นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
  น.ส.คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2560 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว
รายละเอียด
คณาจารย์และภาควิชาได้รับรางวัลงานวิจัย
  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยประจำปี 2559 ของคณะฯ ดังนี้ ผศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผศ. ดร.โสภาค สอนไว ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" และ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ยังได้รับ "รางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น" พร้อมกันนี้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยังได้รับ "รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาด้านงานวิจัย"
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวด Startup Thailand League 2017
  นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Startup Thailand League 2017 ได้เข้ารับรางวัลเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :


สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    

** ปริญญาโท
- ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
- ทุนงดเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (แผน ข)  เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

** ปริญญาเอก
- ทุนผู้ช่วยอาจารย์ เป็นเวลา 2 ปี (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
- ปริญญาเอกสามารถขอรับทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ. ได้

- สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่าน
- เปิดรับสมัครทั้งภาคต้นและภาคปลาย


ค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Patchimaporn Udomkun, Dimitrios Argyropoulos, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Alamu Emmanuel Oladeji, Joachim Müller. (2018). Changes in microstructure and functional properties of papaya as affected by osmotic pre-treatment combined with freeze-drying. Journal of Food Measurement and Characterization  12(2): 1028–1037doi.org/10.1007/s11694-018-9718-3
Pramote Khuwijitjaru. 2018. Near Infrared Spectroscopy Research Performance in Food Science and Technology. NIR news 29 (3): 12-14.
DOI: 10.1177/0960336018763197
Pak Malaikritsanachalee, Withu Choosri and Touchpong Choosri. (2018). Study on kinetics of flow characteristics in hot air drying of pineapple. Food Science and Biotechnology. 27(4): 1047 - 1055
doi: 10.1007/s10068-018-0357-6
Prakaywatchara, P., Wattanapairoj, C. and Thirathumthavorn, D. 2018. Effects of emulsifier types and levels in combination with glycerol on the gelatinization and retrogradation properties of gluten-free rice-based wonton wraps. Starch/Starke., 70 (5-6): 1700227.DOI: 10.1002/star.201700227
Nagle, M., Yasunaga, E., Mahayothee, B., Müller, J.(2018). Potential for sensor systems to monitor fruit physiology of mango during long-distance transport. Environmental Control in Biology, 56 (2), pp. 33-38. DOI: 10.2525/ecb.56.33
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร