Food Innovation Contest 2020   

ถาม-ตอบ
  สมัครแข่งขัน ลงชื่อเข้าใช้งาน    
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 (ภาคกลาง และปริมณฑล)
"Smart Thai Food"

16 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แจ้งรายละเอียดสำหรับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถทำได้ทาง http://www.foodtech.eng.su.ac.th/fic2020 เท่านั้นโดยให้ผู้สมัคร 

1) กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง-ครบถ้วน แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ชื่อ สแกนใบสมัคร และอัพโหลด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

2) อัพโหลดโครงร่าง (Proposal) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียด....

3) อัพโหลด VDO Clip การนำเสนอผลงาน ความยาว 5 นาที ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียด....

แจ้งรายละเอียดสำหรับการส่งผลงานเพื่อการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

1) อาจารย์ที่ปรึกษาประจําทีมยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันรอบรองชนะเลิศและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้า
แข่งขัน โดย up load จดหมายตอบรับที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว กลับมายังภาควชิาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ทางเว็บไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/fic2020 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

2)  ส่งไฟล์รูปภาพผลิตภัณฑ์ 1 ภาพเท่านั้น พร้อมคําบรรยายผลิตภัณฑ์สั้นๆ ไม่เกิน 200
ตัวอักษร ทางเว็บไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/fic2020 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

3) ส่งบทคัดย่อของผลิตภัณฑ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร Angsana
ขนาดอักษร 16 ทางเว็บไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/fic2020 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

4) ส่งไฟล์ (JPG) โปสเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันนําเสนอผลงาน (ภาษาอังกฤษ) ทางเว็บไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/fic2020 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

5) ส่งไฟล์นําเสนอผลงานที่ใช้ในการแข่งขัน  ทางเว็บไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/fic2020 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

6) ส่งไฟล์นําเสนอผลงานที่ใช้ในการแข่งขัน  ทางเว็บไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/fic2020 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

7) ส่งไฟล์ฉลากโภชนาการที่จัดทํา ทางเว็บไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/fic2020 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งรายละเอียดสำหรับการเตรียมตัวแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
รายละเอียดโครงการ ...
กฎกติกาการแข่งขัน 
...


*** กรณีที่ผู้ใช้งานพบปัญหาจากการใช้งานระบบ หรือมีข้อสงสัยอื่นสามารถแจ้งปัญหาหรือสอบถามได้ทาง ถาม-ตอบ ***