ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร Version 231201
 
    รหัสประจำตัว  
  รหัสผ่าน                                            
     
   

 

Link :


ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาฯ SU FOOD MANAGER
เป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 พัฒนาโดย   นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์
นางสาวสายทองแซ่ตัน
นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล
ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
อ.ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
นายยุทธการณ์ มุ้ยมี