นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมัน

นางสาวพิริยะอร วรรณปิยะรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ไปทำงานวิจัยด้านกลิ่นรสของมะม่วงที่บริษัท Symrise GmbH & Co. KG ที่เมือง Holzminden ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา