ทุน IRPUS 2550

ในปีการศึกษา 2550 นี้อาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หรือที่รู้จักกันในชื่อทุน IRPUS จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ (จากทั้งสิ้น 29 โครงการที่คณะฯ ได้รับ) โดยมีรายละเอียดดังตาราง ทุนวิจัยดังกล่าวเป็นการนำโจทย์ปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เป็นโจทย์วิจัยสำหรับวิชาโปรเจ็คของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ ช่วยให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยที่เป็นปัญหาจริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาพบปะกับบุคคลากรในอุตสาหกรรมหรือได้มีโอกาสไปศึกษาการทำงานของอุตสาหกรรมนั้นๆ ด้วย

อาจารย์จำนวนโครงการ
ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร1
ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต3
ผศ.ดร. ปริญดา เพ็ญโรจน์2
ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร3
ผศ.ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ1
ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี2
ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย1
ผศ.ดร. บัณฑิต อินณวงศ์2
ผศ.ดร. โสภาค สอนไว2
ผศ.ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ1