บุคลากร -> คณาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9361, Fax 0-3427-2194
อีเมลkhuwijitjaru_p@su.ac.th, pramote.khuwijitjaru@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญหน้าเว็บส่วนตัว


หัวข้องานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
- การใช้น้ำกึ่งวิกฤตในการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตร
- การสกัดสารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตร
- การผลิตน้ำตาลน้ำตาลหายาก (rare sugar)
- การใช้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร


Current Research
- Valorization of by-products by subcritical water treatment
- Extraction of high-value compounds from agricultural materials
- Rare sugar production
- Near infrared spectroscopy (NIRS) for food quality analysisView my research on


ประวัติการศึกษา
 • ปี 2539 : ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2544 : ปริญญาโท Master of Agricultural Science, Kyoto University, Japan
 • ปี 2547 : ปริญญาเอก Doctor of Agricultural Science, Kyoto University, Japan
 • ผลงานวิชาการ
  Accepted/In review article
  Neeranuch Milasing, Thaniton Amornrattanachart, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. Isomerization of lactose to lactulose in aqueous solution with arginine (in review)
  ปี 2566
  Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2023) Isomerization of galactose to tagatose using arginine as a green catalyst. Food Chemistry 398, 133858
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133858
  Parika Rungpichayapichet, Nimmitra Chaiyarattanachote, Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Marcus Nagle, Joachim Müller, Busarakorn Mahayothee. (2023). Comparison of near-infrared spectroscopy and hyperspectral imaging for internal quality determination of ‘Nam Dok Mai’ mango during ripening. Journal of Food Measurement and Characterization 17(2): 1501-1514.
  DOI:10.1007/s11694-022-01715-5
  Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. (2023) Subcritical fluid process for producing mannooligosaccharide-rich carbohydrates from coconut meal and their in vitro fermentation. Food and Bioprocess Technology  16,  1048–1060.
  DOI: 10.1007/s11947-022-02954-6
  Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi (2023). Isomerization and epimerization of glucose and galactose in arginine solution and phosphate buffer under subcritical fluid conditions. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
  DOI: 10.1093/bbb/zbad047
  Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2023). Arginine-catalyzed isomerization of ribose to ribulose. Process Biochemistry 130, 434-439.
  DOI: 10.1016/j.procbio.2023.05.003
  Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2023). Isomerization of ribose to ribulose using basic amino acids as a catalyst. Food Science and Technology Research 29(3), 231-236
  DOI: 10.3136/fstr.FSTR-D-22-00215
  Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Yuichiro Onishi, Shuji Adachi. (2023). Isomerization of pentoses in arginine solution and phosphate buffer at 110°C. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 50, 102679.
  DOI: 10.1016/j.bcab.2023.102679
  ปี 2565
  Sawittree Chaiareekitwat, Sajid Latif, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Suwaluk Amawan,  Joachim Müller. (2022). Protein composition, chlorophyll, carotenoids, and cyanide content of cassava leaves (Manihot esculenta Crantz) as influenced by cultivar, plant age, and leaf position. Food Chemistry 372, 131173.
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131173
  Nilobon Komonsing, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller and Busarakorn Mahayothee. (2022). Effect of drying temperature together with light on drying characteristics and bioactive compounds in turmeric slice. Journal of Food Engineering 317, 110695
  DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2021.110695
  Nilobon Komonsing, Sebastian Reyer, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee and Joachim Müller. (2022). Drying behavior and curcuminoids changes in turmeric slices during drying under simulated solar radiation as influenced by different transparent cover materials. Foods 11(5), 696.
  DOI: 10.3390/foods11050696
  Shuji Adachi, Pramote Khuwijijaru, Takashi Kobayashi. Continuous production of maltulose from maltose in a hot phosphate buffer. Japan Journal of Food Engineering 23 (2): 63-69.
  DOI: 10.11301/jsfe.22608
  Khwanjai Klinchongkon, Bussaraporn Intim, Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru. (2022). Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose. Food Science and Technology Research 28 (1), 105–109.
  DOI: 10.3136/fstr.FSTR-D-21-00191
  Pramote Khuwijitjaru, Supawadee Somkane, Kyuya Nakagawa, and Busarakorn Mahayothee. 2022. Osmotic dehydration, drying kinetics, and quality attributes of osmotic hot air-dried mango as affected by initial frozen storage. Foods 11(3): 489.
  DOI: 10.3390/foods11030489
  ปี 2564
  Neeranuch Milasing, Nuthathai Sriisaranusorn, Khwanjai Klinchongkon, and Pramote Khuwijitjaru.(2021) Separation of psicose from common sugars using cation-exchange resin column chromatography. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Virtual Conference, 17-18 June, 2021 (Poster, ไม่มี full paper)
  Chalita Pukbanyang, Busarakorn Mahayothee and Pramote Khuwijitjaru. (2021) Effect of calcium pretreatment prior to freezing on quality of dried mango. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Virtual Conference, 17-18 June, 2021 (Poster, ไม่มี full paper)
  Pramote Khuwijitjaru (2021). Subcritical Fluid Treatment for Valorization of By-products in Food Industry. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Virtual Conference, 17-18 June, 2021 (Invited speaker, ไม่มี full paper)
  วรรณรัตน์ เจี่ยเจริญ ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2564. การสกัดกลูโคซิลเซราไมด์จากเห็ดกินได้, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. (2021). Chemical composition and antioxidant activity of oil obtained from coconut meal by subcritical ethanol extraction. Journal of Food Measurement and Characterization 15(5), 4128–4137.
  DOI: 10.1007/s11694-021-00989-5
  Shuji Adachi, Yayoi Miyagawa, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi. (2021). Isomerization of maltose to maltulose in a pressurized hot phosphate buffer. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 37, 102164
  DOI: 10.1016/j.bcab.2021.102164
  Jantawee, C.,Phumyeam, P., Klinchongkon, K, Khuwijitjaru, P. (2021). Preservation of antioxidant capacity in fruit juice by vacuum-assisted block freeze concentration. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021, 3-5 Nov. 2021. (Virtual conference). (Poster, ไม่มี full paper)
  Wanchanok Kaingam Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Koichi Nishimura, Maya Nakabayashi, Toshiko Yasunobu, and Busarakorn Mahayothee. 2021. EFFECT OF DRYING METHODS ON THE QUALITY AND LYCOPENE CONTENT OF DRIED WATERMELON. The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021
  Chanyapat Ouppama, Pramote Khuwijitjaru, and Busarakorn Mahayothee. 2021. EFFECT OF PLANT-BASED PROTEIN ON FOAM PROPERTIES AND DRYING BEHAVIOR OF FOAM-MAT DRYING OF MELON PUREE. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021.
  กมลวัลย์ แดงมาดี, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2564. อิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดโฟมต่อคุณสมบัติ และกราฟการทำแห้งของโฟมมะเขือเทศที่อบแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564
  Jidapa Nopphan, Pramote Khuwijitjaru, and Busarakorn Mahayothee. 2021. Effect of impregnation methods on cell viability of Lactobacillus casei and quality of probiotic-fortified dehydrated jackfruit. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 42-48.
  Chatchamon Srisirirat, Pramote Khuwijitjaru, Sarawut Phupaichitkun, and Busarakorn Mahayothee. 2021. Rapid Assessment of Water Activity, Moisture Content, and Total Soluble Solids in Dried Fruits and Vegetables using Near-Infrared Spectroscopy. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science, November 3-5, 2021. pp. 23-29 Proceedings
  วรรณรัตน์ เจี่ยเจริญ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (2564). การสกัดกลูโคซิลเซราไมด์จากเห็ดกินได้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11. จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม, 24-25 มิถุนายน 2564
  ปี 2563
  Supaporn Klaykruayat; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Joachim Müller. (2020). Influence of packaging materials, oxygen and storage temperature on quality of germinated parboiled rice. LWT - Food Science and Technology, 121, 108926
  DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108926
  Pramote Khuwijitjaru, Kamoltipnicha Boonyapisomparn, Christian W. Huck. (2020). Near-infrared spectroscopy with linear discriminant analysis for green ‘Robusta’ coffee bean sorting. International Food Research Journal 27(2): 287 - 294.
  Full Paper
  Neeranuch Milasing and Pramote Khuwijitjaru. 2020. Production of tagatose from galactose by subcritical aqueous ethanol. The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020) Innovation for Future Food and Nutrition Security. (ไม่มี Full paper)
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology