บุคลากร -> คณาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
อีเมลsonwai_s@su.ac.th, ssonwai@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ-การตกผลึกของน้ำมันและไขมัน (crystallization of fats and oils)
-การผลิตช็อคโกแลต (chocolate) และช็อคโกแลตเคลือบ (compound coating)
-การผลิตเนยเทียม (margarines) เนยขาว (shortenings) และสเปรด (spreads)
-การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ (cocoa butter alternatives) จากน้ำมันเมล็ดพืชชนิดต่างๆ (มะม่วง, กระบก, เงาะ เป็นต้น) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต
-การศึกษาการตกผลึกแยกส่วน (fractionation) น้ำมันเมล็ดพืช
-การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันเมล็ดพืชโดยใช้เอนไซม์ (enzymatic intresterification) เพื่อใช้ทดแทนไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์
-การผลิตไขมันแข็งจากน้ำมันพืชในรูปของโอลิโอเจล (oleogels) โดยใช้ plant waxes และ oryzanol เพื่อใช้ทดแทนไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์
View my research on


ประวัติการศึกษา
 • ปี 2535 : Bachelor of Engineering in Food Engineering, KMIT’L, Bangkok, Thailand
 • ปี 2541 : Master of Science in Chemical Engineering, Imperial College, University of London, England
 • ปี 2546 : Doctor of Philosophy in Chemical Engineering, University of Cambridge, England
 • ปี 2549 : Post-Doctoral Research Fellowship, Ryerson University, Toronto, Canada
 • ปี 2551 : Visiting Research Scholar, Toronto Metropolitan University, Toronto, Canada
 • ผลงานวิชาการ
  Accepted/In review article
  Janjira Tangsanthatkun, Kok Ming Goh and Sopark Sonwai. Influence of oxystearin, lecithin and polyglycerol polyricinoleate on the crystallization of palm olein. Journal of Food Science and Technology. (Submitted)
  Pawitchaya Podchong, Chanunras Chalermchadpokin, Sopark Sonwai and Satoru Ueno. Improvement of chocolate heat resistance with illipé butter stearin addition. International Journal of Food Science and Technology. (Submitted)
  ปี 2566
  อรพรรณ​ ศิริจิตร​ และ​ โสภาค​ สอนไว. 2566.การศึกษาองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และ พฤติกรรมการตกผลึกและการหลอมเหลวของน้ำมันเยื่อกะลามะพร้าว. ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (2nd NACON-NARAHS) vol 1 หน้า​ 232-239
  ปี 2565
  Kannika Aumpai, Chin Ping Tan, Qiang Huang and Sopark Sonwai (2022). Production of cocoa butter equivalent from blending of illipé butter and palm mid-fraction. Food Chemistry. 384, 132535.
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.132535
  Thunchanok Sonprasert, Pimwalan Ornla-ied and Sopark Sonwai (2022). Synthesis of confectionery fat from illipé butter stearin and palm mid-fraction blends via enzymatic interesterification. International Journal of Food Science and Technology, 57, 3150-3161.
  DOI: https://doi.org/10.1111/ijfs.15648
  Pawitchaya Podchong, Kannika Aumpai, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau. 2022. Rice bran wax effects on cocoa butter crystallization and tempering. Food Chemistry. 397, 133635
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133635
  Khakhanang Wijarnprecha, Philipp Fuhrmann, Christopher Gregso, Matt Sillick, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau (2022). Temperature-dependent properties of fat in adipose tissue from pork, beef and lamb. Part 2: rheology and texture. Food and Function. 13, 7132-7143
  DOI: 10.1039/D2FO00582D
  Khakhanang Wijarnprecha, Philipp Fuhrmann, Christopher Gregso, Matt Sillick, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau (2022). Temperature-dependent properties of fat in adipose tissue from pork, beef and lamb. Part 1: microstructural, thermal, and spectroscopic characterization. Food and Function. 13, 7112-7122
  DOI: 10.1039/D2FO00581F
  ชนัณรัศม์ เฉลิมชาติโภคิน และ โสภาค สอนไว. 2565. คุณสมบัติและพฤติกรรมการตกผลึกของเนยโกโก้ผสมกับเนยอิลิเป้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้", 23-24 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S491-S500.
  ศิรินภา รุ่งแสง และโสภาค สอนไว. 2565. การผลิตไขมันเนยเทียมจากน้ำมันปาล์มและไขมันเนยด้วยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นแบบใช้เอนไซม์. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้", 23-24 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร. S482-S490.
  Pawitchaya Podchong, Patraporn Inbumrung, Utai Klinkesorn and Sopark Sonwai. 2022. Improving the crystallization and melting characteristics of cocoa butter substitute by blending with krabok seed fat. Journal of Food Science and Technology. 59, 4370–4379.
  DOI: 10.1007/s13197-022-05513-1
  Pimwalan Ornla-ied, Sirinapa Rungsang, Chin Ping Tan, Dongming Lan, Yonghua Wang and Sopark Sonwai (2022). Enzymatic interesterification of fully hydrogenated palm kernel oil, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends to produce cocoa butter substitute. Journal of Oleo Science 71(3), 343-351.
  DOI:10.5650/jos.ess21277
  Pimwalan Ornla-ied, Pawitchaya Podchong and Sopark Sonwai (2022). Synthesis of cocoa butter alternatives from palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends by chemical interesterification. Journal of the Science of Food and Agriculture. 102(4), 1619-1627.
  DOI: 10.1002/jsfa.11498
  ปี 2564
  Sopark Sonwai, Pimwalan Ornla-ied, Silvana Martini, Hironori Hondoh and Satoru Ueno (2021). High intensity ultrasound-induced crystallization of mango kernel fat. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 98(1), 43-52.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12431
  Khakhanang Wijarnprecha, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Vegetable oil structuring via gamma-oryzanol crystallization. LWT - Food Science & Technology. 139, 110564.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110564
  Janjira Tangsanthatkun, Thunchanok Sonprasert and Sopark Sonwai (2021). The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the crystallization of palm olein. Journal of Oleo Science. 70(3): 309-319.
  DOI: 10.5650/jos.ess20114
  Pimwalun Ornla-ied, Chin Ping Tan, Yong Wang and Sopark Sonwai (2021). Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends. Journal of the American Oil Chemists' Society. 98(1), 53-64.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12434
  Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Water-in-oleogel emulsions – from ingredient functionality to structure design. Frontiers in Sustainable Food Systems4, 566445.
  DOI: 10.3389/fsufs.2020.566445
  Janjira Tangsanthatkun, Sandra Beyer Gregersen, Sopark Sonwai and Lars Wiking (2021). Assessment of rheological methods to study crystallizing palm oil fractions. Journal of Texture Studies. 52(2): 169-176.
  DOI: https://doi.org/10.1111/jtxs.12568
  ศิรินภา รุ่งแสง และโสภาค สอนไว. 2564. ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดปาล์มที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ น้ำมันมะพร้าว และปาล์มสเตียรินที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ผ่านกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นแบบใช้เอนไซม์ไลเปส TTL. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S139-S145
  ชนัณรัศม์ เฉลิมชาติโภคิน และ โสภาค สอนไว. 2564. องค์ประกอบไตรเอซิลกลีเซอรอลและพฤติกรรมการตกผลึกของเนยมะม่วงส่วนแข็ง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S213-S220.
  ธัญชนก สนประเสริฐ และ โสภาค สอนไว. 2564. พฤติกรรมการตกผลึกของเนยอิลิเป้ส่วนแข็งที่ได้จากการตกผลึกแยกส่วนด้วยตัวทำละลาย. การประชุมวิชาการฐัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S205-S212.
  ปี 2563
  Pawitchaya Podchong, Patraporn Inbumrung, and Sopark Sonwai (2020). The effect of hard lauric fats on the crystallization behavior of cocoa butter substitute. Journal of Oleo Science. 69(7): 659-670
  DOI: 10.5650/jos.ess19226
  ปี 2562
  ปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล และ โสภาค สอนไว. 2562. การศึกษาการใช้ไรซ์บัตเตอร์ในการผลิตอิมัลชัน. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพฯ. 604-611.
  Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwaiand Dérick Rousseau (2019). Rheology and structure of oleogelled water-in-oil emulsions containing dispersed droplets as inactive fillers. LWT-Food Science and Technology 115, 108067.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2019.04.068
  Qing Guo, Khakhanang Wijarnprecha, Sopark Sonwai and Derick Rousseau (2019). Oleogelation of emulsified oil delays in vitro intestinal lipid digestion. Food Research International. 119, 805-812.
  DOI: 10.1016/j.foodres.2018.10.063

  Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwaiand Dérick Rousseau (2019). Microstructure and rheology of oleogel-stabilized water-in-oil emulsions containing crystal-stabilized droplets as active fillers. LWT-Food Science and Technology. 115, 108058

  DOI: 10.1016/j.lwt.2019.04.059
  Janjira Tangsantaskul and Sopark Sonwai (2019). Crystallization of palm olein under the influence of sucrose esters. International Journal of Food Science and Technology.54(11): 3032-3041
  DOI: 10.1111/ijfs.14216
  ปี 2561
  Ruttiya Lakum and Sopark Sonwai. Production of trans-free margarine fat by enzymatic interesterification of soy bean oil, palm stearin and coconut stearin blend. International Journal of Food science and Technology. 53(12): 2761-2769.
  DOI: 10.1111/ijfs.13888
  Khakhanang Wijarnprecha, Kornkanok Aryusuk, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai and Derick Rousseau (2018). Structural, thermal, and rheological properties of oleogels produced from rice bran wax and rice bran oil. Food Research International. 112, 199-208.
  DOI:j.foodres.2018.06.005
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology