บุคลากร -> คณาจารย์
อ. ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานห้อง ท301/17 ชั้น 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โทรศัพท์ 0853807328
อีเมลkkhwanjai@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- การสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบทางการเกษตร
- การสกัดสารโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง
- การเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2554 : ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2557 : ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2561 : ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2566
  Chanisara Jantawee, Pimsiri Phumyeam, Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru (2023). Effects of freezing and thawing conditions in vacuum-assisted block freeze concentration process on antioxidant capacity of mixed fruit juice. AIP Conference Proceedings 2669 (1): 020005.
  DOI: 10.1063/5.0121127
  Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. (2023) Subcritical fluid process for producing mannooligosaccharide-rich carbohydrates from coconut meal and their in vitro fermentation. Food and Bioprocess Technology  16,  1048–1060.
  DOI: 10.1007/s11947-022-02954-6
  ประนมกร ชูศรี และขวัญใจ กลิ่นจงกล. 2566. การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็กสำหรับการแปรรูปกล้วยน้ำว้าในระดับครัวเรือน. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 (25-27 มกราคม 2566). หน้า 16-28
  ปี 2565
  ประนมกร ชูศรีและขวัญใจ กลิ่นจงกล.(2565). การตรวจวัดดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยระบบอินเทอร์เน็ตใน สรรพสิ่งโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคมะเร็งผิวหนัง. งานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11, 25-28 มกราคม 2565
  Khwanjai Klinchongkon, Bussaraporn Intim, Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru. (2022). Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose. Food Science and Technology Research 28 (1), 105–109.
  DOI: 10.3136/fstr.FSTR-D-21-00191
  ปี 2564
  วรรณรัตน์ เจี่ยเจริญ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (2564). การสกัดกลูโคซิลเซราไมด์จากเห็ดกินได้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11. จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม, 24-25 มิถุนายน 2564
  Milasing, N., Sriisaranusorn, N., Klinchongkon, K. & Khuwijitjaru, P. (2021). Separation of psicose from common sugars using cation-exchange resin column chromatography. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC2021) Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy, June 17-18, 2021 (Online)
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology