บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
สถานะภาพย้าย/ออก
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2533 : ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปี 2538 : ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2545 : ปริญญาเอก (Food Science) University of Massachusetts at Amherst สหรัฐอเมริกา
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2561
  ธนัชพร ใจตาบ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2561. ผลของ pH ในกระบวนการทำให้ใสและการเคี่ยวต่อลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561: 738-745.
  ปนิตา เล็กรุ่งเรืองกิจ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2561. ผลของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณภาพขนมปังสูตรน้ำมันรำข้าว. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561: 721 - 728.
  ปี 2560
  อธิชา เนตรบุตร, เอกราช เกตวัลห์, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2560. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5(2)71-81.
  จาริณี พยัคฆชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2560. ผลของใยอาหารที่ละลายน้ำได้ต่อสมบัติของสตาร์ชข้าวเจ้าและมันสำปะหลัง. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 10 พฤศจิกายน 2560: 533-544.
  เขมจิราณัฐ ชัชวาลย์, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2560. การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยวิธีการคั่วในภาชนะแบบเปิด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 4 เมษายน 2560, ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
  อธิชา เนตรบุตร, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2560. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, 23 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.
  ปี 2559
  ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบโดยปราศจากการบ่มเย็น. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11425. อ่านรายละเอียด
  สุกัญญา แซ่เตียว ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2559. จลนพลศาสตร์การอบแห้งชั้นบางของข้าวฮางงอกด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ: ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559. ณ เรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (เสนอภาคบรรยาย)
  วรรณพร พันธนียะ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. การปรับสภาพน้าอ๎อยด๎วยการปรับพีเอชตํอการตกตะกอนในน้าอ๎อย. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11–12 กรกฎาคม 2559. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
  อลิษา ทองพิมพ์, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. อิทธิพลของพรีเจลสตาร์ชแอซิเตทต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์บราวนี่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8, 22-23 ธันวาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, สุรินทร์.
  ปี 2558
  ดวงใจ แก้วจั่น, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2558. การเสริมใยอาหารประเภทพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (The 36th National Graduate Research Conference), 29-31 ตุลาคม 2558, ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
  นิมมิตรา ไชยรัตนโชติ, ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ, Marcus Nagle, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย, บุศรากรณ์ มหาโยธี และ Joachim Müller. 2558. อิทธิพลของตำแหน่งการวัดบนผลมะม่วงต่อความแม่นยำในการทำนายค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” 16-17 กรกฎาคม 2558 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
  วรรณพร พันธนียะ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2558. ผลของการปรับพีเอชต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของไซรัป น้ำอ้อย. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5, การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่ อาเซียน, 16-17 กรกฎาคม 2558, ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, กรุงเทพฯ
  ปี 2557
  การใช้สารให้ความหวานชนิดอื่นทดแทนน้ำตาล
  การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในวุ้นกะทิ
  ปี 2556
  โครงการ การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในขนมวุ้นไทย
  ปี 2550
  Supatsri Radomkit, Ekapan Kaewmaneechai, Pramote Kuwichitjaru, Busarakorn Mahayothee, Suched Samuhasaneetoo. Physicochemical changes during hot air drying of banana. In: The 9th Agro-Industrial Conference: Food Innovation Asia 2007: “Q” Food for Good Life, 14-15 June 2007. BITEC, Bangkok, Thailand.
  ปี 2549
  Keowmaneechai, E., McClements, D.J. Influence of EDTA and citrate on thermal stability of whey protein stabilized oil-in-water emulsions containing calcium chloride (2006) Food Research International 39 (2), pp. 230-239.
  ปี 2548
  พิศมัย ศรีชาเยช และเอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2548. ผลของสภาวะการผลิตและกระบวนการใหัความร้อนต่อคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของคาราเมล. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  กิติศักดิ์ ยอดกาวี วรรษพร พิพรณ์พงษ์ และเอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2548. ผลของพีเอชและชนิดของสารปรับพีเอชต่อคุณภาพน้ำตาลมะพร้าว. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  ปี 2545
  Keowmaneechai E, McClements D J. Effect of CaCl2 and KCl on physicochemical properties of model nutritional beverages based on whey protein stabilized oil-in-water emulsions. Journal of Food Science 2002; 67: 665-671.
  Keowmaneechai E, McClements D J. Influence of EDTA and citrate on physicochemical properties of whey protein stabilized oil-in-water emulsions containing CaCl2. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2002; 50 (24): 7145-7153.
  ปี 2544
  Naivikul O, Keowmaneechai E. Modification of starches in rice flours by acetylation. 2001, The fifth ESAFS international conference on rice environments and rice products, Krabi, Thailand.
  Naivikul O, Keowmaneechai E. Modification of cassava starch by acetylation for frozen food products. 2001, The first national conference on starch technology, Bangkok, Thailand.
  Keowmaneechai E, McClements D J. Effect of chelating agents and non-adsorbed whey proteins on physicochemical properties and stability of whey protein stabilized emulsions containing calcium. 2001, IFT Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.
  ปี 2543
  Keowmaneechai E, McClements D J. Effect of CaCl2 and KCl on physicochemical properties of diluted whey protein stabilized emulsions. 2000, IFT Annual Meeting, Dallas, Texas, USA.
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology