บุคลากร -> คณาจารย์
อ. ดร.ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ
ตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0910546283
อีเมลparika_rung@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ- การวิเคราะห์คุณภาพอาหารแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy
- เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวView my research on


ประวัติการศึกษา
 • ปี 2550 : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2553 : วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2559 : Ph.D. of Agricultural Science University of Hohenheim, Germany
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology