บุคลากร -> คณาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
สถานะภาพย้าย/ออก
ที่อยู่ที่ทำงานผู้อำนวยการกรอบการวิจัย Local Enterprises หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2534 : ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2541 : ปริญญาโท Food Science and Technology (Food Engineering) Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2544 : ปริญญาเอก Biological Systems Engineering (Food Engineering) Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2565
  Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Romuli, S., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Akin-Idowu, P. E., Alakonya, A., & Vanlauwe, B. (2022). Comparative study of physicochemical, nutritional, phytochemical, and sensory properties of bread with plantain and soy flours partly replacing wheat flour. Food Science & Nutrition, 00, 1– 13.
  DOI: 0.1002/fsn3.2907
  ปี 2564
  Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A., Lienou, J., et al. (2021). Consumer Preferences and Socioeconomic Factors Decided on Plantain and Plantain-Based Products in the Central Region of Cameroon and Oyo State, Nigeria. Foods, 10(8), 1955.
  DOI: 10.3390/foods10081955
  Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Innawong, B., Alakonya, A., Fotso Kuate, A., & Vanlauwe, B. (2021). How Does Cultivar, Maturation, and Pre-Treatment Affect Nutritional, Physicochemical, and Pasting Properties of Plantain Flours? Foods, 10(8), 1749.
  DOI: 10.3390/foods10081749
  Janjira Jinnoros, Bhundit Innawong, Patchimaporn Udomkun, Pramuk Parakulsuksatid and Juan L. Silva. 2021. The feasibility of using pulsed vacuum in stimulating calcium-alginate hydrogel balls. Foods 10(7), 1521
  DOI: 10.3390/foods10071521
  Udomkun, P., Innawong, B., Masso, C., Klaikreuh, D., Swennen, R., Fotso, A., Alakonya, A., Vanlauwe, B. (2021). Effects of pressure and temperature on the physico-chemical properties and acrylamide formation of starchy banana chips during the post-frying centrifuge step  Journal of Food Measurement and Characterization, 15 (6), pp. 5637-5647.
  DOI: 10.1007/s11694-021-01132-0
  Udomkun, P., Swennen, R., Masso, C., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A. and Vanlauwe, B. (2021), Influence of bunch maturation and chemical precursors on acrylamide formation in starchy banana chips. International Journal of Food Science and Technology, 56: 5417-5431.
  DOI: 10.1111/ijfs.15257
  Janjira Jinnoros, Bhundit Innawong, Patchimaporn Udomkun and, Juan L. Silva. The influence of pulsed vacuum stimulation (PVS) on diffusion coefficients of calcium ion, surface textural properties, and microstructural characteristics of calcium alginate gel. The 23rd Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy 17-18 June 2021. 49.
  Udomkun, P., Rungpichayapichet, P., Phuangcheen, N., Bhundit Innawong. (2021). Rapid determination of fructooligosaccharide in solar-dried banana syrup by using near-infrared spectroscopy. Journal of Food Measurement and Characterization.
  DOI: 10.1007/s11694-021-00911-z
  ปี 2563
  Udomkun, P., Tangsanthatkun, J., Innawong, B. (2020) Influence of process parameters on the physico-chemical and microstructural properties of rice crackers: A case study of novel spray-frying technique. Innovative Food Science and Emerging Technologies 59,102271
  DOI: 10.1016/j.ifset.2019.102271
  ปี 2562
  Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, and Wantakan Sopa. (2019). Can the Image Processing Technique Be Potentially Used to Evaluate Quality of Frying Oil? Journal of Food Quality.Volume 2019, 6580320
  DOI: 10.1155/2019/6580320
  Innawong, B., Siasakul, C., Udomkun, P. (2019) Application of oil replenishment and mixed adsorbents technology to enhance the shelf life of frying oil used in chicken drumsticks processing. Science, Engineering and Health Studies 13(3), pp. 119-132

  Udomkun, P., Niruntasuk, P., Innawong, B. 2019. Impact of novel far-infrared frying technique on quality aspects of chicken nuggets and frying medium. Journal of Food Processing and Preservation, 43(5) e13931
  DOI: 10.1111/jfpp.13931
  Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, Kitiya Jeepetch. (2019) Computer vision system (CVS) for color and surface oil measurements of durian chips during post-frying. Journal of Food Measurement and Characterization. 13(3), pp. 2075-2081.
  DOI: 10.1007/s11694-019-00128-1
  ปี 2561
  Udomkun, P., Innawong, B., Njukwe, E. (2018) Effect of vacuum frying conditions on physico-chemical properties of banana chips. Science, Engineering and Health Studies 12(3), pp. 169-178 Full text
  Udomkun, P., Innawong, B., Niruntasuk, K. The feasibility of using an electronic nose to identify adulteration of Pathumthani 1 in Khaw Dok Mali 105 rice during storage (2018) Journal of Food Measurement and Characterization. 12(4): 2515–2523.
  DOI: 10.1007/s11694-018-9868-3
  Udomkun, P., Innawong, B., Jumrusjumroendee, N. Cellulose acetate and adsorbents supported on cellulose fiber extracted from waxy corn husks for improving shelf life of frying oil(2018) LWT, 97, pp. 45-52.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2018.06.035
  Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong. (2018). Effect of pre-treatment processes on physicochemical aspects of vacuum-fried banana chips. Journal of Food Processing and Preservation, 42,(8): e13687DOI: 10.1111/jfpp.13687
  Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, Chatchalai Siasakul, Christopher Okafor. 2018. Utilization of mixed adsorbents to extend frying oil life cycle in poultry processing. Food Chemistry 248: 225–229.
  DOI: j.foodchem.2017.12.070
  ปี 2560
  บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. 2560. กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นด้วยกรดและด่าง. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 13286 อ่านรายละเอียด
  ปี 2559
  บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส.กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11949 อ่านรายละเอียด
  บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชงและกรรมวิธีการผลิตผงมะขามป้อมดังกล่าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11631 อ่านรายละเอียด
  บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข. น้ำแป้งอิมัลชันและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอาหารเลียนแบบ กระบวนการทอดระยะสั้น. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10993. อ่านรายละเอียด
  จักรพันธ์ ตันสุวรรณ์1 และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของน้ำตาลมะพร้าวการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชติครั้งที่ 40 (Higher Education Harmonization) วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  นารีนาถ พวงจีน และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้ใรไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  กิติยา จี้เพชร และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559) “การพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายเพื่อตรวจติดตามคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
  ปี 2558
  บัณฑิต อินณวงศ์, จันจิรา จินโนรส. สูตรและกรรมวิธีผลิตแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแบบขึ้นรูปใหม่ สำหรับเตาอบไมโครเวฟ. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 10807 อ่านรายละเอียด
  บัณฑิต อินณวงศ์, คงวุฒิ นิรันตสุข, วรรธกานต์ โสภา.การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุม คุณภาพของน้ำมันทอด. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10878. อ่านรายละเอียด
  Sukontip Suethao, Bhundit Innawong, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parakulsuksatid. Optimization and the Effect of pH Adjustment for Trehalose Production by Propionibacterium acidipropionici DSM 20273. 2015. Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 5, Sep 15 - Oct 15, Page 726 - 737
  ปี 2557
  ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข, จันจิรา จินโนรส.สูตรและกรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9158 อ่านรายละเอียด
  อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9039. สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต
  อ่านรายละเอียด
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology