บุคลากร -> คณาจารย์
อ. ดร.สินี หนองเต่าดำ
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
อีเมลsinee_n@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ประมง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Fishery Products
Food Product Development

View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2540 : ปริญญาตรี ผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2544 : ปริญญาโท ผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2557 : ปริญญาเอก พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2566
  สินี หนองเต่าดำ และ จาฏุพัจน์ คำแน่น. 2566. ผลของการเติมแซนแทนกัมและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อคุณสมบัติ ของบราวนี่ปลอดกลูเตน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 28 (1): 439-455.
  ปี 2565
  สินี หนองเต่าดำ จิรนันท์ ศรีพิจารณ์ ภัสสร บุญพา และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, 2565. ผลของการเติมไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณสมบัติของสาหร่ายพวงองุ่นแผ่น (The Effect of Hydrocolloids Addition on the Properties of Sea grapes (Caulerpa lentillifera) Sheet). การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย. 23 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565. หน้าที่ S474-S481.
  ปี 2564
  Sinee Nongtaodum, Ditthita Kachanet, Mananchaya Wongwit and Prasong Siriwongwilaichat. 2021. The effect of sugar replacement by sugar alcohols on lemon snap cookie properties. The 23rd Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy 17-18 June 2021. Bangkok, Thailand.
  ปี 2563
  ดวงหทัย เนตรภักดีตระกูล อภิชยา คลังผา ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2563. อิทธิพลของการเติมโปรตีนต่อคุณภาพของขนมปังปลอดกลูเตน. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. หน้า 220-225.
  ปี 2562
  สินี หนองเต่าดำ นิษฐา แย้มประเสริฐ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจากผลมะละกอดิบและสุก. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. หน้า 116-121.
  สินี หนองเต่าดำ ศิริวรรณ ชัยพิมพ์ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. อิทธิพลของอัตราส่วนกลูโคสไซรัปต่อน้ำตาลซูโครส และความเข้มข้นของเจลาตินต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของกัมมี่เยลลี่ขิง. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. หน้า 199-205.
  Sinee Nongtaodum, Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilaichat. (2019). The effect of hydrocolloids on the quality of gluten-free rice scones. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 11 (21) : 193-203.
  Full text
  ปี 2561
  Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilaichat and Sinee Nongtaodum. 2018. The Effect of Hydrocolloids on the Quality of Gluten-free Rice Scones. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018), “Creative Food for Future and Sustainability”, 14–16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand. (Abstract)
  ปี 2557
  Wisdom Wardy, Behannis Mena, Sinee Nongtaodum, Hong Kyoon No and Witoon Prinyawiwatkul. (2014) Exploring the Drivers of Purchase Intent and Consumer Satisfaction of Chicken Eggs Using Principal Component Analysis and the Kano Model. Journal of Sensory Studies 29(6) 463-473. DOI: 10.1111/joss.12127
  ปี 2550
  Jareonchai Pattanaponsukum, Salalee Phromsombat, Pramote Khuwijitjaru, Sinee Nongtaodum, Busarakorn Mahayothee, and Suched Samuhasaneetoo. 2007. Intermittent drying process of dried banana. The 9th Agro-Industrial Conference. 14-15 june 2007. BITEC Bangkok, Thailand
  ปี 2549
  จินัญญา ซกจี้ตั้น อัมพิกา ชูกิตติกุล ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2549. การตรวจสอบวัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ประมง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  ประวิตร วินิจกุลชัย ปุยเมฆ เชิญรุ่งโรจน์ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2549. ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบชะมวงในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารทะเล. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  ปี 2548
  ทิพวรรณ เกียรติวานิชโสภณ ศิริรัตน์ ชูเชิด และสินี หนองเต่าดำ. 2548. ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของสารที่สกัดได้จากน้ำหมึกของหมึกกระดอง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  ปัญจ์ยศ มงคลชาติ พรพล อดิศรวรวุฒิ และสินี หนองเต่าดำ. 2548. ผลของสารช่วยจับตัวต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาทูน่า. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  ปี 2547
  พัชรี ฐิติธรรมเสถียร สลิลทิพย์ เอี่ยมละออ และ สินี หนองเต่าดำ . 2547. ผลของพริกแกงแดงต่อการหืนของปลาแผ่น. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร.
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology