บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25312
อีเมลpornsri_aum@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญชีววิทยาระดับโมเลกุล
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์


Molecular Biology
Microbial Genetics
View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2547 : Bachelor of Science in Biology (1st Class Honours) Silpakorn University
 • ปี 2553 : Diplom in Biology Albert-Ludwigs-University Freiburg
 • ปี 2558 : Doctor of Natural Science (Dr. rer. nat.) in Biology (summa cum laude) Philipps-University Marburg
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2566
  Titapa Leaujaroen and Pornsri Charoenpanich. 2023. Characterization of pectin extracted from Krueo Ma Noy (Cissampelos pareira) and its application in the production of set-type yoghurt and jam. The 25th Food Invovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-Being. 15-17 June 2023. BITEC, Bangkok, THAILAND.
  Lakthan T, Limpachayaporn P, Rayanil K-o, Charoenpanich P, Phuangbubpha P, Charoenpanich A. Lupenone-Rich Fraction Derived from Cissus quadrangularis L. Suppresses Lipid Accumulation in 3T3-L1 Adipocytes. Life. 2023; 13(8):1724.
  DOI: doi.org/10.3390/life13081724
  ปี 2564
  Senamontree S, Lakthan T, Charoenpanich P, Chanchao C, Charoenpanich A. 2021. Betulinic acid decreases lipid accumulation in adipogenesis-induced human mesenchymal stem cells with upregulation of PGC-1α and UCP-1 and post-transcriptional downregulation of adiponectin and leptin secretion. PeerJ 9:e12321
  DOI: 10.7717/peerj.12321
  ผกาทิพย์ พรหมเผ่า และ พรศรี เจริญพานิช. 2564. คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารออกฤทธิ์ของเพชรสังฆาตและขลู่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หน้า 2344-2351
  ธมลวรรณ สุรศรีสรรค์ และพรศรี เจริญพานิช. 2564. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตชนิดคงตัวจากข้าวโอ๊ตโดยใช้สารให้ความคงตัวที่เป็นวีแกน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปี 2563
  Pornsri Charoenpanich, Anussara Mungkung, Nattakan Seeviset.(2020). A pH sensitive, loop-mediated isothermal amplification assay for detection of Salmonella in food. Science, Engineering and Health Studies 14(3) 160-168.
  Full Text
  ปี 2562
  จิราภา สาสุนัน พรศรี, เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2562. เปรียบเทียบการเตรียมหัวเชื้อโยเกิร์ตผงโดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม. 14 มีนาคม 2562. หน้า S659-S668
  อรอมุา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ กิ่งผดุง, พรศรี เจริญพานิช และ อรุณศรี ลีจีรจำเนิยร. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะ. การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙. ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒. นครปฐม. ๒๕๖๒: S675-S685.
  ปี 2561
  อรอุมา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ กิ่งผดุง, พรศรี เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนม นครปฐม. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร. 28-29 มิถุนายน 2561. หน้า S469-S481.
  Titapa Leaujaroen, Siriwan Phanthing, Taksawan Thongaram, Adisri Charoenpanich and Pornsri Charoenpanich. 2018. Selection of Lactic Acid Bacteria for Potential Goat Milk Yoghurt Starter. The International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018. Krabi, Thailand, September 17-18 2018. P155-159. (oral presentation)
  Boonraksa Noocharoen, Tichakorn Jamornman, Kittima Waithaisong, Orawan Borirak, Urarux Romruen, Adisri Charoenpanich, Pornsri Charoenpanich and Taksawan Thongaram. 2018. Evaluation of Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated from Goat Milk. The International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018. Krabi, Thailand, September 17-18 2018. P237-241. (poster presentation)
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology