บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
สถานะภาพเกษียณอายุ
ที่อยู่ที่ทำงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2524 : ปริญญาตรี จุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
 • ปี 2530 : ปริญญาโท จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2543 : ปริญญาเอก Food Science (Food Microbiology) The University of Reading, England
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2566
  Soraya Oonjitti, Arunsri Leejeerajumnean, Parinda Penroj, Suched Samuhasaneetoo; Key aroma compounds in Tom Yum Flavour. AIP Conference Proceedings 18 August 2023; 2669 (1): 020009.
  DOI: 10.1063/5.0121934
  ปี 2562
  จิราภา สาสุนัน พรศรี, เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2562. เปรียบเทียบการเตรียมหัวเชื้อโยเกิร์ตผงโดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม. 14 มีนาคม 2562. หน้า S659-S668
  Wong C.-Y., Rosli S.-S., Uemura Y., Ho Y.C., Leejeerajumnean A., Kiatkittipong W., Cheng C.-K., Lam M.-K., Lim J.-W. (2019). Potential protein and biodiesel sources from black soldier fly larvae: Insights of larval harvesting instar and fermented feeding medium. Energies 12(8),en12081570
  DOI: 10.3390/en12081570
  ปี 2561
  อรอุมา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ กิ่งผดุง, พรศรี เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนม นครปฐม. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร. 28-29 มิถุนายน 2561. หน้า S469-S481.
  ปี 2560
  Arunsri Leejeerajumnean , Kanokwan Kingphadung and Sujin Wootichaiwat. 2017. Production of Butter in Small Dairy Industry at Nakorn Pathom Dairy Cooperative Group. The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26 - 28 June 2017.
  ปี 2558
  การผลิตแอนโทไซยานินผงจากเปลือกองุ่นด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันร่วมกับการทำแห้งแบบโฟม
  ผลของระดับความสุกและค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ระหว่างการอบต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของกล้วยอบแห้ง
  ปี 2553
  สรยา อุ่นจิตติ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ อรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2553. การวิเคราะห์หาสารประกอบให้กลิ่นรสในกลิ่นรสต้มยำโดยใช้ HS-SPME และ Gas Chromatography- Olfactometry ด้วยวิธี Detection frequency analysis. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3 28-29 มกราคม 2533 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (Oral Presentation) 
  ณัฐวรรณ ช่อดอกไม้ อรุณศรี ลีจีรจำเนียร และโสภาค สอนไว 2553 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวที่อยู่ในรูปอิมัลชันแบบน้ำมันในน้ำแบบดับเบิ้ลเลเยอร์ โดยใช้โซเดียมโดดิซิลซัลเฟตเป็นสารให้ความคงตัว ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3 28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (0ral Presentation)
  Angsana Suwanratthaphoom, Phawida Panyawan, Phimrata Kausang and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Comparison of microbial reduction contaminated sweet basil by using ozoned water and weak acids. FIAC 2010. 16-17 June, Bangkok, Thailand (Poster presentation)
  Banthita Pingsopa, Sirikorn Anantasa, Phimchanok Jaturapiree and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Purification and characterization of alpha-amylase produced from Bacillus subtilis TNCC 001409 using coconut meal as substrate. FIAC 2010, 17-18 June, Bangkok, Thailand (Oral Presentation)
  Boonchai Pimnak and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Citric acid encapsulation using spray drying method and application in seasoning powder. FIAC 2010. 17-18 June, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)
   
  ปี 2552
  Jongrak Dangfoo, Sopark Sonwai and Arunsri Leejeerajumnean. 2009. Encapsulation of Kime Oil by Co-crystallization with Sucrose. Fiac 2009. 18-19 June, Bangkok, Thailand (Oral Presentation)
  Oonjitti, Soraya, Samuhasaneetoo, Suched, Penroj, Parinda and Leejeerajumnean, Arunsri. 2009. Optimization of HS-SPME with Gas Chromatography for volatile compounds analysis of Tom Yom. FIAC 2009. 18-19 June, Bangkok, Yhailand (Poster Presentation)
  Arunsri Leejeerajumnean, Chatcharee Methachaowalit, Buntita Pingsopa, Wichitra Turata and Pimchanok Nakkharat. 2009. Alpha amylase prodcution from coconut meal by solid state fermentation, Fiac 2009, 18-19 June, Bangkok Thailand
  (Poster presentation)
  ปี 2551
  อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, บัณฑิต อินณวงศ์ และ ประมุข ภระกูลสุขสถิต. 2551.การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ. จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17(2): 12-17.
  Phuchivatanapong, P. and Leejeerajumnean, A. 2008. Using organic acids, sodium hypochlorite and ozone for L. monocytogenes reduction in fresh cut carrots.International conference:Investing in Food Quality, Safety and Nutrition:Lessons learned from current food crisis, October 27-28, 2008, Jakarta, Indonesia.
  Uasiriphan,O. and Leejeerajumnean, A. 2008. Growth Inhibition of Contaminated Microbial Spores in Pasturized Milk by Tea Polyphenol Extract. International Conference: Investing in Food Quality, Safety and Nutrition: lessons learned from current food crisis. October 27-28, 2008, Jakarta, Indonesia.
  ชัชรี เมธาชวลิต นิศารัตน์ มีทอง และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2551.การผลิตสารไพราซีนด้วย Bacillus sp. เพื่อเป็นสารให้กลิ่นรสจากถั่วเหลืองโดยการหมักแบบโซลิดสเตท. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ศิลปากรครั้งที่ 2, 18-19 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  ปี 2550
  Arunsri Leejeerajumnean. 2007. Flavor profile of fermented soyfood: Tools for identificating broader market acceptance. Seminar and workshop on fermented soyfood in Asia- Status, research and opportunities. March 5, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
  Leejeerajumnean, A. and Vongpiphan, S. 2007. Changes in iosflavones during soy yoghurt fermentation by Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus and Bifidobacterium bifidum. 7 th International Soy Symposium, March 7-9, 2007, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
  สุภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองสำหรับผู้หญิงวัยทอง. งานประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 28-30 มีนาคม 2550 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  Leejeerajumnean, A. and Vongpiphan, S. 2007. Changes in iosflavones during soy yoghurt fermentation by Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus and Bifidobacterium bifidum. 7 th International Soy Symposium, March 7-9, 2007, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
  Reduction of contaminated microorganisms in dried bananas by ozone
  ปี 2549
  ณฐมน รุ่งสร้างธรรม ศุภชัย ลีจีรจำเนียร สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต บัณฑิต อินณวงศ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2549. การวิเคราะห์สารประกอบระเหยในกาแฟคั่วอาราบิก้าโดยวิธีการสกัดแบบโซลิดเฟสไมโครเอ็กแทรกชั่น. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  สุภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์ อาทิตยพงศ์ ปรัศนียาภรณ์ รสชุ่ม และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2549. การเปลี่ยนแปลงปริมาณไอโซฟลาโวนส์ในกระบวนการหมักเทมเป้. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  ปี 2548
  นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ชนิดา ไทยอุบุญ นุสรา จิราพงษ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2548. การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยคาเทชินซึ่งสกัดจากชาเขียวที่ปลูกในประเทศไทย. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  ปี 2547
  Soonthornkamol, P., Leejeerajumnean, S., Innawong, B. and Leejeerajumnean, A. (2004) Effect of coffee roasting on volatile compounds produced in arabica coffee growing in Thailand. The 6th Agro-Industrial Conference. Thaifex- Halmex 2004, 28 - 29 June,Bangkok, Thailand.
  Chitwilai, N., Leejeerajumnean, S. and Leejeerajumnean, A. (2004) Comparison of volatile compounds in arabica coffee during wet and dry process. The 6th Agro-Industrial Conference. Thaifex- Halmex 2004, 28 - 29 June, Arena Muangtong,Bangkok, Thailand.
  Thanahthananon, J. and Leejeerajumnean, A. (2004) Effect of Oligofructose and Inulin Supplementation on the growth of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophillus in Fermented milk . Proceedings of The 1 sh International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development, 25 - 26 August, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology