บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9361, Fax 0-3427-2194
อีเมลbusarakornm@yahoo.com, mahayothee_b@su.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการทำแห้ง การทำแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการทำแห้งแบบออสโมติก
ผักและผลไม้
เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว
การตรวจสอบด้วยวิธีไม่ทำลายตัวอย่าง เทคนิค NIRS, HSI

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
www.solardryerdede.com

Drying technology, Solar drying, Osmotic dehydration
Fruits and vegetables, Fresh-cut fruits
Postharvest Technology
Non destructive measurement using near infrared spectroscopy (NIRS), Hyperspectral image

View my research onประวัติการศึกษา
 • ปี 2532 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2537 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2548 : Dr.rer.nat. (Natural Science) The University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2566
  Kyuya Nakagawa, Maya Nakabayashi, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee, Koichi Nishimura, Toshiko Yasunobu (2023). Potential of atmospheric freeze-drying as a food production technique. Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 70 (10), 457–474 (in Japanese)
  DOI: 10.3136/nskkk.NSKKK-D-23-00043
  Parika Rungpichayapichet, Nimmitra Chaiyarattanachote, Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Marcus Nagle, Joachim Müller, Busarakorn Mahayothee. (2023). Comparison of near-infrared spectroscopy and hyperspectral imaging for internal quality determination of ‘Nam Dok Mai’ mango during ripening. Journal of Food Measurement and Characterization 17(2): 1501-1514.
  DOI:10.1007/s11694-022-01715-5
  Krungkaew, S., Hülsemann, B., Kingphadung, K., Mahayothee, B., Oechsner, H., Müller, J. 2023. New Sustainable Banana Value Chain: Waste Valuation toward a Circular Bioeconomy. Energies. 16, 3453. DOI: 10.3390/en16083453
  ปี 2565
  Pramote Khuwijitjaru, Supawadee Somkane, Kyuya Nakagawa, and Busarakorn Mahayothee. 2022. Osmotic dehydration, drying kinetics, and quality attributes of osmotic hot air-dried mango as affected by initial frozen storage. Foods 11(3): 489.
  DOI: 10.3390/foods11030489
  Sawittree Chaiareekitwat, Sajid Latif, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Suwaluk Amawan,  Joachim Müller. (2022). Protein composition, chlorophyll, carotenoids, and cyanide content of cassava leaves (Manihot esculenta Crantz) as influenced by cultivar, plant age, and leaf position. Food Chemistry 372, 131173.
  DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131173
  Nilobon Komonsing, Sebastian Reyer, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee and Joachim Müller. (2022). Drying behavior and curcuminoids changes in turmeric slices during drying under simulated solar radiation as influenced by different transparent cover materials. Foods 11(5), 696.
  DOI: 10.3390/foods11050696
  Krungkaew, S., Hülsemann, B., Kingphadung, K., Mahayothee, B., Oechsner, H., Müller, J., 2022. Methane production of banana plant: Yield, kinetics and prediction models influenced by morphological parts, cultivars and ripening stages. Bioresource Technology 360, 127640.https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127640
  DOI: 10.1016/j.biortech.2022.127640
  Serm Janjai, Orawan Aumporn,  Thodsaporn Khunkaeo, Busarakorn Mahayothee . (2022). ARX modeling of a parabolic greenhouse solar dryer for drying of chilli. 22nd International Drying Symposium (IDS2022), (June 26-29 2022) Worcester, Massachusetts, USA. oral presentation online. June 27th, 2022.
  Nilobon Komonsing, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller and Busarakorn Mahayothee. (2022). Effect of drying temperature together with light on drying characteristics and bioactive compounds in turmeric slice. Journal of Food Engineering 317, 110695
  DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2021.110695
  ศิริพันธ์ แสงมณี นิโลบล โกมลสิงห์ บุศรากรณ์ มหาโยธี 2565. อิทธิพลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศผง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (นำเสนอปากเปล่า)
  ปี 2564
  Chatchamon Srisirirat, Pramote Khuwijitjaru, Sarawut Phupaichitkun, and Busarakorn Mahayothee. 2021. Rapid Assessment of Water Activity, Moisture Content, and Total Soluble Solids in Dried Fruits and Vegetables using Near-Infrared Spectroscopy. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science, November 3-5, 2021. pp. 23-29 Proceedings
  Wanchanok Kaingam Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Koichi Nishimura, Maya Nakabayashi, Toshiko Yasunobu, and Busarakorn Mahayothee. 2021. Effect of drying methods on the quality and lycopene content of dried watermelon. The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021
  Chanyapat Ouppama, Pramote Khuwijitjaru, and Busarakorn Mahayothee. 2021. Effect of plant-based protein on foam properties and drying behavior of foam-mat drying of melon puree. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021.
  กมลวัลย์ แดงมาดี, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2564. อิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดโฟมต่อคุณสมบัติ และกราฟการทำแห้งของโฟมมะเขือเทศที่อบแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564
  Jidapa Nopphan, Pramote Khuwijitjaru, and Busarakorn Mahayothee. 2021. Effect of impregnation methods on cell viability of Lactobacillus casei and quality of probiotic-fortified dehydrated jackfruit. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 42-48.
  Samatcha Krungkaew, Benedikt Hülsemann, Kanokwan Kingphadung, Busarakorn Mahayothee, Hans Oechsner, Joachim Müller. 2021. Biogas yield from different parts and varieties of banana plants. International Conference - Progress in Biogas V, Stuttgart, Germany. September, 22-24, 2021.
  Chalita Pukbanyang, Busarakorn Mahayothee and Pramote Khuwijitjaru. (2021) Effect of calcium pretreatment prior to freezing on quality of dried mango. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Virtual Conference, 17-18 June, 2021 (Poster, ไม่มี full paper)
  ปี 2563
  Busarakorn Mahayothee, Thipharat Thamsala, Pramote Khuwijitjaru, Serm Janjai. Effect of drying temperature and drying method on drying rate and bioactive compounds in cassumunar ginger (Zingiber montanum). Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 18, 100262
  DOI:10.1016/j.jarmap.2020.100262
  Supaporn Klaykruayat; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Joachim Müller. (2020). Influence of packaging materials, oxygen and storage temperature on quality of germinated parboiled rice. LWT - Food Science and Technology, 121, 108926
  DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108926
  ชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการสร้างสมการทำนายค่าวอเตอร์แอคติวิตีและปริมาณความชื้นในผลไม้อบแห้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563. หน้า 4051-4059.บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17
  Krungkaew, S., Kingphadung, K., Kwonpongsagoon, S., Mahayothee, B. (2020) Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thailand. International Journal of GEOMATE, 18,(67), 96-101.
  DOI: 10.21660/2020.67.5798
  Busarakorn Mahayothee, Parika Rungpichayapichet, Pasinee Yuwanbun, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller. (2020). Temporal changes in the spatial distribution of physicochemical properties during postharvest ripening of mango fruit. Food Measurement and Characterization 14, 992–1001.
  DOI: 10.1007/s11694-019-00348-5
  Patchimaporn Udomkun, Sebastian Romuli, Steffen Schock, Busarakorn Mahayothee, Murat Sartas,Emmanuel Njukwe, Tesfamicheal Wossen, Bernard Vanlauwe, Joachim Müller. 2020. Review of solar dryers for agricultural products in Asia and Africa: An innovation landscape approach. Journal of Environmental Management, 268, 10730
  DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110730
  สุภาวดี สมคะเน ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. อิทธิพลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
  คคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. อิทธิพลของชนิดน้ำตำลต่อกระบวนกำรออสโมซิสของมะม่วง. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง“การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”
  ปี 2562
  Eriko Yasunaga, Kohei Nakano, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Shinji Fukuda, Wolfram Spreer. 2019. Quality Changes During Ripening of Mango (Mangifera indica L. ‘ Nam Dok Mai’) under Different Temperature Conditions. 13th CIGR VI Technical Symposium, Kokkaido University, Supporo, Japan. 3-6 September 2019. (Abstract)
  Nilobon Komonsing, Pramote Khuwijitjaru, Suntree Sangjan, Busarakorn Mahayothee. (2019). Effect of light on curcuminoids content in turmeric powder. 7th European Drying Conference (EuroDrying’2019),Torino, Italy. July, 10-12 2019.
  Samatcha Krungkaew, Busarakorn Mahayothee, Sarawut Phupaichitkun, Kanokwan Kingphadung. (2019). Economic analysis of using parabolic greenhouse solar dryer for fruit drying in Thailand. 7th European Drying Conference (EuroDrying’2019), Torino, Italy. July, 10-12, 2019.
  Katrin Utai, Marcus Nagle, Simone Hämmerle, Wolfram Spreer, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2019). Mass estimation of mango fruits (Mangifera indica L., cv. ‘Nam Dokmai’) by linking image processing and artificial neural network. Engineering in Agriculture, Environment and Food.12(1): 103-110
  DOI: 10.1016/j.eaef.2018.10.003
  Samatcha Krungkaew, Kanokwan Kingphadung, Suphaphat Kwonpongsagoon, Busarakorn Mahayothee. 2019. Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thailand. Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment, Bangkok, Thailand, Nov. 11-13, 2019.
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology