บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-3421-9361, Fax 0-3427-2194
อีเมลkanokwan.kin18@gmail.com; kingphadung_k@silpakorn.edu
สาขาที่เชี่ยวชาญการจัดการการผลิต, การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม, การจัดการผลิตภาพ, การวัดผลการดำเนินงาน
Production Management, Industrial Cost Analysis, Productivity Management, Performance Measurement

View my research on


ประวัติการศึกษา
 • ปี 2542 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2544 : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2548 : วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2562 : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2566
  Krungkaew, S., Hülsemann, B., Kingphadung, K., Mahayothee, B., Oechsner, H., Müller, J. 2023. New Sustainable Banana Value Chain: Waste Valuation toward a Circular Bioeconomy. Energies. 16, 3453. DOI: 10.3390/en16083453
  ปี 2565
  Pannida Khunnamwong, Kanokwan Kingphadung, Thanasak Lomthong, Apinun Kanpiengjai, Chartchai Khanongnuch and Savitree Limtong. (2022).Wickerhamiella nakhonpathomensis f.a. sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from a mushroom and a flower in Thailand. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.72:005191.
  DOI: 10.1099/ijsem.0.005191
  Kingphadung, K., Kurdkaew, P., Siriwongwilaichat, P., Kwonpongsagoon, S., (2022). Comparison of performance and economic efficiency for greenhouse solar versus hot air drying: a case of crispy mango production. Processes 10(2), 311.
  DOI: 10.3390/pr10020311
  Krungkaew, S., Hülsemann, B., Kingphadung, K., Mahayothee, B., Oechsner, H., Müller, J., 2022. Methane production of banana plant: Yield, kinetics and prediction models influenced by morphological parts, cultivars and ripening stages. Bioresource Technology 360, 127640.https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127640
  DOI: 10.1016/j.biortech.2022.127640
  Leelaviroj, P., Kwonpongsagoon, S., Wongsoonthornchai, M., Limphitakphong,N., Kingphadung,K. 2022. The current status of consumption and disposal of household beverage cartons in Bangkok,Thailand. Conference on the role and challenges of environmental health in national development. Page 149-153.
  ปี 2564
  Wanwong, S., Kwonpongsagoon, S., Kingphadung, K. (2021). Evaluating resource efficiency for printed circuit board waste sorting and transfer plant using material flow cost accounting. International Journal of GEOMATE, 21(88), 105-112.
  DOI: 10.21660/2021.88.7618
  Kingphadung, K., Kurdkaew, P., Siriwongwilaichat, P., Kwonpongsagoon, S.Comparison of Performance and Economic Efficiency for a Greenhouse Solar Versus Hot Air Drying: a Case of Crispy Mango Production.2. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science, 3-5 November, 2021.(Abstract)
  Samatcha Krungkaew, Benedikt Hülsemann, Kanokwan Kingphadung, Busarakorn Mahayothee, Hans Oechsner, Joachim Müller. 2021. Biogas yield from different parts and varieties of banana plants. International Conference - Progress in Biogas V, Stuttgart, Germany. September, 22-24, 2021.
  กนกวรรณ กิ่งผดุง และสุพพัต ควรพงษากุล. 2564. การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตมะม่วงอบแห้ง.วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ Vol.14 No.2. หน้า 74-86.https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/article/view/244471
  ภัสนันท์ เกิดแก้ว กนกวรรณ กิ่งผดุง. 2564.การวิเคราะห์เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบลมร้อนสำหับห่วงโซ่คุณค่ามะม่วงอบกรอบ ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 หน้า S122-S130.
  ปี 2563
  Krungkaew, S., Kingphadung, K., Kwonpongsagoon, S., Mahayothee, B. (2020) Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thailand. International Journal of GEOMATE, 18,(67), 96-101.
  DOI: 10.21660/2020.67.5798
  วรัญญู พงศ์นภารักษ์, กนกวรรณ กิ่งผดุง. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน. อนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ 16872
  อ่านรายละเอียด
  สุวรรณา จิตติสรสกุล และ กนกวรรณ กิ่งผดุง.2020.การประเมินตนเองตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาการผลิตพริกแกง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 หน้า S638-S645.
  ปี 2562
  อรอมุา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ กิ่งผดุง, พรศรี เจริญพานิช และ อรุณศรี ลีจีรจำเนิยร. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะ. การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙. ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒. นครปฐม. ๒๕๖๒: S675-S685.
  กนกวรรณ กิ่งผดุง. การประยกุต์แบบจำลองคาโนสำหรับพัฒนาผลิตภณัฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่. การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙. ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒. นครปฐม. ๒๕๖๒: P107-P115.
  Samatcha Krungkaew, Busarakorn Mahayothee, Sarawut Phupaichitkun, Kanokwan Kingphadung. (2019). Economic analysis of using parabolic greenhouse solar dryer for fruit drying in Thailand. 7th European Drying Conference (EuroDrying’2019), Torino, Italy. July, 10-12, 2019.
  กนกวรรณ กิ่งผดุง, วงศธร รังสิมันต์, ณัฏฐ์ปภัสร์ วิมลเจริญ และ ศุภวัฒน์ อุณหทรงธรรม. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่ายผลิตในโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๐, วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ๒๕๖๒: ๖๒๓-๖๒๘.
  Samatcha Krungkaew, Kanokwan Kingphadung, Suphaphat Kwonpongsagoon, Busarakorn Mahayothee. 2019. Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thailand. Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment, Bangkok, Thailand, Nov. 11-13, 2019.
  ปี 2561
  อรอุมา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ กิ่งผดุง, พรศรี เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนม นครปฐม. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร. 28-29 มิถุนายน 2561. หน้า S469-S481.
  ปี 2560
  Kanokwan Kingphadung and Woraruthai Choothian. 2017. Challenges of HACCP implementation in agricultural food products in Thailand. International Journal of GEOMATE, Feb., 2017, Vol. 12, Issue 30, pp. 102-108.DOI: http://dx.doi.org/10.21660/2017.30.2583
  กนกวรรณ กิ่งผดุง สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์. 2560. การประยุกต์ต้นทุนฐานกิจกรรมใช้กับกระบวนการผลิตนมพาสเจอไรซ์ กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก. Verdian E-Journal, Silpakorn University vol. 1906-3431.https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/89476/70412
  Arunsri Leejeerajumnean , Kanokwan Kingphadung and Sujin Wootichaiwat. 2017. Production of Butter in Small Dairy Industry at Nakorn Pathom Dairy Cooperative Group. The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26 - 28 June 2017.
  ปี 2559
  CHALLENGES OF HACCP IMPLEMENTATION IN AGRICULTURAL FOOD PRODUCTS IN THAILAND ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ International Conference Science, Engineering & Environment (SEE) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
  ปี 2557
  การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  ปี 2554
  อลิสรา เข็มทอง กนกวรรณ กิ่งผดุง (2554) การคิดต้นทุนกิจกรรมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในกระบวนการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมรีดแผ่นและเคลือบผิวพลาสติก, วิศวกรรมสาร มข., 38(4):411-420.
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสาหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  การคิดต้นทุนแบบกิจกรรมสำหรับอุตสาหกรรมรีดแผ่นและเคลือบผิวพลาสติก
  ปี 2548
  กนกวรรณ กิ่งผดุง, ก้องกิติ พูสวัสดิ์. (2548). การศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในการทำงาน ผลิตภาพ และความสามารถในการทำกำไร. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 16(4), 54-63.
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology