บุคลากร -> คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
ตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
อีเมลtouchpon@su.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการอบแห้ง
วิศวกรรมอาหาร
Drying Technology
Food Engineering

View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2539 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบันฑิต เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2542 : ปริญญาโท เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2553 : ปริญญาเอก Chemical Engineering University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
 • ผลงานวิชาการ
  ปี 2565
  Choosri, W. ., & Choosri, T. (2022). Effect of Electrode Gap and Electric Field Strength in Corona Wind Drying on Drying Kinetics, Color Changes and Shrinkage of Ripe Mango. Journal of Food Technology, Siam University, 17(2), 107–125.
  ปี 2563
  วิธู ชูศรี, พรทิพย์ วิริยะวัฒนา, พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, และ ธัชพงศ์ ชูศรี (2563) ผลของกระบวนการทำแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของกล้วยหอมสุกและฟักทองอบแห้ง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 15(1) มกราคม – มิถุนายน 2563  หน้า 37-52 
  Full text
  สิริกัญญา กระต่ายทอง และ ธัชพงศ์ ชูศรี. 2563. ผลของการทำแห้งด้วยลมร้อนภายใต้สภาวะความดันต่ำต่อจลนพลศาสตร์การทำแห้ง และคุณภาพทางเคมีกายภาพของมะม่วงสุกอบแห้ง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10. วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563. นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์. S150-S157.
  Pak Malaikritsanachalee, Withu Choosri, Touchpong Choosri. (2020) Study on intermittent low‐pressure superheated steam drying: Effect on drying kinetics and quality changes in ripe mangoes. Journal of Food Processing and Preservation 44(9), e14669
  DOI: 10.1111/jfpp.14669
  ปี 2561
  Pak Malaikritsanachalee, Withu Choosri and Touchpong Choosri. (2018). Study on kinetics of flow characteristics in hot air drying of pineapple. Food Science and Biotechnology. 27(4): 1047 - 1055
  DOI: 10.1007/s10068-018-0357-6
  กรชนก ชมพิกุล วิธู ชูศี และธัชพงศ์ ชูศรี. 2018. ผลของการควบคุมอุณหภูมิในการทําแห้งด้วยลมร้อนต่อการหดตัว และการคืนกลับความชื้นของมะม่วงสุก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018” .2: 17-26
  วิลาวัณย์ จึงมานะกิจ. 2561. ผลของการอบแห้งด้วยลมหมุนต่อสีของมะม่วงสุก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”. 752-760.
  ปี 2559
  Malaikritsanachalee, P., Choosri, W and Choosri, T. 2016. Effects of Thermal Pulse Drying on the kinetic Parameters and Qualities of Dried Mango. Food Innovative Asia Conference 2016 “Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity”. 34-42.
  Pookthamai, P.,Malaikritsanachalee, P., Choosri, W. and Choosri, T. 2016. Study on color kinetic of ripe mango in hot air drying. National & International Conference Nakhon Sawan Rajaphat University. 115. 10 August 2016. Nakhon Sawan. Thailand.
  วิธู ชูศรี และ ธัชพงศ์ ชูศรี (2559).การศึกษาผลกระทบของกระบวนการแฟลชพาสเจอร์ไรส์ที่มีผลต่อปริมาณวิตามินบี1ในผลิตภัณฑ์นม. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.19(2): 10-25.
  ปี 2558
  Malaikritsanachalee, P., Choosri, W. and Choosri, T. 2015. Thermal resistance evaluation of microorganism by continuous pasteurization process. The 5th National and International Graduate Study Conference 2015 “Creative Education Intellectual Capital toward ASEAN”. 506-514.
  Malaikritsanachalee, P., Choosri, W., Pookthamai, P. and Choosri, T. 2015. Optimization of Convective Hot Air Drying for Ripe Banana. Food Innovative Asia Conference 2015 “Innovative ASEAN Food Research towards the World”. 516-521.
  Malaikritsanachalee, P., Choosri, W., Pookthamai, P., and Choosri, T. 2015. Optimization of Convective Hot Air Drying for Ripe Banana. Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015 : Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp. 516 – 521.
  ปี 2557
  การประเมินอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบไหลต่อเนื่องโดยใช้วิตามินบี 1 เป็นตัวบ่งชี้
  ปี 2555
  DSC Studies of the Folding of Adsorbed Proteins, NINETEENTH SYMPOSIUM ON THERMOPHYSICAL PROPERTIES, June 24-29, 2012
  ปี 2553
  Measurement of the Water Activity of Aqueous Solutions with FTIR Spectroscopy
  ปี 2552
  Choosri, T., Koglbauer, G., and Wendland M. A New Method for the Measurement of the Water Activity or Relative Humidity by Fourier Transform Infrared Spectroscopy. J. Chem. Eng. Data, 2009, 54 (4), pp 1179–1182 ACS
  ปี 2551
  Choosri, T. and Wendland, M. 2008. Measurements of the Water Activity with FTIR Spectroscopy. Poster Presentation in ICPWS XV 2008. 8–11 September 2008. Berlin. Germany. Abstract
  ปี 2550
  T. Choosri, W. Billes, J. Fischer, L. Geyerhofer, A.Jungbauer und M. Wendland. 2007. Thermodynamics of Protein Folding and Adsorption: Experiments and Molecular Simulation. Poster Presentation in 2nd International Symposium on Biothermodynamics, 21- 22 February 2007. Frankfurt. Germany.
  ปี 2547
  ปาจรีย์ แก่นแก้ว สุนันทา ตรีรัตน์พันธุ์ และธัชพงศ์ ชูศรี. 2548. สูตรที่เหมาะสมต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมัน. รายงานการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
  ปี 2543
  Soontarapa K.,Touchpong C.," Transient Mass Transfer Modeling for Pervaporation of a Water Component", SCIRESCU 25(1), 187-195, 2000.
  ปี 2542
  Touchpong C.," Transient Mass Transfer Modeling for Water Pervaporation : part I moving boundary", Proceedings of Regional Symposium on Chemical Engineering and the 9th National Chemical Engineering Conference, Songkla, Thailand, (1999)
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Copyright © 2023 Department of Food Technology