หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
แนะนำภาควิชา :

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

          ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีนโยบายในการจัดตั้ง "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ขึ้นพร้อมทั้งพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่ควรเปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศที่เน้นการพึ่งตนเองในด้านเทคโนโลยี และความมีศักยภาพสำหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต ในปี พ.ศ. 2532 จึงได้ดำเนินการร่างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533 และเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2535 พร้อมกับอีก 2 สาขาในคณะฯ ต่อมาคณะเทคโนโลโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดการเรียนการสอนของภาควิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ตามลำดับดังนี้

  •  พ.ศ. 2535 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  •  พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  •  พ.ศ. 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยีอาหาร
ความพร้อม

          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย คณาจารย์มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่พอเพียง และจัดให้มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ภายในภาควิชานอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับอำนวยความสะดวกในการเรียนแก่นักศึกษา เช่น การตรวจสอบตารางสอน การตรวจสอบคะแนนสอบ การดาวโหลดเอกสารการเรียน การส่งงาน ฯลฯ

เครื่องมือ

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ภาคเอกชน โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นอย่างครบครัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

เครื่องมือด้านการแปรรูปอาหาร

- เครื่องอบแห้ง (Tray dryer, Spray Dryer, Freeze Dryer, Solar dryer)

- เครื่องแปรรูปอาหาร Extruder

- เครื่องมือด้านการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน (Thermal processing)

- เครื่องบรรจุแบบปรับบรรยากาศ

- Homogenizer

- เครื่องถ่ายเทความร้อนแบบท่อ

- เครื่องแยกกากผลไม้

- เครื่องทอดแบบสุญญากาศ, เครื่องทอดแบบสเปรย์

- เครื่องสกัด subcritical water

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีอาหาร

- เครื่องโครมาโตกราฟฟี ได้แก่ GC-MS, GC-O, GC-FID, HPLC-DAD, HPEAC-PAD, HPLC-FL

- เครื่องสเปกโทรโฟโตเมตรี ได้แก่ UV-vis, FT-NIR

- เครื่อง DSC

- เครื่องมือวิเคราะห์ Proximate analysis

เครื่องมือวิเคราะห์ในการควบคุมคุณภาพอาหาร


- เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle size analyzer)

- เครื่องวัดสี, เครื่องวัดค่า Aw, Texture analyzer, Rheometer, RVA

- ห้องทดสอบทางประสาทสัมผัสพร้อมระบบซอฟท์แวร์ประมวลผล (SU-Sense)

- ห้องตรวจสอบทางจุลินทรีย์

ที่ตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอาหารContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร