แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ทุนการศึกษา:

ทุนปรกติ


ทุนการศึกษาเหล่านี้เป็นทุนที่มีการมอบให้นักศึกษาในทุกๆปีการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี
- ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 – ปีที่ 4
- ผลการเรียนดีเป็นอันดับที่ 1 ของชั้นปีและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป (หรือ 3.20 ขึ้นไปหากไม่มีผู้มีคะแนนเกิน 3.50)
- จำนวนชั้นปีละ 1 ทุน ทุนละ 40,000 บาท
ทุนเรียนดี
- ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 4
- ไม่มีรายวิชาที่ติด F และไม่มีรายวิชาที่ติด W
- 4 ทุนการศึกษาต่อชั้นปี (ไม่ซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ 1)
- ชั้นปีละไม่เกิน 20,000 บาท
ทุนการศึกษาประเภทกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น
- ศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 4
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 2.00
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับโดยมีผลงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
     - เป็นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดหรือแข่งขันต่าง ๆ จากองค์กร
       หน่วยงานต่างๆ  ที่ได้รับการยอมรับ หรือ
     - เข้าร่วมเป็นประธานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะกรรมการ
       ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา หรือคณะฯ ในด้านต่าง ๆ
       ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/โครงการ/ภาคการศึกษา และ
     - เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำความเสื่อมเสีย
       มาสู่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
- ศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 4
- เป็นผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 2.00
- ขาดแคลนทุนทรัพย์
- เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
- มีหน้าที่ช่วยคุมปฏิบัติการของวิชาระดับปริญญาตรีในภาควิชา
- แบบเต็มเวลาได้ทุนเดือนละ 6,000 - 8,000 บาท แบบไม่เต็มเวลาได้ทุนเดือนละ 2,000 - 4,000 บาท(ขึ้นกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ)
- สามารถรับพร้อมกับทุนอื่นๆได้
ทุนเกียรตินิยม
- สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยม
- ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน ตลอด 2 ปีการศึกษา
ทุนผู้มี GPA > 2.75
- สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีด้วย GPA > 2.75
- ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอด 2 ปีการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
- ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุนท่านของภาควิชาฯ
- ให้ทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียน
- สามารถรับทุนผู้ช่วยสอน (TA) เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาโทได้

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร