การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:
Boonchai Pimnak and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Citric acid encapsulation using spray drying method and application in seasoning powder. FIAC 2010. 17-18 June, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)
 
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
[บุญชัย
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology