การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:
Oonjitti, Soraya, Samuhasaneetoo, Suched, Penroj, Parinda and Leejeerajumnean, Arunsri. 2009. Optimization of HS-SPME with Gas Chromatography for volatile compounds analysis of Tom Yom. FIAC 2009. 18-19 June, Bangkok, Yhailand (Poster Presentation)
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology