การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:
พฤษภรณ์ เชยสูงเนิน มัธนา ตั้งมั่น และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2547. การปรับสภาวะบรรยากาศบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดทำ:อาจารย์วิญญู โชครุ่งกาญจน์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology