การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Narusorn Prakansamut, Kannikar Adulpadungsak, Sopark Sonwai, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan (2024). Application of functional oil blend-based oleogels as novel structured oil alternatives in chocolate spread. LWT, 116322.
Link:DOI: 10.1016/j.lwt.2024.116322
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology