การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Lakthan T, Limpachayaporn P, Rayanil K-o, Charoenpanich P, Phuangbubpha P, Charoenpanich A. Lupenone-Rich Fraction Derived from Cissus quadrangularis L. Suppresses Lipid Accumulation in 3T3-L1 Adipocytes. Life. 2023; 13(8):1724.
Link:DOI: doi.org/10.3390/life13081724
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology