การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Phuchivatanapong, P. and Leejeerajumnean, A. 2008. Using organic acids, sodium hypochlorite and ozone for L. monocytogenes reduction in fresh cut carrots.International conference:Investing in Food Quality, Safety and Nutrition:Lessons learned from current food crisis, October 27-28, 2008, Jakarta, Indonesia.
ที่ปรึกษา:Oct 27-28 Jakarta, Indonesia
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology