การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Krungkaew, S., Hülsemann, B., Kingphadung, K., Mahayothee, B., Oechsner, H., Müller, J. 2023. New Sustainable Banana Value Chain: Waste Valuation toward a Circular Bioeconomy. Energies. 16, 3453. 
Link:DOI: 10.3390/en16083453
บทคัดย่อ:According to the needs of sustainability, a new sustainable banana chip value chain, which is a combination of the traditional banana chip value chain and the banana waste value chain, was designed. Scenarios were created assuming that an anaerobic digester would be implemented to produce biogas—which can act as a substitute for liquefied petroleum gas (LPG) used in banana processing—from banana wastes. The values of banana residues throughout the value chain were determined depending on farm gate tree price, transportation cost, and the final value of LPG substitution. The value chain was optimized using two objective functions: total chain profit maximization and factory profit maximization. The tree price at the farm gate was determined and assumed to be between USD 0.067 and USD 0.093 per tree, and the transportation cost of tree transportation was assumed to be between USD 0.31 and USD 0.39 per km. Different tree prices and transportation costs affected the profits of all stakeholders throughout the chain. The scenarios that maximized total chain profits showed superior environmental performance compared to the scenarios that maximized factory profits. The proposed sustainable value chain will lead to an increase in farmers’ profits of 15.5–17.0%, while the profits gained by collectors and factory will increase between 3.5 and 8.9% when compared to business as usual.
ผู้จัดทำ:61403804 : นายสมัชชา กรุงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology