การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi (2023). Isomerization and epimerization of glucose and galactose in arginine solution and phosphate buffer under subcritical fluid conditions. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 87(7): 758-764
Link:DOI: 10.1093/bbb/zbad047
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology