การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:สินี หนองเต่าดำ จิรนันท์ ศรีพิจารณ์ ภัสสร บุญพา และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, 2565. ผลของการเติมไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณสมบัติของสาหร่ายพวงองุ่นแผ่น (The Effect of Hydrocolloids Addition on the Properties of Sea grapes (Caulerpa lentillifera) Sheet). การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย. 23 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565. หน้าที่ S474-S481.
ผู้จัดทำ:อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าดำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology