การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:T. Choosri, W. Billes, J. Fischer, L. Geyerhofer, A.Jungbauer und M. Wendland. 2007. Thermodynamics of Protein Folding and Adsorption: Experiments and Molecular Simulation. Poster Presentation in 2nd International Symposium on Biothermodynamics, 21- 22 February 2007. Frankfurt. Germany.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology