การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Choosri, T., Koglbauer, G., and Wendland M. A New Method for the Measurement of the Water Activity or Relative Humidity by Fourier Transform Infrared Spectroscopy. J. Chem. Eng. Data, 2009, 54 (4), pp 1179–1182 ACS
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology