การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. (2023) Subcritical fluid process for producing mannooligosaccharide-rich carbohydrates from coconut meal and their in vitro fermentation. Food and Bioprocess Technology  16,  1048–1060.
Link:DOI: 10.1007/s11947-022-02954-6
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล
61403801 : นางสาวทัศนีย์ ปลั่งกลาง
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology