การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Parika Rungpichayapichet, Nimmitra Chaiyarattanachote, Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Marcus Nagle, Joachim Müller, Busarakorn Mahayothee. (2023). Comparison of near-infrared spectroscopy and hyperspectral imaging for internal quality determination of ‘Nam Dok Mai’ mango during ripening. Journal of Food Measurement and Characterization 17(2): 1501-1514.
Link:DOI:10.1007/s11694-022-01715-5
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
อาจารย์ ดร.ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
56403207 : นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology