การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Janjira Jinnoros, Bhundit Innawong, Patchimaporn Udomkun and, Juan L. Silva. The influence of pulsed vacuum stimulation (PVS) on diffusion coefficients of calcium ion, surface textural properties, and microstructural characteristics of calcium alginate gel. The 23rd Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Food Innovation and Sustainability through Bio-Circular-Green Economy 17-18 June 2021. 49.
The influence of pulsed vacuum stimulation (PVS) on diffusion coefficients of calcium ion, surface textural properties, and microstructural characteristics of calcium alginate gel
บทคัดย่อ:-
A number of novel applications of calcium alginate (CA) have been recently proposed. However, the gelation process of CA gel is time and energy consuming, as well as costly, leading to limited practical applications. This is partially attributed to the poor calcium ion diffusion rate under the ambient pressure. Presently, the application of puled vacuum stimulation (PVS) has been implemented as an alternative treatment to improve the diffusion behavior. Therefore, the utilization of PVS could be a promising strategy to enhance the rate of calcium ion diffusion in CA gel. In this study, we investigated the effect of PVS at different depressurization levels (8, 35, 61 kPa) and intermittent depressurized cycles (3, 6, 9 cycles at 35 kPa) on the diffusion coefficients of calcium ion (D), textural and microstructural characteristics of CA gel. The result showed that PVS increased the gel thickness (approximately 2-10%) and improved D by 1-3 times when compared with the control case that was processed under ambient pressure (~101 kPa). An increase of depressurization levels and intermittent depressurized cycles resulted in a significant increase of Young’s modulus of the CA gel, whereas surface rupture strength and shrinkage were decreased. This was because under depressurization, the internal air bubbles tended to move from the core toward the outer crust of the CA gel, leading to a more compact and dense core but a more porosity inside the outer crust of the CA gel. The scanning electron microscope (SEM) images exhibited the surface roughness and multiple layer formation in the outer crust of PVS treated CA gel. For an optimal performance, an application of PVS at the depressurization level of 35 kPa with 6 intermittent depressurized cycles was recommended because a more intense stimulation showed extremely poor D and created huge internal voids, which were caused by a merging of soluble gas in the CA matrix. Understanding the effect of PVS on the diffusion coefficients of calcium ion, structural and textural characteristics of CA gel is the key to accelerate the design of delivery system in food and biotechnological applications.
ผู้จัดทำ:59403801 : นางสาวจันจิรา จินโนรส
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
แฟ้มอื่นๆ:แฟ้มข้อมูล(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology