การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Udomkun, P., Swennen, R., Masso, C., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A. and Vanlauwe, B. (2021), Influence of bunch maturation and chemical precursors on acrylamide formation in starchy banana chips. International Journal of Food Science and Technology, 56: 5417-5431.
Link:DOI: 10.1111/ijfs.15257
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology