การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Udomkun, P., Innawong, B., Masso, C., Klaikreuh, D., Swennen, R., Fotso, A., Alakonya, A., Vanlauwe, B. (2021). Effects of pressure and temperature on the physico-chemical properties and acrylamide formation of starchy banana chips during the post-frying centrifuge step  Journal of Food Measurement and Characterization, 15 (6), pp. 5637-5647.
Link:DOI: 10.1007/s11694-021-01132-0
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology