การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Kannika Aumpai, Chin Ping Tan, Qiang Huang and Sopark Sonwai (2022). Production of cocoa butter equivalent from blending of illipé butter and palm mid-fraction. Food Chemistry. 384, 132535.
Link:DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.132535
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
640920047 : นางสาวกรรณิการ์ อำไพ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology