การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:Soonthornkamol, P., Leejeerajumnean, S., Innawong, B. and Leejeerajumnean, A. (2004) Effect of coffee roasting on volatile compounds produced in arabica coffee growing in Thailand. The 6th Agro-Industrial Conference. Thaifex- Halmex 2004, 28 - 29 June,Bangkok, Thailand.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology